SFS 2022:933 Lag om ändring i strafftidslagen (2018:1251)

Du är här: Start / Straffrätt / Strafftidslag (2018:1251) / SFS 2022:933 Lag om ändring i strafftidslagen (2018:1251)
SFS2022-933.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i strafftidslagen (2018:1251)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 17 §§ strafftidslagen (2018:1251)
ska ha följande lydelse.

8 § Om en dömd är häktad, omhändertagen enligt 26 kap. 22 § eller 28 kap.
11 § brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt för verkställighet i ett
annat mål när fängelsestraffet är verkställbart, ska verkställigheten påbörjas
omedelbart där han eller hon förvaras.

Om den dömde inte förvaras i kriminalvårdsanstalt när verkställigheten

enligt första stycket påbörjas och inte heller samtidigt är häktad eller
omhändertagen enligt 26 kap. 22 § eller 28 kap. 11 § brottsbalken i ett annat
mål, ska han eller hon överföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verk-
ställighet.

17 § Om inte annat framgår av särskilda bestämmelser ska strafftiden
beräknas från och med den dag fängelsestraffet är verkställbart och

1. den dömde av den anledningen berövas friheten, eller
2. den dömde berövas friheten eller redan är berövad friheten som häktad

eller omhändertagen enligt 26 kap. 22 § eller 28 kap. 11 § brottsbalken.

Strafftiden ska beräknas till och med den dag den dömde blir frigiven.
Om ett fängelsestraff redan har avtjänats före den dag som avses i första

stycket, ska tidpunkten för strafftidens början i stället anses vara den dag
domen eller beslutet i den del som avser fängelsestraff fått laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:193, bet. 2021/22:JuU21, rskr. 2021/22:370.

SFS

2022:933

Publicerad
den

22 juni 2022

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.