SFS 2012:445 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

120445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 och 8 §§ järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Säkerhetsintyg ska, uppdelat i en A-del och en B-del, beviljas järn-

vägsföretag som

1. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 5 § första stycket och i

föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem som har meddelats med stöd av
2 kap. 25 § 1 (A-del),

1 a. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 1–4 §§ och 5 § andra

stycket samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 25 § 1
(ingår i B-del),

2. använder järnvägsfordon som uppfyller kraven i 2 kap. (ingår i B-del),

och

3. visar att försäkring eller annat likvärdigt arrangemang täcker den ska-

deståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av den trafik som säker-
hetsintyget gäller (ingår i B-del).

Kraven i första stycket får anpassas till verksamhetens art och omfattning.

I intyget ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och vilken verk-
samhet intyget gäller för.

A-delen av ett säkerhetsintyg utfärdat i en annan stat inom EES eller i

Schweiz gäller i Sverige om järnvägsföretaget här ansöker om att få utföra
samma typ av transporttjänster som prövats i det intyget.

8 §

3

Säkerhetstillstånd enligt 7 § ska beviljas den som

1. med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomisk förmåga och gott anseende

kan anses lämplig att förvalta järnvägsinfrastruktur och driva anläggningar
som hör till infrastrukturen, samt

2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 1–5 §§ och i föreskrifter

som har meddelats med stöd av 2 kap. 25 § 1.

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

2 Senaste lydelse 2007:452.

3 Senaste lydelse 2007:452.

SFS 2012:445

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:445

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Kraven i första stycket får anpassas till verksamhetens art och omfattning.

I tillståndet ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och för vil-
ken verksamhet tillståndet gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.