SFS 2007:452 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

SFS 2007:452

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om järnvägslagen (2004:519)

dels

att 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 5–7, 13 och 14 §§, 3 kap. 3, 7–9 §§,

5 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 23–25 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 5, 8 och 10 §§ och
10 kap. 1 § samt rubrikerna närmast före 3 kap. 7 och 9 §§ skall ha följande
lydelse,

dels

att det i lagen skall införas nio nya paragrafer, 1 kap. 1 a §, 2 kap.

5 a, 13 a och 13 b §§, 3 kap. 10 §, 7 kap. 9 §, 8 kap. 3 a och 3 b §§ och
10 kap. 1 a § samt närmast före 5 kap. 4 § och 7 kap. 9 § nya rubriker av föl-
jande lydelse.

1 kap.

1 a §

Bestämmelserna i 4, 6 och 7 kap. gäller inte för verksamhet vid lo-

kala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda för per-
sontrafik eller museitrafik.

Bestämmelserna i 6 och 7 kap. gäller inte heller för verksamhet vid järn-

vägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av infrastruk-
turförvaltaren för transporter av eget gods.

4 §

I denna lag och i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen förstås

med

delsystem

: del av järnvägssystem,

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

fordonsinnehavare

: den som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt

varaktigt nyttjar ett järnvägsfordon,

1

Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om sä-

kerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om
tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-
kapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av
säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 220, 21.6.2004, s. 16, Celex
32004L0049), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG av den 29 april
2004 om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det trans-
europeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssyste-
met för konventionella tåg (EUT L 220, 21.6.2004, s. 40, Celex 32004L0050) samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/51/EG av den 29 april 2004 om ändring
av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (EUT L
220, 21.6.2004, s. 58, Celex 32004L0051).

SFS 2007:452

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:452

infrastrukturförvaltare

: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver

anläggningar som hör till infrastrukturen,

järnvägsfordon

: rullande materiel som kan framföras på järnvägsspår,

järnvägsföretag

: den som med stöd av licens eller särskilt tillstånd till-

handahåller dragkraft och utför järnvägstrafik,

järnvägsinfrastruktur

: för järnvägstrafik avsedda spår-, signal- och säker-

hetsanläggningar, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning
av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande,

järnvägsnät

: järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en och samma infra-

strukturförvaltare,

järnvägssystem

: järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt drift och

förvaltning av infrastrukturen och fordonen,

tågläge

: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tåg-

plan, får tas i anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon,
från en plats till en annan under en viss tidsperiod,

tågplan

: plan över användning av järnvägsinfrastruktur under en viss an-

given period.

5 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten får meddela föreskrifter om vilka fordon som är arbetsfordon, vilka for-
don som är museijärnvägsfordon och om att vissa spåranläggningar inte an-
ses som järnvägsinfrastruktur.

Regeringen får också meddela föreskrifter om vad som i denna lag och i

föreskrifter som meddelas med stöd av lagen förstås med det transeurope-
iska järnvägssystemet för konventionella tåg och det transeuropeiska järn-
vägssystemet för höghastighetståg.

2 kap.

5 §

Infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags verksamhet skall omfat-

tas av ett säkerhetsstyrningssystem. Säkerhetsstyrningssystemet utgörs av
den organisation som införts och de förfaranden som fastställts för att trygga
en säker verksamhet.

För infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags verksamhet skall det

även finnas sådana övriga säkerhetsbestämmelser som behövs för att trygga
en säker verksamhet.

5 a §

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag skall årligen till tillsyns-

myndigheten ge in en säkerhetsrapport om det närmast föregående kalender-
året.

6 §

Om det inträffar en olycka vid användningen av ett järnvägsfordon,

som medför att minst en person avlider eller minst fem personer blir allvar-
ligt skadade eller att fordonet, järnvägsinfrastrukturen, egendom som inte
transporteras med fordonet eller miljön får omfattande skador, är järnvägs-
företag och infrastrukturförvaltare skyldiga att rapportera det inträffade till
tillsynsmyndigheten. Järnvägsföretag och förvaltare är också skyldiga att
rapportera när det funnits allvarlig fara för en sådan olycka eller när något

background image

3

SFS 2007:452

har hänt som tyder på ett väsentligt fel hos ett fordon eller hos infrastruktu-
ren eller på att det finns andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

Om undersökning från säkerhetssynpunkt av järnvägsolyckor och andra

händelser som berör spårtrafiken finns bestämmelser i lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor.

7 §

Bestämmelserna i 8–12 §§ skall tillämpas endast på delsystem och

komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter
utgången av juni 2004. Bestämmelserna skall dock även tillämpas på delsys-
tem och komponenter som tagits i bruk dessförinnan men efter den 1 januari
2001, om de ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighets-
tåg.

Bestämmelserna i 8–12 §§ gäller inte för museijärnvägsfordon eller för

järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur vid sådana fristående järnvägsnät
som avses i 1 kap. 1 a § första stycket.

13 §

Delsystem får tas i bruk endast efter godkännande av tillsynsmyndig-

heten, såvida inte något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tillsynsmyndighetens prövning av delsystem som inte har projekte-

rats, byggts, byggts om eller moderniserats efter utgången av juni 2004 skall
bestämmelserna i 8–12 §§ inte beaktas. De skall inte heller beaktas vid pröv-
ning av museijärnvägsfordon eller järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur
vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första stycket.

13 a §

När ett godkänt delsystem skall moderniseras eller byggas om, skall

en beskrivning av det planerade arbetet lämnas in till tillsynsmyndigheten.
Om myndigheten bedömer att den övergripande säkerhetsnivån påverkas,
får det moderniserade eller ombyggda delsystemet tas i bruk endast efter ett
nytt godkännande av myndigheten.

13 b §

Järnvägsfordon skall vara märkta med en identifikationskod med en

innehavarbeteckning. Tillsynsmyndigheten skall tilldela fordonet en sådan
kod och en sådan beteckning i samband med att det godkänns för ibrukta-
gande enligt 13 § och fordonsinnehavaren skall se till att fordonet märks
med dessa. För fordon som redan är godkända för ibruktagande och som inte
har tilldelats en identifikationskod eller innehavarbeteckning, skall fordons-
innehavaren ansöka särskilt om detta hos tillsynsmyndigheten.

14 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten får meddela föreskrifter om

1. säkerhet enligt 1–5 §§ samt om undantag från dessa bestämmelser för

verksamhet vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första
stycket,

1 a. säkerhetsrapport enligt 5 a § samt om undantag från denna bestäm-

melse för verksamhet vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a §,

2. att händelser som är av betydelse för spårtrafikens säkerhet skall rap-

porteras också i andra fall än som anges i 6 § första stycket,

3. krav angående säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet, hälsa, miljöskydd

och teknisk kompatibilitet enligt 8 § första stycket,

background image

4

SFS 2007:452

4. tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt 8 § andra stycket

samt övriga villkor för projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-
ring, drift, underhåll och brukande av järnvägsinfrastruktur och järnvägs-
fordon,

5. EG-kontrollförklaring enligt 9 §,
6. EG-försäkran enligt 10 §, och
7. godkännande enligt 13 § och om undantag från kravet på godkännande,

krav på nytt godkännande enligt 13 a § samt om undantag från krav på iden-
tifikationskoder och innehavarbeteckningar enligt 13 b §.

Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten

får besluta enligt 12 §.

3 kap.

3 §

Säkerhetsintyg skall, uppdelat i en A-del och en B-del, beviljas järn-

vägsföretag som

1. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 5 § första stycket och i fö-

reskrifter om säkerhetsstyrningssystem som meddelats med stöd av 2 kap.
14 § 1 (

A-del

),

1 a. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 1–4 §§ och 5 § andra

stycket samt i föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. 14 § 1 (

ingår i

B-del

),

2. använder järnvägsfordon som uppfyller kraven i 2 kap. (

ingår i B-del

),

samt

3. visar att försäkring eller annat likvärdigt arrangemang täcker den ska-

deståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av den trafik som säker-
hetsintyget gäller (

ingår i B-del

).

Kraven i första stycket får anpassas till verksamhetens art och omfattning.

I intyget skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och för vilken
verksamhet intyget gäller.

A-delen av ett säkerhetsintyg utfärdat i en annan stat inom EES eller i

Schweiz gäller i Sverige om järnvägsföretaget här ansöker om att få utföra
samma typ av transporttjänster som prövats i det intyget.

Säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare

7 §

För att förvalta järnvägsinfrastruktur och driva anläggningar som hör

till infrastrukturen krävs ett säkerhetstillstånd.

8 §

Säkerhetstillstånd enligt 7 § skall beviljas den som

1. med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomisk förmåga och gott anseende

kan anses lämplig att förvalta järnvägsinfrastruktur och driva anläggningar
som hör till infrastrukturen, samt

2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 1–5 §§ och i föreskrifter

som meddelats med stöd av 2 kap. 14 § 1.

Kraven i första stycket får anpassas till verksamhetens art och omfattning.

I tillståndet skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och för vil-
ken verksamhet tillståndet gäller.

background image

5

SFS 2007:452

Villkor, giltighetstid och omprövning

9 §

Tillsynsmyndigheten får, utom när det gäller licens, i samband med att

ett tillstånd meddelas eller under tillståndets giltighetstid förena tillståndet
med de villkor som behövs från säkerhetssynpunkt.

Ett tillstånd skall omprövas när verksamheten skall genomgå en väsentlig

förändring. Säkerhetsintyg enligt 3 § och säkerhetstillstånd enligt 7 § skall
dock omprövas minst vart femte år. Tillsynsmyndigheten får under tillstån-
dets giltighetstid ompröva tillståndet eller villkor i det med anledning av vä-
sentliga förändringar i föreskrifter om järnvägssäkerhet.

Tillståndshavaren är skyldig att till tillsynsmyndigheten anmäla sådana

förändringar i verksamheten som kan föranleda omprövning av tillståndet
eller villkoren.

10 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten får meddela föreskrifter om prövningen av säkerhetsintyg enligt 3 § och
säkerhetstillstånd enligt 7 § samt om omprövning av tillstånd eller villkor
enligt 9 §.

5 kap.

3 §

Ett järnvägsföretag med säte inom EES eller i Schweiz har rätt att ut-

föra godstrafik på svenska järnvägsnät.

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § och hemvist eller säte inom

EES eller i Schweiz har rätt att organisera godstrafik på svenska järnvägsnät.

Undantag för vissa järnvägsnät

4 §

Rätten att utföra eller organisera trafik enligt 2 och 3 §§ gäller inte på

lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda för
person- eller museitrafik eller på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och
som endast används av infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods.

6 kap.

23 §

Den som åt någon som har rätt att utföra eller organisera trafik på

svenska järnvägsnät tillhandahåller tjänster som anges i andra stycket är
skyldig att göra det på ett icke-diskriminerande sätt som medger insyn. En
begäran om en sådan tjänst får avslås endast om det finns rimliga alternativ
som kan användas.

De tjänster som avses i första stycket är
1. tillträde till stationer för passagerare, inklusive byggnader och övriga

installationer, godsterminaler, bränsledepåer samt underhållsanläggningar
och andra tekniska anläggningar som inte ingår i järnvägsinfrastrukturen,
och

2. rangering och andra tågbildningsmöjligheter, uppställningsmöjligheter,

drivmotorström, uppvärmning före avgång av persontåg, bränsleförsörjning
samt växling och andra tjänster som utförs vid de anläggningar som anges i
1 och som är nödvändiga för att utföra trafik.

background image

6

SFS 2007:452

I det fall en infrastrukturförvaltare inte tillhandahåller en tjänst som avses

i andra stycket skall den som tillhandahåller den huvudsakliga infrastruktu-
ren så långt det är möjligt underlätta tillhandahållandet av tjänsten.

24 §

Vad som sägs om skyldigheter för infrastrukturförvaltare i 1 § tredje

stycket samt 3, 6, 8–13, 15 och 16 §§ gäller inte förvaltare som tillhandahål-
ler infrastrukturkapacitet som endast en ringa del av en sådan tjänst som av-
ses i 23 §.

Tillsynsmyndigheten får besluta att även andra infrastrukturförvaltare får

undantas från de skyldigheter som avses i första stycket om det kan ske utan
att någon som utför eller organiserar trafik diskrimineras.

25 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten får meddela föreskrifter om kapacitetstilldelning enligt 1–4 §§, beskriv-
ning av järnvägsnät enligt 5 §, genomförande av kapacitetsanalys och upp-
rättande av kapacitetsförstärkningsplan enligt 6 §, förfarandet vid tilldelning
av kapacitet enligt 7–16 §§ (däribland fastställande av tågplan), förfarandet
för tillhandahållande av tjänster enligt 23 §, krav för att kunna medges un-
dantag enligt 24 § andra stycket samt skyldighet för infrastrukturförvaltare
att utarbeta beredskapsplaner i händelse av en allvarlig olycka eller en all-
varlig störning i trafiken.

7 kap.

2 §

Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen skall, inom ramen

för infrastrukturförvaltarens kostnader för infrastrukturen, fastställas till den
kostnad som uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon,
om inte annat följer av 3–6 §§. För infrastruktur som ingår i terminaler som
inte ägs och förvaltas av staten skall dock avgift fastställas enligt 8 §.

Avgift för museitrafik

9 §

En infrastrukturförvaltare behöver inte ta ut avgift för utnyttjande av

järnvägsinfrastrukturen enligt 2 § av den som på ideell grund bedriver mu-
seitrafik på järnväg.

8 kap.

3 a §

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall på be-

gäran av tillsynsmyndigheten lämna sådana uppgifter om sin verksamhet
som myndigheten behöver för att förse Europeiska gemenskapernas kom-
mission och Europeiska järnvägsbyrån (ERA) med underlag i deras regel-
utvecklingsarbete.

3 b §

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall till

den myndighet regeringen bestämmer lämna sådana uppgifter som behövs
för förvaltningen och utvecklingen av det statliga järnvägsnätet.

5 §

Tillsynsmyndigheten får återkalla ett tillstånd om

1. förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls,

background image

7

SFS 2007:452

2. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller en-

ligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

3. tillståndshavaren under minst sex månader inte använder en licens en-

ligt 3 kap. 2 § eller under minst ett år inte använder ett annat tillstånd enligt
3 kap.

8 §

Tillsynsmyndigheten skall föra och ge offentlighet åt register över

järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon.

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall till till-

synsmyndigheten lämna de uppgifter som behövs för att föra sådana register.

10 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas enligt 3 a §
och 8 § andra stycket och om register enligt 8 § första stycket samt de före-
skrifter som behövs för prövning av tvister. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
skall lämnas enligt 3 b §.

10 kap.

1 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som

1. utan tillstånd driver verksamhet som är tillståndspliktig enligt denna

lag,

2. av uppsåt eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar någon som inte

uppfyller kraven i 2 kap. 3 § att utföra arbetsuppgifter av betydelse för sä-
kerheten, eller använder materiel som inte uppfyller säkerhetskraven enligt
2 kap. 1 §,

3. av uppsåt eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med stöd

av 3 kap. 9 §, eller

4. av uppsåt eller oaktsamhet i verksamheten använder materiel som inte

har godkänts enligt 2 kap. 13 §.

Den som inte har följt ett föreläggande vid vite eller som överträtt ett vi-

tesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som om-
fattas av föreläggandet eller förbudet.

1 a §

Till böter döms den som av uppsåt eller grov oaktsamhet inte uppfyl-

ler kravet enligt 2 kap. 5 § på säkerhetsstyrningssystem eller säkerhets-
bestämmelser för verksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Banverket får till utgången av juni 2008 bedriva verksamhet som infra-

strukturförvaltare utan tillstånd enligt 3 kap. 7 §.

3. Den som vid ikraftträdandet har ett säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § eller

ett tillstånd enligt 3 kap. 7 § får fortsätta driften med stöd av dessa till ut-
gången av år 2010.

4. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om när järnvägsfordon som vid ikraftträdandet är
godkända för att tas i bruk enligt 2 kap. 13 § senast skall vara märkta med en
identifikationskod med en innehavarbeteckning enligt 2 kap. 13 b §.

background image

8

SFS 2007:452

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5. Vid prövning av mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraft-

trädandet gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.