SFS 2008:602 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

080602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

kap. 4

§ järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att denna lag eller de föreskrifter eller villkor som har meddelats
med stöd av lagen ska efterlevas.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.
Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § kon-

kurrenslagen (2008:579) eller dömts att betala vite enligt 6 kap. 2 § samma
lag, får vite enligt denna lag inte dömas ut för samma förfarande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Vad som sägs i 8 kap. 4 § ska även gälla för den som ålagts att betala

konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen
(1993:20).

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

SFS 2008:602

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.