SFS 2014:736 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

140736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § och 9 kap. 3 § järnvägs-

lagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

2

Tillsynsmyndigheten har rätt att av den som bedriver verksamhet som

omfattas av lagen på begäran få

1. sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för till-

synen, bedömningen av ansökningar om tillstånd och för klart definierade
statistiska ändamål,

2. tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, områden, lokaler

och andra utrymmen, dock inte bostäder, som har anknytning till den verk-
samhet som berörs, och

3. tillgång till nödvändig personal, materiel eller liknande utan kostnad vid

provkörningar och andra materielprov.

Polismyndigheten och Tullverket ska lämna den hjälp som behövs för till-

synen.

Tillsynsmyndigheten får begära verkställighet hos Kronofogdemyndig-

heten av ett beslut som gäller åtgärder enligt första stycket. Då gäller bestäm-
melserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser
betalningsskyldighet eller avhysning.

Infrastrukturförvaltare och sökande av infrastrukturkapacitet ska utan upp-

maning bereda tillsynsmyndigheten full insyn i förhandlingar om avgifter.

9 kap.

3 §

En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägssys-

tem får från järnvägssystemet avlägsna den som överträder förbudet i 1 §, den
som uppträder berusad eller stör ordningen och den som genom sitt uppträ-
dande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften. Om det är absolut nödvändigt,
får befattningshavaren omhänderta sådana personer. Om så sker, ska Polis-
myndigheten omedelbart underrättas. Omhändertagna får hållas kvar till dess
att de har överlämnats till en polisman eller det inte längre finns skäl till om-
händertagande, dock längst sex timmar.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2006:739.

SFS 2014:736

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:736

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägssystem

får från järnvägsinfrastrukturen avlägsna den som överträder förbudet i 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.