SFS 2006:739 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

060739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519)

skall ha följande lydelse.

8 kap.

3 § Tillsynsmyndigheten har rätt att av den som bedriver verksamhet som
omfattas av lagen på begäran

1. få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för

tillsynen, bedömningen av ansökningar om tillstånd och för klart definierade
statistiska ändamål,

2. få tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, områden, loka-

ler och andra utrymmen, dock inte bostäder, som har anknytning till den
verksamhet som berörs, samt

3. få tillgång till nödvändig personal, materiel eller liknande utan kostnad

vid provkörningar och andra materielprov.

Polis- och tullmyndigheter skall lämna den hjälp som behövs för till-

synen.

Tillsynsmyndigheten får begära verkställighet hos Kronofogdemyndig-

heten av ett beslut som gäller åtgärder enligt första stycket. Därvid gäller be-
stämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte
avser betalningsskyldighet eller avhysning.

Infrastrukturförvaltare och sökande av infrastrukturkapacitet skall utan

uppmaning bereda tillsynsmyndigheten full insyn i förhandlingar om av-
gifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:739

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.