SFS 2014:1347 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

141347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 20 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 8 kap. 11 § järn-

vägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Särskilda bestämmelser om befordran av passagerare finns i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007
om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Dessutom finns särskilda
bestämmelser om befordran av passagerare och gods i järnvägstrafiklagen
(1985:192) och i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

8 kap.

11 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för tillsyn, registrering och ärendehandläggning
enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt
enligt kommissionens förordning (EG) nr 62/2006 av den 23 december 2005
om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet
”Telematikapplikationer för godstrafik” i det transeuropeiska järnvägssyste-
met för konventionella tåg och kommissionens förordning (EG) nr 352/2009
av den 24 april 2009 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för risk-
värdering och riskbedömning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/49/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.

2 Senaste lydelse 2010:1568.

SFS 2014:1347

Utkom från trycket
den 2 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.