SFS 2015:360 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

150360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om järnvägslagen (2004:519)3

dels att 3 kap. 5 och 6 §§, 5 kap. 2 a och 3 §§ och 6 kap. 24 § ska upphöra

att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 5 §, 5 kap. 3 § och 6 kap. 24 § ska

utgå,

dels att 1 kap. 1, 1 a, 4 och 5 §§, 2 kap. 7, 13 och 25 §§, 3 kap. 1, 2, 4 och

10 §§, 4 kap. 1, 1 b, 2 och 3 §§, 5 kap. 1, 2 och 4 §§, 6 kap. 3, 17, 19, 21, 22,
22 b, 23 och 25 §§, 7 kap. 2, 5 och 8 §§, 8 kap. 9, 9 a och 10 §§ och rubri-
kerna närmast före 3 kap. 4 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 23 § ska ha följande
lydelse,

dels att rubriken till 6 kap. ska lyda ”Tilldelning av infrastrukturkapacitet

och tillhandahållande av tjänster”,

dels att det ska införas 15 nya paragrafer, 1 kap. 1 b, 1 c och 7 §§, 4 kap.

1 a och 2 a §§, 6 kap. 1 a, 5 a, 21 a och 23 a–23 c §§, 7 kap. 1 a och 10 §§,
8 kap. 3 c och 3 d §§ och närmast före 6 kap. 23 c §, 7 kap. 1 a och 10 §§ och
8 kap. 3 c § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag gäller

1. järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon,
2. utförande och organisation av järnvägstrafik,
3. förvaltning av järnvägsinfrastruktur, och
4. tillhandahållande av tjänster för järnvägstrafik.
Lagen gäller inte för tunnelbana och spårväg. Bestämmelser om säkerheten

vid sådana spårbundna system finns i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tun-
nelbana och spårväg.

1 a §

4

Bestämmelserna i 6 och 7 kap. gäller inte för verksamhet vid

1 Prop. 2014/15:120, bet. 2014/15:TU13, rskr. 2014/15:207.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om
inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning), i den ursprung-
liga lydelsen.

3 Senaste lydelse av
5 kap. 2 a § 2009:693
5 kap. 3 § 2007:452
6 kap. 24 § 2007:452.

4 Senaste lydelse 2007:452.

SFS 2015:360

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

2

SFS 2015:360

1. lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda

för persontrafik eller museitrafik, eller

2. järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av äga-

ren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods.

1 b §

För den som förvaltar järnvägsinfrastruktur inom anläggningar för

tjänster ska av bestämmelserna i 6 och 7 kap. tillämpas endast 6 kap. 23–
23 c §§ och 7 kap. 8 §.

1 c §

Tillsynsmyndigheten får besluta att en förvaltare av sådan lokal järn-

vägsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse för järnvägsmarknaden ska
undantas från bestämmelserna i 6 och 7 kap. Om infrastrukturen faller in
under definitionen av järnvägsinfrastruktur i bilaga I till direktiv 2012/34/EU
av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järn-
vägsområde, i den ursprungliga lydelsen, ska Europeiska kommissionens
beslut enligt artikel 2.4 i direktivet först inhämtas.

4 §

5

I denna lag och i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen betyder

ackrediterat organ: organ för bedömning av överensstämmelse som är ack-

rediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskon-
troll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93,

anläggning för tjänster: mark, spår, installationer, byggnader och utrust-

ning som iordningställts för att det ska gå att utföra eller tillhandahålla sådana
tjänster som avses i 6 kap. 23 § andra stycket eller 6 kap. 23 c §,

delsystem: del av järnvägssystem vilken kan hänföras till någon av de kate-

gorier av delsystem som förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos
järnvägssystemet inom gemenskapen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt

varaktigt använder eller upplåter ett järnvägsfordon och är registrerad som
fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,

fordonstyp: fordon med identisk teknisk konstruktion som är registrerade i

det europeiska registret över godkända fordonstyper,

försäkran om överensstämmelse: sådan försäkran om att ett järnvägsfordon

överensstämmer med en redan godkänd fordonstyp som är utformad i enlig-
het med kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars 2011 om
utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd typ av
järnvägsfordon,

infrastrukturförvaltare: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver

anläggningar som hör till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES samt

Schweiz med tåg vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgräns och
vars främsta syfte är att befordra passagerare mellan stationer i skilda stater
inom EES samt Schweiz,

5 Senaste lydelse 2012:436.

background image

3

SFS 2015:360

järnvägsfordon: drivfordon och annan rullande materiel som kan framföras

på järnvägsspår och som består av ett eller flera delsystem eller delar av del-
system,

järnvägsföretag: den som med stöd av licens eller nationellt trafiksäker-

hetstillstånd tillhandahåller dragkraft och utför järnvägstrafik,

järnvägsinfrastruktur: spår-, signal- och säkerhetsanläggningar avsedda för

järnvägstrafik, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning av
trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande,

järnvägsnät: järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en och samma infra-

strukturförvaltare,

järnvägssystem: järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt drift och

förvaltning av infrastrukturen och fordonen,

regleringsorgan: sådant organ som avses i artikel 55 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av
ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i den ursprungliga lydelsen,

regional kollektivtrafikmyndighet: den som är regional kollektivtrafikmyn-

dighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,

tjänsteleverantör: varje offentlig eller privat enhet som ansvarar för för-

valtningen av en anläggning för tjänster eller för tillhandahållande av sådana
tjänster som avses i 6 kap. 23 § andra stycket eller 6 kap. 23 c §,

tyngre underhåll: arbete som inte utförs rutinmässigt som en del av det

dagliga underhållet utan kräver att fordonet tas ur trafik,

tågläge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tågplan,

får tas i anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon, från en
plats till en annan under en viss tidsperiod,

tågplan: plan över användning av järnvägsinfrastruktur under en viss angi-

ven period,

underhållsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret för underhållet av ett

järnvägsfordon och som är registrerad som sådan i fordonsregistret enligt
8 kap. 8 a §.

5 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka fordon som är arbetsfordon,
2. vilka fordon som är museijärnvägsfordon,
3. att vissa spåranläggningar inte ska anses vara järnvägsinfrastruktur, och
4. vilken järnvägsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse för järn-

vägsmarknaden.

Regeringen får också meddela föreskrifter om vad som i denna lag och i

föreskrifter som meddelas med stöd av lagen förstås med

1. det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg, och
2. det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheter för infrastrukturförvaltare att föra register över
sina järnvägsanläggningar och krav på innehåll i sådana register.

6 Senaste lydelse 2007:752.

background image

4

SFS 2015:360

2 kap.

7 §

7

Bestämmelserna i 8–12 §§ ska tillämpas endast på delsystem och kom-

ponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter
utgången av juni 2004. Bestämmelserna ska dock även tillämpas på delsystem
och komponenter som tagits i bruk dessförinnan men efter den 1 januari 2001,
om de ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

Bestämmelserna i 8–12 §§ gäller inte för museijärnvägsfordon eller för

järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur vid sådana fristående järnvägsnät
som avses i 1 kap. 1 a § 1.

13 §

8

Delsystem får tas i bruk endast efter godkännande av tillsynsmyndig-

heten, såvida inte något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tillsynsmyndighetens prövning av delsystem som inte har projekterats,

byggts, byggts om eller moderniserats efter utgången av juni 2004 ska
bestämmelserna i 8–12 §§ inte beaktas. De ska inte heller beaktas vid pröv-
ning av museijärnvägsfordon eller järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur
vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § 1.

25 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. säkerhet enligt 1–5 §§ samt om undantag från dessa bestämmelser för

verksamhet vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a §,

1 a. säkerhetsrapport enligt 5 a § samt om undantag från denna bestäm-

melse för verksamhet vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a §,

2. att händelser som är av betydelse för spårtrafikens säkerhet ska rapporte-

ras också i andra fall än som anges i 6 § första stycket,

3. krav på säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet, hälsa, miljöskydd och

teknisk kompatibilitet enligt 8 § första stycket,

4. tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt 8 § andra stycket

samt övriga villkor för projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-
ring, drift, underhåll och brukande av järnvägsinfrastruktur och järnvägs-
fordon,

5. EG-kontrollförklaring enligt 9 §,
6. EG-försäkran enligt 10 §,
7. godkännande enligt 13 § och om undantag från kravet på sådant godkän-

nande samt om krav på nytt godkännande enligt 13 a §,

8. godkännande av järnvägsfordon och fordonstyper enligt 15–17, 20 och

21 §§ och om undantag från kravet på godkännande samt om godkännande av
en serie identiskt lika fordon,

9. undantag från kravet på märkning enligt 22 §, och
10. underhållsansvariga enheter enligt 23 och 24 §§ och om undantag från

krav på sådan enhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten får

besluta enligt 12 §.

7 Senaste lydelse 2007:452.

8 Senaste lydelse 2007:452.

9 Senaste lydelse 2011:1118.

background image

5

SFS 2015:360

3 kap.

1 §

För att utföra järnvägstrafik krävs antingen tillstånd i form av licens och

säkerhetsintyg eller, i fall som avses i 4 §, nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

2 §

Licens ska beviljas den som

1. avser att tillhandahålla dragkraft och utföra järnvägstrafik,
2. har hemvist eller säte i Sverige,
3. med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomisk förmåga och gott anseende

anses vara lämplig att tillhandahålla dragkraft och utföra järnvägstrafik, och

4. genom försäkring eller tillräcklig garanti täcker den skadeståndsskyldig-

het som kan uppkomma till följd av järnvägstrafik.

Kraven i första stycket får anpassas till verksamhetens art och omfattning. I

licensen ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och vilken verk-
samhet licensen gäller för.

Licens eller annat motsvarande tillstånd utfärdat i en annan stat inom EES

eller i Schweiz gäller i Sverige.

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

4 §

10

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd får beviljas den som avser att inom

landet utföra endast

1. persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägs-

infrastruktur, eller

2. godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast

används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods.

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd ska endast beviljas den som
1. har hemvist eller säte inom EES eller i Schweiz,
2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 1–5 §§, och
3. genom försäkring eller annat likvärdigt arrangemang täcker den skade-

ståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av järnvägsverksamheten.

Kraven i andra stycket 2 och 3 får anpassas till verksamhetens art och

omfattning. I tillståndet ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats
och för vilken verksamhet tillståndet gäller.

10 §

11

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. licenser enligt 2 §, förnyad prövning av licenser och tillfälliga licenser,
2. säkerhetsintyg enligt 3 §,
3. nationellt trafiksäkerhetstillstånd enligt 4 §,
4. säkerhetstillstånd enligt 7 §, och
5. omprövning av tillstånd eller villkor enligt 9 §.

4 kap.

1 §

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som både tillhandahåller

transporttjänster och förvaltar järnvägsinfrastruktur ska särredovisa verksam-

10 Senaste lydelse 2011:1118.

11 Senaste lydelse 2007:452.

background image

6

SFS 2015:360

heterna. Allmänna medel som betalas ut till det ena av dessa två verksamhets-
områden får inte överföras till det andra.

1 a §

12

Ett järnvägsföretag som tillhandahåller både godstransporter och,

helt eller delvis offentligt finansierade, persontransporter ska särredovisa
verksamheterna.

Allmänna medel som betalas ut till persontransportverksamhet får inte

överföras till andra verksamheter, och ska redovisas enligt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kol-
lektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, i den ursprungliga lydelsen.

1 b §

13

Den som är skyldig att särredovisa verksamhet enligt 1 § eller 1 a §

ska offentliggöra redovisningen.

2 §

14

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för den som utför till sin

omfattning obetydlig trafik med museijärnvägsfordon eller annan liknande
materiel.

Skyldighet att särredovisa enligt 1 och 1 a §§ gäller inte för verksamhet vid

sådana fristående lokala och regionala järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § 1,
med undantag för järnvägsföretag som står under direkt eller indirekt kontroll
av ett företag eller organ som också utför eller organiserar trafik på någon
annan typ av järnvägsnät.

Skyldighet att särredovisa enligt 1 § gäller inte heller för den verksamhets-

utövare som, utan att ta emot offentligt stöd, bedriver järnvägstrafik och för-
valtar järnvägsinfrastruktur endast i syfte att förse den egna verksamheten
med sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 § andra stycket och 6 kap. 23 c §.

2 a §

Om en tjänsteleverantör som tillhandahåller sådana tjänster som avses

i 6 kap. 23 § andra stycket står under direkt eller indirekt kontroll av ett före-
tag eller organ med en dominerande ställning på den svenska marknaden för
järnvägstransporttjänster, ska

1. tjänsteleverantören och detta företag eller organ ha separata räkenskaper

för tjänstetillhandahållandet respektive transporttjänsterna, och

2. verksamheten organiseras så att beslutsfattandet är oberoende i förhål-

lande till det dominerande företaget.

3 §

15

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. redovisningsskyldighet och bokföring som avses i 1, 1 a och 2 a §§,
2. krav på oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande enligt

2 a §.

12 Tidigare 4 kap. 1 a § upphävd genom 2010:1071.

13 Senaste lydelse 2010:1916.

14 Senaste lydelse 2010:1916.

15 Senaste lydelse 2010:1071.

background image

7

SFS 2015:360

5 kap.

1 §

16

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om vem som, utöver vad som anges i 2 §, har rätt att utföra eller orga-
nisera trafik på järnvägsnät som förvaltas av staten.

I fråga om andra järnvägsnät bestämmer infrastrukturförvaltaren vem som,

utöver vad som anges i 2 §, har rätt att utföra eller organisera trafik på det
järnvägsnät förvaltaren råder över.

Trafikeringsrätt på svenska järnvägsnät

2 §

17

Ett järnvägsföretag med säte i en stat inom EES eller i Schweiz har rätt

att utföra och organisera trafik på svenska järnvägsnät.

Även andra fysiska eller juridiska personer med hemvist eller säte i en stat

inom EES eller i Schweiz, som har ett allmännyttigt eller kommersiellt
intresse av infrastrukturkapacitet och som uppfyller de krav som uppställts av
infrastrukturförvaltaren med stöd av 6 kap. 5 a §, har rätt att organisera trafik
på svenska järnvägsnät.

4 §

18

Rätten att utföra eller organisera trafik enligt 2 § gäller inte på

1. sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a §,
2. järnvägsinfrastruktur som endast är avsedd att användas för stads- och

förortstrafik, eller

3. järnvägsinfrastruktur i anläggningar för tjänster.

6 kap.

1 a §

En infrastrukturförvaltare som helt eller delvis finansieras av all-

männa medel ska anta en verksamhetsplan för sitt järnvägsnät. Verksamhets-
planen ska innehålla en redogörelse för planerad användning och utveckling
av järnvägsnätet. Innan verksamhetsplanen antas ska infrastrukturförvaltaren
ge berörda företag, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna syn-
punkter på innehållet i planen.

Tillsynsmyndigheten får besluta att en förvaltare av sådan lokal eller regio-

nal järnvägsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse för järnvägsmarkna-
den ska undantas från kravet på att upprätta en verksamhetsplan enligt första
stycket. Om infrastrukturen faller in under definitionen av järnvägsinfrastruk-
tur i bilaga I till direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande
av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i den ursprungliga lydelsen, ska
Europeiska kommissionens beslut enligt artikel 2.4 i direktivet först inhämtas.

3 §

En infrastrukturförvaltare ska bedöma behovet av att organisera tåg-

lägen för olika typer av transporter, inklusive behovet av reservkapacitet. Om
ansökningarna om infrastrukturkapacitet inte kan samordnas, ska förvaltaren
tilldela kapacitet med hjälp av avgifter eller i enlighet med prioriteringskrite-
rier som medför ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastruktu-
ren.

16 Senaste lydelse 2009:694.

17 Senaste lydelse 2009:693.

18 Senaste lydelse 2009:694.

background image

8

SFS 2015:360

Järnvägsinfrastruktur får, efter samråd med berörda parter, reserveras för

viss järnvägstrafik om det finns alternativ järnvägsinfrastruktur. Att järnvägs-
infrastrukturen reserverats för viss järnvägstrafik får inte hindra annan trafik
på denna järnvägsinfrastruktur om kapacitet finns tillgänglig och järnvägsfor-
donen har de tekniska egenskaper som krävs.

5 a §

En infrastrukturförvaltare får i beskrivningen av järnvägsnätet upp-

ställa krav på den som ansöker om infrastrukturkapacitet i syfte att säkerställa
framtida avgiftsintäkter och ett effektivt utnyttjande av järnvägsinfrastruktu-
ren. Kraven, som ska vara lämpliga, tydliga och icke-diskriminerande, får
endast avse ekonomisk garanti och förmåga att ansöka om kapacitet.

17 §

Vid störningar i järnvägstrafiken ska infrastrukturförvaltaren vidta

nödvändiga åtgärder för att återställa trafiken till normala förhållanden. I detta
syfte ska infrastrukturförvaltaren ha en beredskapsplan. Om förhållandena
kräver det, får infrastrukturförvaltaren i en röjnings- eller nödsituation utan
förvarning och för den tid som behövs för reparationer vidta åtgärder som inte
är förenliga med tidigare beslut om kapacitetstilldelning.

19 §

Ett tågläge ska tilldelas för en tågplaneperiod i taget. Den som har till-

delats ett tågläge får inte överlåta det. Ett tågläge ska inte anses som överlåtet
om den som inte är järnvägsföretag anlitar ett järnvägsföretag för att utföra
trafiken.

Den som har överlåtit ett tågläge ska uteslutas från tilldelning av tåglägen

under innevarande eller nästkommande tågplaneperiod.

21 §

Ett avtal mellan ett järnvägsföretag eller någon annan sökande och en

infrastrukturförvaltare om utnyttjande av infrastrukturen för längre tid än en
tågplaneperiod (ramavtal) kan inte göras gällande mot en annan sökande i den
mån det i avtalet anges bestämda tåglägen eller avtalet på annat sätt utformats
så att det utesluter andra sökandes rätt att använda infrastrukturen.

Ett ramavtal ska innehålla villkor som gör att avtalet kan ändras eller

begränsas för att göra det möjligt att bättre utnyttja infrastrukturen.

21 a §

Ett ramavtal ska gälla fem år. Infrastrukturförvaltaren får samtycka

till en kortare eller längre period, om det finns särskilda skäl. Avtalet får för-
längas för perioder av samma längd som det ursprungliga avtalet.

Trots första stycket får ett ramavtal i fråga om järnvägstrafik som bedrivs

på sådan infrastruktur som har reserverats för viss järnvägstrafik i enlighet
med 3 § andra stycket gälla 15 år, om infrastrukturförvaltaren har vidtagit
omfattande investeringar i infrastrukturen för att möta den sökandes behov.
Om det finns synnerliga skäl får ett sådant ramavtal ingås för längre tid än 15
år och innehålla detaljerade villkor om den infrastrukturkapacitet som ska till-
handahållas den sökande. Sådana villkor får avse turtäthet, volym och tåg-
lägenas kvalitet.

22 §

I samband med tilldelning av tågläget ska järnvägsföretaget eller annan

sökande och infrastrukturförvaltaren ingå de avtal av administrativ, teknisk
och ekonomisk natur som behövs för utnyttjande av tågläget (trafikerings-
avtal). Avtalsvillkoren ska vara konkurrensneutrala och icke-diskrimine-
rande.

background image

9

SFS 2015:360

Järnvägstrafik får inte utföras utan att trafikeringsavtal har träffats.

22 b §

19

Infrastrukturförvaltaren avgör när det inte längre råder normala

driftsförhållanden och ska då genast underrätta berörda järnvägsföretag och
trafikorganisatörer om detta. Motsvarande gäller när det åter råder normala
driftsförhållanden.

Tillhandahållande av grundläggande tjänster

23 §

20

En tjänsteleverantör ska på ett icke-diskriminerande sätt ge järnvägs-

företag och andra sökande tillträde till anläggningar för tjänster och tillgång
till tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar (grundläggande tjänster).

De tjänster som avses i första stycket är
1. tillträde till stationer för passagerare, inklusive byggnader och övriga

faciliteter, även för förmedling av reseinformation och lokaler lämpliga för
biljettförsäljning,

2. tjänster i godsterminaler,
3. tjänster på rangerbangårdar och andra tjänster för tågbildning och väx-

ling,

4. uppställning på sidospår,
5. tjänster i underhållsanläggningar, dock inte tyngre underhåll av höghas-

tighetståg eller andra typer av rullande materiel som kräver särskilda anlägg-
ningar,

6. tjänster i andra tekniska anläggningar än som avses i 5 samt tjänster i

anläggningar för rengöring och tvätt,

7. järnvägstjänster i hamnanläggningar,
8. tjänster för olycksundsättning, och
9. tjänster i bränsledepåer.

23 a §

En tjänsteleverantör som tillhandahåller en grundläggande tjänst ska

så långt möjligt tillmötesgå samtliga ansökningar om tillgång till tjänsten. En
ansökan ska besvaras inom en rimlig tidsfrist.

Ett beslut om avslag på en ansökan om tillgång till en grundläggande tjänst

ska om möjligt innehålla en upplysning om ett alternativ som innebär att den
sökande kan bedriva trafiken på samma linjer under ekonomiskt godtagbara
förhållanden. Avslagsbeslutet ska vara skriftligt om tjänsteleverantören står
under direkt eller indirekt kontroll av ett företag eller organ med en domine-
rande ställning på den svenska marknaden för järnvägstransporttjänster.

23 b §

Om en anläggning för en tjänst som avses i 23 § andra stycket inte

har varit i bruk under minst två år i följd och ett järnvägsföretag eller någon
annan sökande har uttryckt intresse för tillträde till anläggningen, ska ägaren
till anläggningen offentliggöra att den helt eller delvis kan hyras eller leasas.
Detta krav gäller dock inte om det kan visas att anläggningen ska användas
för annat ändamål.

19 Senaste lydelse 2010:1916.

20 Senaste lydelse 2007:452.

background image

10

SFS 2015:360

Tillhandahållande av tilläggstjänster och extratjänster

23 c §

En tjänsteleverantör som åt ett järnvägsföretag eller någon annan

sökande tillhandahåller en tilläggstjänst eller en extratjänst är skyldig att göra
det på ett icke-diskriminerande sätt.

De tilläggstjänster som avses i första stycket är
1. tillhandahållande av drivmotorström,
2. uppvärmning av persontåg,
3. kontroll av farligt gods, och
4. assistans för drift av icke-standardtåg.
De extratjänster som avses i första stycket är
1. telekommunikationstjänster,
2. tillhandahållande av extra information,
3. teknisk kontroll av rullande materiel,
4. biljettförsäljning på stationer, och
5. tyngre underhåll som tillhandahålls i underhållsanläggningar avsedda för

höghastighetståg eller andra typer av rullande materiel som kräver särskilda
anläggningar.

25 §

21

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. kapacitetstilldelning och verksamhetsplan enligt 1–4 §§
2. beskrivning av järnvägsnät enligt 5 och 5 a §§,
3. genomförande av kapacitetsanalys och upprättande av kapacitetsför-

stärkningsplan enligt 6 §,

4. förfarande vid ansökan om tilldelning av kapacitet enligt 7–16 §§,
5. åtgärder vid störningar, röjnings- och nödsituationer samt beredskaps-

planer enligt 17 och 18 §§, och

6. tjänster och förfarande för tillhandahållande av tjänster enligt 23–

23 c §§.

7 kap.

Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

1 a §

En infrastrukturförvaltare ska samarbeta med andra förvaltare för att

åstadkomma effektiva avgiftssystem för järnvägsföretag och andra sökande
som bedriver trafik på mer än ett järnvägsnät. Behovet av konkurrenskraftiga
avgifter för internationell trafik ska särskilt beaktas.

2 §

22

Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen

för infrastrukturförvaltarens kostnader för infrastrukturen, fastställas till den
kostnad som uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon,
om inte annat följer av 3–6 §§.

5 §

Infrastrukturförvaltaren får, på grundval av den långsiktiga kostnaden

för ett särskilt infrastrukturprojekt som ökar effektiviteten i järnvägssystemet
och har avslutats efter 1988, ta ut högre avgifter än som följer av 2 och 3 §§,

21 Senaste lydelse 2009:694.

22 Senaste lydelse 2007:452.

background image

11

SFS 2015:360

om projektet inte skulle ha kommit till stånd om avgifterna hade begränsats
på det sätt som följer av 2 och 3 §§.

8 §

Avgifter för järnvägstjänster och för nyttjande av järnvägsinfrastruktu-

ren i anläggningen för tjänster ska vara icke-diskriminerande.

Avgiften för sådana grundläggande tjänster som avses i 6 kap. 23 § andra

stycket får inte överstiga kostnaden för att tillhandahålla tjänsten plus en rim-
lig vinst. Detsamma gäller avgifter för sådana tilläggstjänster och extratjäns-
ter som avses i 6 kap. 23 c § om tjänsteleverantören är ensam om att tillhanda-
hålla dessa tjänster.

Som rimlig vinst ska anses sådan avkastning på eget kapital som tar hänsyn

till den risk tjänsteleverantören löper, och som ligger i linje med den genom-
snittliga avkastningen för företag i branschen under de senaste åren.

Bemyndigande

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. avgiftssamarbetet enligt 1 a §,
2. de analyser av marknadssegment som krävs för att ta ut särskilda avgif-

ter enligt 4 § och krav på offentliggörande av sådana analyser, och

3. skyldigheter för tjänsteleverantörer att tillhandahålla information om

sina avgifter enligt 8 §.

8 kap.

Krav i syfte att garantera tillsynsmyndighetens oberoende

3 c §

Den befattningshavare vid tillsynsmyndigheten som ansvarar för

sådana tillsynsbeslut som avses i artikel 56 i direktiv 2012/34/EU av den
21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsom-
råde, i den ursprungliga lydelsen, ska årligen göra en åtagande- och intresse-
förklaring. I förklaringen ska befattningshavaren redovisa sådan eventuell
anknytning till företag i järnvägsbranschen som kan anses påverka hans eller
hennes opartiskhet vid utförande av arbetet.

3 d §

Den befattningshavare som avses i 3 c § får under ett år från det att

anställningen vid tillsynsmyndigheten upphör inte utföra arbete eller inneha
någon ansvarsställning på något av de företag eller någon av de enheter som
omfattas av den tillsyn som avses i samma paragraf.

9 §

Ett järnvägsföretag eller någon annan sökande får till tillsynsmyndig-

heten hänskjuta tvister om huruvida en infrastrukturförvaltares eller en tjäns-
televerantörs beslut enligt denna lag står i överensstämmelse med 5, 6 eller 7
kap. denna lag eller föreskrifter som meddelats i anslutning till dessa kapitel.

Tillsynsmyndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvis-

ten gäller. Beslutet ska meddelas senast inom sex veckor från det att all rele-
vant information i tvisten lämnats in.

Kan parterna inte komma överens om villkoren i ett trafikeringsavtal, får

tillsynsmyndigheten på begäran av en part fastställa de administrativa, tek-
niska och ekonomiska villkor som ska gälla för den aktuella trafiken i den

background image

12

SFS 2015:360

utsträckning det är nödvändigt för att villkoren ska uppfylla bestämmelserna i
denna lag.

Om det vid prövningen av en tvist om tillträde till en grundläggande tjänst

enligt 6 kap. 23 § andra stycket bedöms att inget praktiskt möjligt alternativ
till tjänsten finns tillgängligt och att det är möjligt att tilldela tjänstekapacitet i
anläggningen, ska tillsynsmyndigheten besluta att tjänsteleverantören ska till-
dela den sökande lämplig del av tjänstekapaciteten.

9 a §

23

Tillsynsmyndigheten ska på begäran av ett berört järnvägsföretag,

någon annan berörd sökande eller berörd myndighet pröva om det främsta
syftet med viss trafik är att befordra passagerare mellan stationer i skilda sta-
ter inom EES samt Schweiz.

10 §

24

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 3 a §, 3 b §, 8 § andra stycket och

8 a § andra stycket,

2. återkallelse av tillstånd enligt 5 §,
3. register enligt 8 och 8 a §§ samt om undantag från krav på registrering,

och

4. prövning av tvister enligt 9 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Den som har särskilt tillstånd enligt 3 kap. 4 § i den äldre lydelsen får

fortsätta att bedriva verksamheten med stöd av detta tillstånd till utgången av
2018.

3. Den som har rätt att organisera trafik på svenska järnvägsnät enligt de

upphävda 5 kap. 2 a och 3 §§ med stöd av en auktorisation enligt de upphävda
3 kap. 5 och 6 §§, fortsätter att ha denna rätt till utgången av 2016.

4. Bestämmelsen i 8 kap. 3 d § tillämpas första gången i fråga om befatt-

ningshavare som anställts vid tillsynsmyndigheten efter ikraftträdandet.

5. Äldre föreskrifter gäller för mål eller ärenden som inletts före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

23 Senaste lydelse 2009:694.

24 Senaste lydelse 2011:1118.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.