SFS 1991:316

910316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:316

om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157);

utkom wn trycket

den 23 m aj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 32 § järn vägssäkerhetslagen

(1990; 1157) skall ha följande lydelse.

132 § Den som bryter mot förbudet i 25 § skall dömas till penningböter.

Denna lag träder i kraft den I ja nuari 1992.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdeparementet)

Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.

533

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.