SFS 1993:1466 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

SFS 1993_1466 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990_1157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1466

Utkom från trycket
den 28 december 1993

3743

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § järnvägssäkerhetslagen

(1990:1157) skall ha följande lydelse.

30 § Den som för ett maskindrivet spårfordon på järnväg eller tunnelba-
na efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkon-
centrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i hans

blod eller 0,10 milligram per liter i hans utandningsluft döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Till samma straffdoms också den som för ett sådant fordon och då är så

påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han inte på ett
betryggande sätt kan föra fordonet. Detsamma gäller om föraren är lika
påverkad av något annat medel.

1

Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94: JuUl 1, rskr. 1993/94:78.

Lag
om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157);

background image

SFS 1993:1466

Är ett brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, skall

föraren dömas till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är
grovt skall särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0

promille i hans blod eller 0,50 milligram per liter i hans utandningsluft,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något

annat medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksä-

kerheten.

Den som utan att föra fordon som avses i första stycket vid järnväg eller

tunnelbana fullgör tjänst, i vilken ingår uppgifter av väsentlig betydelse för
säkerheten och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det
kan antas att han inte kan utföra dessa uppgifter på betryggande sätt döms
till böter eller fängelse i högst två år.

I fråga om den som för spårvagn finns bestämmelser i lagen (1951:649)

om straff för vissa trafikbrott.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1994.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacob us
(Kommunikationsdepartementet)

3744

æ

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.