SFS 1993:1620 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägssäkerhetslag (2022:367) / SFS 1993:1620 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
SFS 1993_1620 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990_1157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

4091

SFS 1993:1620
Utkom från trycket
den 30 december 1993

Lag
om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157);

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om järnvägssäkerhetslagen

(1990:1157)

dels att 25 och 26 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in två nya paragrafer, 25 a och 33 a §§, av

följande lydelse.

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1.

background image

SFS 1993:1620

25 § Utan spårinnehavarens eller trafikutövarens tillstånd får inte någon
beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det av skyltar, utjäm-
ning av höjdskillnaden mellan spåren och markplanet, gångfållor eller
andra anordningar klart framgår att allmänheten har tillträde.

25 a § Alkoholdrycker får inte förtäras inom järnvägens område och
dess färdmedel. Förbudet gäller inte i fråga om förtäring av drycker vid
tillåten servering och inte heller om järnvägen för särskilt fall har medgett
förtäringen. Med alkoholdrycker förstås spritdrycker, vin, starköl och öl i
den betydelse dessa beteckningar har i lagen (1977:292) om tillverkning av
drycker, m.m.

26 § En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg
får från järnvägens område och dess färdmedel avlägsna den som överträ-
der förbudet i 25 §, den som uppträder berusad eller stör ordningen och
den som genom sitt uppträdande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften.
Om det är absolut nödvändigt, får han omhänderta en sådan person. Om
så sker, skall polisen omedelbart underrättas. Den omhändertagne får
hållas kvar till dess att han har överlämnats till en polisman eller det inte
längre finns skäl till omhändertagande, dock längst sex timmar.

En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg får

från järnvägens område avlägsna den som överträder förbudet i 25 a §.

33 a § I fråga om beslag och förverkande av alkoholdrycker hos den som
förtär sådana drycker i strid med 25 a § finns bestämmelser i lagen
(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacob us
(Kommunikationsdepartementet)

4092

æ

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.