SFS 1995:79 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

SFS 1995_79 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990_1157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

69

SFS 1995:79

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § järnvägssäkerhetslagen

(1990:1157) skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:79

35 § Beslut som Banverket i särskilt fall har meddelat enligt denna
lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Banverket får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus

(Kommunikationsdepartementet)

70

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.