SFS 1996:736 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

SFS 1996_736 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990_1157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1156

1

Prop. 1995/96:192, bet. 1995/96:TU20, rskr. 1995/96:283.

2

Jfr rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag (EGT

L143, 19.6.1995, s. 70, Celex 395L0018) och rådets direktiv 95/19/EG av den 19 juni

1995 om tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter

(EGT L143, 19.6.1995, s. 75, Celex 395L0019).

SFS 1996:736
Utkom från trycket
den 28 juni 1996
Omtryck

Lag
om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om järnvägssäkerhetslagen

(1990:1157)2

dels att 6 § skall upphöra att gälla,
dels att i 5, 7, 9, 17-20, 22, 34 och 35 §§ ordet "Banverket" skall bytas ut

mot "Järnvägsinspektionen",

dels att 1,4, 8, 21 och 29 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 a och 19 a §§, och när-

mast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft. .

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg.

Banverket har ett samlat ansvar för säkerheten. Inom Banverket hand-

has vissa säkerhetsfrågor självständigt av Järnvägsinspektionen. Lag
(1996:736),

1 a § Järnvägsinspektionen bestämmer om en spåranläggning är järn väg,

tunnelbana eller spårväg. Lag (1996:736).

2 § Till spåranläggningar hör spår och de övriga fasta anordningar som
behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsan-

läggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elför-
sörjning av trafiken.

3 § Järnvägs-, tunnelbane- och spårvägsverksamhet består av drift av
spåranläggningar (spårinnehav) och drift av spårtrafik (trafikutövning). I
driften av spåranläggningar ingår trafikledning. Trafikledning är dock en
särskild verksamhetsgren om den som driver spåranläggningen har överlåtit

ansvaret härför till någon annan (särskild trafikledningsverksamhet).

Regler för verksamheten

Tillstånd m.m.

4 § Spåranläggningar eller spårtrafik eller särskild trafikledningsverk-
samhet får drivas endast av den som har tillstånd till verksamheten. För
verksamhet som drivs av Statens järnvägar och Banverket behövs inte
något tillstånd. För Statens järnvägar behövs dock licens för sådan trafik
som avses i 19 a §.

background image

Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till yrkeskunnande, laglydnad

samt ekonomiska och andra förhållanden av betydelse kan anses uppfylla
kraven i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Tillståndsmyndigheten får anpassa kraven med hänsyn till verksamhetens

art och omfattning. I fråga om drift utomlands av internationell järnvägs-
trafik skall dock alltid kraven i andra stycket och 10-16 §§ gälla. Järnvägs-
företag som beviljas tillstånd enligt denna paragraf samt sammanslutningar
och företag som beviljas licens enligt 19 a § skall genom försäkring eller på
annat likvärdigt sätt ha täckt den skadeståndsskyldighet som kan uppkom-
ma till följd av järnvägstrafiken. Lag (1996:736).

5 § Frågor om tillstånd att driva spåranläggningar eller spårtrafik eller
särskild trafikledningsverksamhet prövas av Järnvägsinspektionen. Lag
(1996:736).

6 § har upphävts genom lag (1996:736).

7 § I samband med att tillstånd meddelas eller under ett tillstånds giltig-
hetstid får Järnvägsinspektionen föreskriva de villkor för verksamheten
som behövs från säkerhetssynpunkt. Lag (1996:736).

Återkallelse av tillstånd

8 § Ett tillstånd att driva spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafik-
ledningsverksamhet eller ett säkerhetsintyg enligt 19 a § får återkallas, om
förutsättningarna för tillståndet eller intyget inte längre uppfylls eller om
tillståndshavaren eller innehavaren av intyget inte fullgör sina skyldigheter
enligt 21 §.

Om konkursförfarande eller ackordsförfarande har inletts mot en till-

ståndshavare eller en innehavare av säkerhetsintyg, skall tillståndet eller in-
tyget återkallas, om det finns grundad anledning att anta att en tillfredsstäl-
lande finansiell omstrukturering inte kan åstadkommas inom rimlig tid. Lag
(1996:736).

9 § Frågor om återkallelse av tillstånd enligt 8 § prövas av Järnvägsin-
spektionen. Lag (1996:736).

Grundläggande bestämmelser
10 § Spåranläggningar, spårtrafik och särskild trafikledningsverksamhet
skall med hänsyn till verksamhetens art och övriga förhållanden drivas så
att skador till följd av verksamheten förebyggs. Därvid skall de åtgärder
och försiktighetsmått vidtas som behövs för att upprätthålla en betryggande
säkerhet.

11 § För verksamheten skall den organisation finnas som krävs för att

verksamheten skall kunna bedrivas på ett säkert sätt.

12 § Den som är sysselsatt i verksamheten skall ha god kännedom om de

förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för verksamheten och som
berör hans arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten får
utföras endast av den som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd

och personliga förhållanden i övrigt anses lämplig.

1157

SFS 1996:736

background image

SFS 1996:736

13 § Spåranläggningar, fordon och annan materiel som används i verk-

samheten skall vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksam-
heten förebyggs.

14 § För verksamheten skall det finnas en säkerhetsordning med sådana
säkerhetsbestämmelser som behövs utöver denna lag och de föreskrifter
som är utfärdade med stöd av lagen.

15 § Den som driver verksamheten ansvarar för att de i 10-14 §§ angiv-

na kraven uppfylls.

Läkarundersökning och avstängning

16 § Den som driver verksamhet får inte tilldela någon arbetsuppgifter av

betydelse för säkerheten utan att denne har genomgått läkarundersökning
som utvisar att hinder av hälsoskäl inte föreligger.

Den som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten skall regelbun-

det genomgå läkarundersökning. Verksamhetsutövare får från sådana ar-
betsuppgifter avstänga den som inte följer ett åläggande att genomgå un-
dersökning.

Godkännande av spåranläggningar eller fordon
17 § En spåranläggning eller en del av den får inte upplåtas för trafik
utan att den har godkänts av Järnvägsinspektionen. Detsamma gäller vid en
väsentlig ombyggnad. Lag (1996:736).

18 § Ett fordon får inte framföras på en spåranläggning utan godkän-
nande av Järnvägsinspektionen. Detsamma gäller ett fordon som har byggts

om väsentligt. Lag (1996:736).

19 § Järnvägsinspektionen skall före godkännande enligt 17 eller 18 §

granska konstruktionsunderlaget för spåranläggningen eller fordonet och
kontrollera och prova materielen i den omfattning som verket finner nöd-
vändig. Lag (1996:736).

Vissa internationella transporter

19 a § Internationella sammanslutningar av järnvägsföretag inom EES
som vill utföra transittrafik i eller mellan de EES-länder där järnvägs-
företagen har sitt säte och järnvägsföretag i EES-land som vill utföra inter-
nationella kombinerade godstransporter skall ha särskilt tillstånd (licens)
som utfärdas av behörigt organ i det land där sammanslutningen eller före-
taget har sitt säte. För sammanslutningar och företag med säte i Sverige
som uppfyller villkoren för tillstånd till spårtrafik enligt denna lag utfärdar

Järnvägsinspektionen sådan licens.

För sammanslutningar och företag med licens utfärdad i annat EES-land

krävs för att få driva järnvägstrafik i Sverige därutöver ett säkerhetsintyg
som utfärdas av Järnvägsinspektionen efter kontroll av att kraven i 10-14,

16 och 18 §§ är uppfyllda. Lag (1996:736).

1158

background image

Tillsyn m.m.

20 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter och
villkor som meddelats med stöd av lagen utövas av Järnvägsinspektionen.

Angående elektriska anläggningar finns särskilda föreskrifter i lagen

(1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.
Lag (1996:736).

21 § Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag
skall på begäran av Järnvägsinspektionen

1. lämna inspektionen de upplysningar och tillhandahålla de handlingar

som behövs för tillsynen,

2. ge inspektionen tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel,

lokaler och områden som berörs av verksamheten för de undersökningar
som behövs för tillsynen,

3. vid provkörningar och andra materielprov utan kostnad tillhandahålla

erforderlig personal, materiel och liknande.

Polis- och tullmyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för tillsy-

nen. Lag (1996:736).

22 § Järnvägsinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som
behövs i enskilda fall för att denna lag eller de föreskrifter eller villkor som
har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Lag (1996:736).

23 § Förelägganden och förbud enligt 22 § får förenas med vite.

24 § Om det inträffar en olycka vid användningen av ett fordon på en
spåranläggning och medför olyckan att flera personer avlider eller blir
allvarligt skadade eller att fordonet, spåranläggningen eller egendom som
inte transporteras med fordonet får omfattande skador, skall den som driver
verksamheten rapportera det inträffade. Han skall också rapportera, när det
funnits någon allvarlig fara för att en sådan olycka skulle inträffa eller när
något har hänt som tyder på ett väsentligt fel hos fordonet, spåranlägg-
ningen, trafikledningen eller på andra väsentliga brister i säkerhetshän-

seende.

Regeringen får föreskriva att rapportering av händelser som är av bety-

delse för spårtrafikens säkerhet skall ske också i andra fall än som anges i
första stycket.

Om undersökning från säkerhetssynpunkt av järnvägsolyckor och andra

händelser som berör spårtrafiken finns bestämmelser i lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor.

Ordning

25 § Utan spårinnehavarens eller trafikutövarens tillstånd får inte någon
beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det av skyltar, ut-

jämning av höjdskillnaden mellan spåren och markplanet, gångfållor eller

andra anordningar klart framgår att allmänheten har tillträde. Lag
(1993:1620).

1159

SFS 1996:736

background image

SFS 1996:736

25 a § Alkoholdrycker får inte förtäras inom järnvägens område och
dess färdmedel. Förbudet gäller inte i fråga om förtäring av drycker vid
tillåten servering och inte heller om järnvägen för särskilt fall har medgett

förtäringen. Med alkoholdrycker förstås spritdrycker, vin, starköl och öl i
den betydelse dessa beteckningar har i lagen (1977:292) om tillverkning av
drycker, m.m. Lag (1993:1620).

26 § En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg får
från järnvägens område och dess färdmedel avlägsna den som överträder
förbudet i 25 §, den som uppträder berusad eller stör ordningen och den
som genom sitt uppträdande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften. Om det
är absolut nödvändigt, får han omhänderta en sådan person. Om så sker,
skall polisen omedelbart underrättas. Den omhändertagne får hållas kvar till
dess att han har överlämnats till en polisman eller det inte längre finns skäl
till omhändertagande, dock längst sex timmar.

En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg får från

järnvägens område avlägsna den som överträder förbudet i 25 a §. Lag

(1993:1620).

27 § För att verkställa en åtgärd enligt 26 § får befattningshavaren inte
använda strängare medel än förhållandena kräver. Han bör i första hand
försöka tala personen till rätta genom upplysningar och anmaningar.

Våld får tillgripas endast när andra medel inte hjälper. Om våld tillgrips,

skall den lindrigaste form användas som kan förväntas leda till det avsedda
resultatet. Våld får inte brukas längre än som är absolut nödvändigt.

28 § Föreskrifter om undersökning av resgodskollin eller godssänd-
ningar, omhändertagande av handresgods samt avlägsnande, oskadlig-
görande och förstörelse av resgodskolli eller handresgods samt av visst
farligt gods finns i 6 kap. järnvägstrafiklagen (1985:192).

Straffbestämmelser

29 § Till böter eller fängelse i högst ett år skall den dömas som

1. utan tillstånd driver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag eller

driver verksamhet i strid med 19 a §,

2. av uppsåt eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar någon att ut-

föra arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten eller använder materiel
som inte uppfyller säkerhetskraven enligt 12 eller 13 § eller inte uppfyller
kravet enligt 14 § på säkerhetsordning,

3. av uppsåt eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med stöd

a v 7 § ,

4. av uppsåt eller oaktsamhet i verksamheten använder materiel som inte

har godkänts enligt 17 eller 18 §.

Den som har underlåtit att följa ett föreläggande vid vite eller som över-

trätt ett vitesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning
som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (1996:736).

30 § Den som för ett maskindrivet spårfordon på järnväg eller tunnelbana
efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkon-
centrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i hans

1160

background image

blod eller 0,10 milligram per liter i hans utandningsluft döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms också den som för ett sådant fordon och då är så

påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han inte på ett be-
tryggande sätt kan föra fordonet. Detsamma gäller om föraren är lika på-
verkad av något annat medel.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, skall

föraren dömas till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är
grovt skall särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0

promille i hans blod eller 0,50 milligram per liter i hans utandningsluft,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat

medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäker-

heten.

Den som utan att föra fordon som avses i första stycket vid järnväg eller

tunnelbana fullgör tjänst, i vilken ingår uppgifter av väsentlig betydelse för
säkerheten och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det
kan antas att han inte kan utföra dessa uppgifter på betryggande sätt döms
till böter eller fängelse i högst två år.

I fråga om den som för spårvagn finns bestämmelser i lagen (1951:649)

om straff för vissa trafikbrott. Lag (1993:1466).

31 § Verksamhetsutövare som försummar att rapportera enligt 24 §
första eller andra stycket skall dömas till böter.

32 § Den som bryter mot förbudet i 25 § skall dömas till penningböter.
Lag (1991:316).

33 § Till ansvar enligt 29 eller 31 § skall inte dömas i ringa fall.

Till ansvar enligt 29, 31 eller 32 § skall inte dömas om gärningen är be-

lagd med straff i brottsbalken. Till ansvar enligt 32 § skall inte heller dömas
om gärningen är belagd med straff i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott.

33 a § I fråga om beslag och förverkande av alkoholdrycker hos den
som förtär sådana drycker i strid med 25 a § finns bestämmelser i lagen

(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Lag (1993:1620).

Ytterligare föreskrifter

34 § Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från
denna lag. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter som avses
i 8 kap. 3 och 5 §§ regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag
samt föreskrifter om avgifter för granskning och kontroll enligt lagens be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

Regeringen får överlåta dessa befogenheter till Järnvägsinspektionen.

Lag (1996:736).

1161

SFS 1996:736

background image

SFS 1996:736

denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Järnvägsinspektionen får överklagas hos regeringen. Lag

(1996:736).

36 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart. Ett beslut om åter-
kallelse av tillstånd gäller dock inte förrän det har vunnit laga kraft, om det
inte finns särskilda skäl att bestämma annat.

1. Denna lag4 träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen

(1967:604) om enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar skall upphöra
att gälla.

2. Den som vid denna lags ikraftträdande drev spåranläggning, spårtrafik

eller särskild trafikledningsverksamhet får fortsätta att driva verksamheten i
samma omfattning till utgången av december 1993 utan tillstånd enligt 4 §
denna lag.

3. Den som enligt 2. har rätt att driva verksamhet utan tillstånd och som

vill fortsätta med verksamheten efter den 1 januari 1994 skall senast den 30

juni 1992 ansöka om tillstånd enligt 4 §.

4. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift

som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.

Denna lag5 träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före

ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Denna lag6 träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1195:79.

4

1990:1157.

5

1995:79.

6

1996:736.

1162

Överklagande m.m.

35 §3 Beslut som Järnvägsinspektionen i särskiltfall har meddelat enligt

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.