SFS 1997:756 Lag om tilldelning av spårkapacitet

SFS 1997_756 Lag om tilldelning av spårkapacitet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:756

Utkom från trycket
den 4 november 1997

Lag
om tilldelning av spårkapacitet;

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid tilldelning av tåglägen på andra spåranlägg-

ningar än statens spåranläggningar och vid uttag av avgifter för utnyttjande
av sådana spåranläggningar.

Lagen gäller transittrafik som utförs av internationella sammanslutningar

av järnvägsföretag med säte i EES-stater, om trafiken sker mellan de EES-
stater där företagen har sitt säte. Om ett företag har säte i Sverige, gäller la-
gen även för trafik till eller från en annan EES-stat där ett företag i samman-
slutningen har sitt säte. Lagen gäller vidare internationella kombinerade
godstransporter som utförs av järnvägsföretag med säte i en EES-stat.

Lagen gäller endast trafik som utförs på spåranläggningar som är avsedda

för allmän trafik. Lagen gäller inte trafik som utförs av järnvägsföretag vil-
kas verksamhet är begränsad till utförande av stadstrafik, förortstrafik eller
regional trafik.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

statens spåranläggningar: de spåranläggningar som tillhör staten och som

drivs av och förvaltas av Banverket,

spårinnehavare: företag som är ansvarigt för att anlägga och underhålla

spåranläggningen, liksom för att sköta kontroll- och säkerhetssystemen,

trafikutövare: varje privat eller offentligt företag vars huvudsakliga verk-

samhet är gods- eller passagerarbefordran på spåranläggningar och som dis-
ponerar dragfordon för denna trafik,

Tågtrafikledningen: en enhet inom Banverket med ansvar för bl.a. banför-

delning, trafikledning och tilldelning av tåglägen,

tågläge: ett tågs planerade läge i tidtabellen.

Tilldelning av tåglägen

3 § Spårinnehavaren är skyldig att upplåta tågläge för sådan trafik som av-
ses i 1 §.

För att erhålla tilldelning av tågläge skall trafikutövaren ansöka om detta

hos Tågtrafikledningen, som beslutar efter att ha hört berörd spårinnehavare.

1

Prop. 1996/97:157, bet. 1997/98:TU2, rskr. 1997/98:9.

2

Jfr rådets direktiv 95/19/EG av den 19 juni 1995 om tilldelning av järnvägsinfra-

strukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter (EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 75,
Celex395L0019).

1421

background image

1422

SFS 1997:756

Principer förav tilldelning av tåglägen

4 § Vid tilldelning av tåglägen skall det eftersträvas att annan trafik som
bedrivs på spåranläggningarna störs så litet som möjligt. Tilldelningen skall
ske på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt. Tilldelning av
tåglägen skall avse en bestämd tidsperiod som normalt inte överstiger

18 månader.

Företräde till tåglägen får ges till

1. trafik som helt eller delvis utförs på spåranläggningar som byggts eller

utvecklats för specialiserade höghastighets- eller fraktlinjer,

2. trafik som utnyttjar ett tågläge som tilldelats och utnyttjats under före-

gående tidsperiod.

Avgifter för utnyttjande av spåranläggningen

5 § Spårinnehavaren får ta ut avgifter för utnyttjande av spåranläggningen.
Avgifterna får bestämmas så att de tillsammans med de statsbidrag som kan
utges täcker spårinnehavarens utgifter för spåranläggningen på grund av in-
vesteringar, underhåll och drift samt så att de förräntar kapital som investe-
rats i spåranläggningen. Avgifterna får i övrigt bestämmas med hänsyn till
det slags trafik som avgiften avser, marknadssituationen samt arten och gra-
den av slitage på spåranläggningen. Vid uttag av avgifter för likvärdiga tjäns-
ter får ingen diskriminering ske.

6 § Spårinnehavaren är skyldig att till Tågtrafikledningen lämna de upp-
gifter som behövs för kontroll av att avgifterna tas ut på icke-diskrimine-
rande grunder.

Avgift för myndighetsverksamheten

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva om skyldighet för den som ansöker om tilldelning av tågläge att betala
en avgift för Tågtrafikledningens verksamhet enligt denna lag.

Allmänna bestämmelser

8 § Spårinnehavaren skall i god tid informera dem som bedriver trafik på
spåranläggningen om större förändringar i möjligheten att utnyttja anlägg-
ningen.

9 § För att få utnyttja ett tilldelat tågläge skall trafikutövaren och spårinne-
havaren ingå de avtal av administrativ, teknisk och finansiell natur som be-
hövs. Avtalsvillkoren skall vara konkurrensneutrala och icke-diskrimine-
rande.

Kommer parterna inte överens om villkoren, får Tågtrafikledningen på be-

gäran av någon part fastställa de administrativa, tekniska och finansiella vill-
kor som skall gälla för den aktuella trafiken i den utsträckning det är nödvän-
digt för att avtalsvillkoren skall vara i enlighet med denna lag.

En trafikutövare skall innan trafiken påbörjas dessutom ha fått de tillstånd

som följer av järnvägssäkerhetslagen (1990:1157).

background image

SFS 1997:756

10 § Tågtrafikledningen får meddela de förelägganden som behövs i en-

skilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen skall följas. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Överklagande

11 § Tågtrafikledningens beslut enligt 3 och 9 §§ eller förelägganden en-

ligt 10 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Rätten skall pröva det överklagade beslutet senast inom två månader från

det att skrivelsen med överklagandet kom in till rätten.

Tågtrafikledningens beslut gäller omedelbart om inte annat beslutas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

INES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

1423

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.