SFS 1999:219 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

990219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157);

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 30 § järnvägssäkerhetslagen

(1990:1157) skall ha följande lydelse.

30 §

2

Den som för ett maskindrivet spårfordon på järnväg eller tunnelbana

efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncen-
trationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller
0,10 milligram per liter i utandningsluften döms till böter eller fängelse i
högst sex månader.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på

järnväg eller tunnelbana efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narko-
tikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns
något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan in-
tagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på

järnväg eller tunnelbana och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att
det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande
sätt. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.

Är ett brott som avses i första, andra eller tredje stycket att anse som

grovt, skall föraren dömas till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 pro-

mille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat

medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäker-

heten.

Den som utan att föra ett fordon som avses i första stycket vid järnväg el-

ler tunnelbana fullgör tjänst, i vilken ingår uppgifter av väsentlig betydelse
för säkerheten och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att
det kan antas att han eller hon inte kan utföra dessa uppgifter på ett betryg-
gande sätt döms till böter eller fängelse i högst två år.

I fråga om den som för spårvagn finns bestämmelser i lagen (1951:649)

om straff för vissa trafikbrott.

1

Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166.

2

Senaste lydelse 1993:1466.

SFS 1999:219

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:219

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN

Åsa Kastman Heuman
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.