SFS 2022:367 Järnvägssäkerhetslag

SFS2022-367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Järnvägssäkerhetslag

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens syfte och innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om järnvägssäkerhet. Syftet med
lagen är att upprätthålla och utveckla järnvägssäkerheten.

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798

av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet.

2 § Bestämmelserna i lagen avser

– inledande bestämmelser (1 kap.),
– säkerhetsansvar och säkerhetskrav (2 kap.),
– tillstånd för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare (3 kap.),
– tillsyn (4 kap.),
– ordning (5 kap.),
– sanktionsavgift (6 kap.),
– straff (7 kap.),
– omprövning och överklagande (8 kap.).

Lagens tillämpningsområde
3 §
Denna lag ska tillämpas på den svenska delen av Europeiska unionens
järnvägssystem.

4 § Denna lag ska inte tillämpas på

1. tunnelbana och spårväg,
2. järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av

Europeiska unionens järnvägssystem och endast är avsedda för persontrans-
port i lokal-, stads- eller förortstrafik samt fordon som enbart används på
sådana järnvägsnät,

3. privatägda järnvägsnät som ägaren eller en operatör använder för sin

godsverksamhet eller för icke-kommersiell persontrafik samt fordon som
enbart används på sådana järnvägsnät, eller

4. järnvägsnät som är avsedda att enbart användas för lokala eller historiska

ändamål eller turiständamål och fordon som används på sådana nät.

1 Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägs-
säkerhet.

SFS

2022:367

Publicerad
den

10 maj 2022

background image

2

SFS

5 § I lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg finns
bestämmelser om tunnelbana och spårväg.

I lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem finns bestämmelser om

järnvägssystem som inte omfattas av denna lag.

Tillsynsmyndighet
6 §
Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska
utöva tillsyn, pröva ansökningar om tillstånd och utföra andra uppgifter
enligt vad som framgår av denna lag.

Tillsynsmyndigheten är nationell säkerhetsmyndighet enligt artikel 16 i

direktiv (EU) 2016/798. Tillsynsmyndigheten fullgör därmed de uppgifter
som den nationella säkerhetsmyndigheten ges i direkt tillämpliga EU-
rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv (EU) 2016/798.

Ord och uttryck i lagen
7 §
I lagen avses med

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
fordon: ett järnvägsfordon som är utformat för trafikering av järnvägsnät,
infrastrukturförvaltare: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver

anläggningar som hör till infrastrukturen,

järnvägsföretag: den som tillhandahåller dragkraft och utför järnvägs-

trafik,

järnvägsinfrastruktur: spår-, signal- och säkerhetsanläggningar avsedda

för järnvägstrafik, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning
av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande,

TSD: en teknisk specifikation för driftskompatibilitet som har antagits i

enlighet med direktiv (EU) 2016/797,

underhållsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret för underhållet av

ett fordon enligt det register som avses i 5 kap. 11 § järnvägstekniklagen
(2022:366).

Bemyndiganden
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och sådana direkt
tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv (EU)
2016/798.

2 kap. Säkerhetsansvar och säkerhetskrav
Säkerhetsansvar
1 §
Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ansvarar för en säker drift
i järnvägssystemet.

Säkerhetsstyrningssystem
2 §
Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska ha ett säkerhetsstyr-
ningssystem. Ett sådant system utgörs av den organisation som införts och
de åtgärder och förfaranden som fastställts för att säkerställa en säker drift.
Säkerhetsstyrningssystemet ska dokumenteras.

3 § Ett säkerhetsstyrningssystem ska utformas så att infrastrukturförvaltare
och järnvägsföretag kan hantera de risker som deras verksamhet kan ge

2022:367

background image

3

SFS

upphov till. I säkerhetsstyrningssystemet ska också de risker som uppstår i
samband med verksamhet som bedrivs av andra beaktas.

Riskkontroll
4 §
Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska genomföra riskkon-
troll. Om en risk avser flera infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag, ska
de genomföra riskkontroll i samarbete med varandra.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska, om det är lämpligt, ställa

krav på att de som anlitas av infrastrukturförvaltaren eller järnvägsföretaget
genomför riskkontroll och att de som anlitas ställer motsvarande krav på
någon som de anlitar i sin tur. Om det är lämpligt, ska infrastrukturförvaltare
och järnvägsföretag ställa krav på att de som anlitas samarbetar med varandra.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska även säkerställa att den

riskkontroll som avses i andra stycket genomförs.

5 § Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag som upptäcker eller infor-
meras om en säkerhetsrisk ska, inom sina respektive ansvarsområden, vidta
de åtgärder som krävs för att hantera säkerhetsrisken och rapportera till dem
som berörs.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska, om det är lämpligt, även

säkerställa att de som ska genomföra riskkontroll enligt 4 § andra stycket
inom sina respektive ansvarsområden vidtar de åtgärder som krävs för att
hantera en säkerhetsrisk som de upptäcker eller informeras om och rappor-
terar till dem som berörs.

6 § Om ett järnvägsföretag använder någon annans fordon, ska järnvägs-
företaget och den som har tillhandahållit fordonet utbyta alla relevanta
uppgifter för en säker drift.

Krav på anställda och andra som anlitas i en infrastrukturförvaltares

eller ett järnvägsföretags verksamhet
7 §
Anställda i en infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags verk-
samhet ska ha god kännedom om de förhållanden, föreskrifter och villkor
som gäller för verksamheten och som berör deras arbetsuppgifter.

Säkerhetskritiska arbetsuppgifter får utföras endast av den som med hän-

syn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt är
lämplig.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska ställa krav på att de som

anlitas av infrastrukturförvaltaren eller järnvägsföretaget, i andra fall än som
avses i första stycket, uppfyller kraven enligt första och andra styckena. Den
som anlitas ska ställa motsvarande krav på någon som denne anlitar i sin tur.

8 § En infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag får inte tilldela
någon säkerhetskritiska arbetsuppgifter utan att denne har genomgått en
läkarundersökning som visar att hälsoskäl inte utgör hinder mot att utföra
arbetsuppgifterna.

Den som har säkerhetskritiska arbetsuppgifter ska regelbundet och i

övrigt vid behov genomgå läkarundersökning.

Den som inte följer skyldigheten att genomgå läkarundersökning får av

en infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag fråntas säkerhetskritiska
arbetsuppgifter.

2022:367

background image

4

SFS

Underhållsansvarig enhet för fordon
9 §
För att ett fordon ska få användas i järnvägstrafik ska det ha tilldelats
en underhållsansvarig enhet. Den som använder fordonet ska, innan det
används i trafik, säkerställa att den underhållsansvariga enheten har ett under-
hållscertifikat.

10 § En underhållsansvarig enhet ska med hjälp av ett underhållssystem
säkerställa att de fordon vars underhåll enheten ansvarar för är i säkert skick.

11 § En underhållsansvarig enhet ska vara certifierad och ha tilldelats ett
underhållscertifikat av ett certifieringsorgan.

Ett certifikat som har beviljats av en behörig myndighet eller ett ackredi-

terat eller erkänt organ i en annan stat inom EES eller i Schweiz gäller i
Sverige.

Rapportering av olyckor
12 §
Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska rapportera till till-
synsmyndigheten om det vid användningen av ett fordon inträffar en olycka
som medför att minst en person avlider eller att minst fem personer blir
allvarligt skadade. Detsamma gäller om fordonet, järnvägsinfrastrukturen,
egendom som inte transporteras med fordonet eller miljön får omfattande
skador.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska även rapportera till till-

synsmyndigheten om det uppkommit allvarlig fara för en olycka enligt
första stycket. Detsamma gäller när något annat har hänt som kan bero på
ett väsentligt fel hos ett fordon eller infrastrukturen eller på någon annan
väsentlig brist i säkerhetshänseende.

Årlig säkerhetsrapport
13 §
Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska årligen till tillsyns-
myndigheten ge in en säkerhetsrapport om det närmast föregående kalender-
året.

Personalens rätt till handlingar
14 §
En infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag ska, om någon
som utför eller har utfört säkerhetskritiska arbetsuppgifter i deras verksam-
het begär det, till denne överlämna handlingar som styrker utbildning,
yrkeskvalifikationer och erfarenhet.

Bemyndiganden
15 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. säkerhetsstyrningssystem,
2. lämplighetskrav i fråga om kunskap, hälsa och personliga förhållanden

i övrigt för att få utföra säkerhetskritiska arbetsuppgifter,

3. underhållssystem enligt 10 § och om undantag från kravet på certifier-

ing enligt 11 §, och

4. att händelser som är av betydelse för järnvägssäkerheten ska rappor-

teras i andra fall än de som anges i 12 §.

2022:367

background image

5

SFS

3 kap. Tillstånd för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare
Gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag
Krav på gemensamt säkerhetsintyg
1 § Ett järnvägsföretag ska ha

1. ett gemensamt säkerhetsintyg, och
2. en försäkring eller motsvarande som täcker den skadeståndsskyldighet

som kan uppkomma till följd av järnvägsverksamheten.

För järnvägsföretag som har licens enligt 2 kap. 2 § järnvägsmarknads-

lagen (2022:365) tillämpas inte första stycket 2.

Ansökan om och utfärdande av ett gemensamt säkerhetsintyg
2 § Ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg ska ges in till Europeiska
unionens järnvägsbyrå.

Om järnvägsföretaget enbart ska bedriva verksamhet i Sverige, utfärdas

ett säkerhetsintyg av antingen tillsynsmyndigheten eller Europeiska unionens
järnvägsbyrå. Sökanden väljer i ett sådant fall vilken av instanserna som ska
pröva ansökan. I andra fall utfärdas säkerhetsintyget av Europeiska unionens
järnvägsbyrå.

Krav för utfärdande av ett gemensamt säkerhetsintyg
3 § Ett gemensamt säkerhetsintyg ska beviljas ett järnvägsföretag som

1. har inrättat ett säkerhetsstyrningssystem i enlighet med 2 kap. 2 och

3 §§,

2. uppfyller kraven i TSD,
3. uppfyller kraven i gemensamma säkerhetsmetoder, gemensamma

säkerhetsmål och andra direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats
med stöd av direktiv (EU) 2016/798, och

4. uppfyller kraven i sådana nationella regler som har anmälts till Euro-

peiska unionens järnvägsbyrå.

Giltighetstid och förnyelse
4 § Ett gemensamt säkerhetsintyg är giltigt i fem år och får förnyas efter
ansökan.

Uppdatering av ett gemensamt säkerhetsintyg
5 § Uppdatering av ett gemensamt säkerhetsintyg krävs

1. om verksamhetens art eller omfattning förändras väsentligt, eller
2. om tillståndshavaren utvidgar sitt verksamhetsområde.
Tillsynsmyndigheten får kräva att ett gemensamt säkerhetsintyg upp-

dateras med anledning av väsentliga förändringar i föreskrifter om järnvägs-
säkerhet.

Säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare
Krav på säkerhetstillstånd
6 § En infrastrukturförvaltare ska ha ett säkerhetstillstånd.

Ett säkerhetstillstånd utfärdas av tillsynsmyndigheten.

Krav för utfärdande av ett säkerhetstillstånd
7 § Ett säkerhetstillstånd ska beviljas en infrastrukturförvaltare som

2022:367

background image

6

SFS

1. har inrättat ett säkerhetsstyrningssystem i enlighet med 2 kap. 2 och

3 §§,

2. uppfyller kraven i TSD,
3. uppfyller kraven i gemensamma säkerhetsmetoder, gemensamma

säkerhetsmål och andra direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats
med stöd av direktiv (EU) 2016/798,

4. uppfyller kraven i sådana nationella regler som har anmälts till Euro-

peiska unionens järnvägsbyrå, och

5. har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet.

Villkor
8 § Ett säkerhetstillstånd får förenas med de villkor som behövs.

Ett sådant villkor får meddelas även under tillståndets giltighetstid.

Giltighetstid och förnyelse
9 § Ett säkerhetstillstånd är giltigt i fem år och får förnyas efter ansökan.

Uppdatering av ett säkerhetstillstånd
10 § Uppdatering av ett säkerhetstillstånd krävs

1. om det sker en väsentlig förändring i något eller några av de delsystem

som järnvägsinfrastrukturen består av, eller

2. om principerna för drift eller underhåll av dessa delsystem förändras på

ett väsentligt sätt.

Tillsynsmyndigheten får kräva att ett säkerhetstillstånd uppdateras med

anledning av väsentliga förändringar i föreskrifter om järnvägssäkerhet.

Anmälningsskyldighet
11 § En infrastrukturförvaltare är skyldig att till tillsynsmyndigheten anmäla
förändringar som kan föranleda en uppdatering enligt 10 § första stycket.

Begränsning eller återkallelse av ett gemensamt säkerhetsintyg eller

ett säkerhetstillstånd
12 §
Tillsynsmyndigheten får besluta att begränsa eller återkalla ett gemen-
samt säkerhetsintyg eller ett säkerhetstillstånd som myndigheten har med-
delat enligt detta kapitel, om

1. förutsättningarna för intyget eller tillståndet inte längre uppfylls, eller
2. infrastrukturförvaltaren eller järnvägsföretaget inte fullgör sina skyldig-

heter enligt denna lag, föreskrifter eller beslut som har meddelats i anslut-
ning till lagen, nationella regler som avses i 3 § 4 eller 7 § 4 eller direkt
tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv (EU)
2016/798.

Bemyndiganden
13 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. försäkring eller motsvarande enligt 1 § 2, och
2. vad som avses med tillräckliga ekonomiska förutsättningar enligt 7 § 5.

2022:367

background image

7

SFS

4 kap. Tillsyn
Allmänna bestämmelser om tillsyn
1 §
Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att infrastrukturförvaltare
och järnvägsföretag följer denna lag och de föreskrifter och beslut som har
meddelats i anslutning till lagen. Tillsynen ska även säkerställa efterlev-
naden av direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av
direktiv (EU) 2016/798.

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att av infrastrukturförvaltare och järn-
vägsföretag på begäran få

1. sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för

tillsynen, och

2. tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, områden, lokaler

och andra utrymmen, dock inte bostäder, som har anknytning till den
verksamhet som berörs.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten får begära verkställighet hos Kronofogdemyndig-

heten av ett beslut som gäller åtgärder enligt första stycket. Då gäller
bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som
inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avlägsnande.

Avtal om riskkontroll
3 §
Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska på begäran av Euro-
peiska unionens järnvägsbyrå redovisa avtal om riskkontroll som ingåtts
med anledning av 2 kap. 4 §.

Förelägganden
4 §
Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att
denna lag eller de föreskrifter eller beslut som har meddelats i anslutning till
lagen ska följas. Detsamma gäller för att säkerställa efterlevnaden av direkt
tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv (EU)
2016/798.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Bemyndiganden
5 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. tillsyn, och
2. uppgiftsskyldighet för järnvägsföretag.

5 kap. Ordning
Förbud mot att beträda ett spårområde
1 §
Ingen får beträda ett spårområde utan infrastrukturförvaltarens eller ett
järnvägsföretags tillstånd, utom på platser som det klart framgår att allmän-
heten har tillgång till.

Förbud mot intag av alkoholdrycker
2 §
Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som avses i
1 kap. 5 och 10 a §§ alkohollagen (2010:1622) får inte intas inom den del av
Europeiska unionens järnvägssystem som omfattas av denna lag. Förbudet
gäller inte intag av drycker eller preparat vid tillåten servering och inte heller

2022:367

background image

8

SFS

om ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare för ett särskilt fall har
medgett intaget.

Hur ordning och säkerhet upprätthålls
3 §
En befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst hos en infra-
strukturförvaltare eller ett järnvägsföretag får från järnvägsinfrastrukturen
eller ett fordon avlägsna den som överträder förbudet i 1 §, den som upp-
träder berusad eller stör ordningen och den som genom sitt uppträdande
utgör en risk för säkerheten i järnvägsdriften. Om det är absolut nödvändigt,
får befattningshavaren omhänderta en sådan person.

Vid ett omhändertagande ska Polismyndigheten omedelbart underrättas.

En omhändertagen person får hållas kvar till dess att personen har över-
lämnats till en polisman eller det inte längre finns skäl för omhänder-
tagandet, dock längst sex timmar.

En sådan befattningshavare som avses i första stycket får avlägsna den

som överträder förbudet i 2 § från järnvägsinfrastrukturen.

4 § För att verkställa en åtgärd enligt 3 § får befattningshavaren inte
använda strängare medel än förhållandena kräver.

Våld får användas i den mån andra medel är otillräckliga och det med

hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att uppnå det avsedda
resultatet. Våld får inte användas längre än vad som är absolut nödvändigt.

6 kap. Sanktionsavgift
Beslut om sanktionsavgift
1 §
Tillsynsmyndigheten får besluta att ta ut en sanktionsavgift av en infra-
strukturförvaltare eller ett järnvägsföretag som

1. utan gemensamt säkerhetsintyg, säkerhetstillstånd eller försäkring

enligt 3 kap. 1 § bedriver tillståndspliktig verksamhet som kräver ett sådant
intyg, tillstånd eller försäkring,

2. i verksamheten anställer eller på annat sätt anlitar någon som inte

uppfyller kraven för att utföra säkerhetskritiska arbetsuppgifter enligt 2 kap.
7 § eller tilldelar någon sådana uppgifter utan att denne har genomgått
läkarundersökning enligt 2 kap. 8 §, eller

3. försummar sin rapporteringsskyldighet enligt 2 kap. 12 § eller enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 15 § 4.

2 § Tillsynsmyndigheten får besluta att ta ut en sanktionsavgift endast av
den som inom fem år från det att överträdelsen skett har delgetts en under-
rättelse om att myndigheten överväger att fatta ett sådant beslut.

3 § En sanktionsavgift enligt 1 § får inte beslutas för en överträdelse

1. som omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till

grund för en ansökan om utdömande av vitet,

2. för vilken straff eller en annan sanktion har beslutats enligt någon

annan författning, eller

3. som omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut

om åtalsunderlåtelse enligt någon annan författning.

2022:367

background image

9

SFS

Belopp
4 §
En sanktionsavgift får tas ut med ett belopp som bestäms med hänsyn
till överträdelsens art och omfattning, vad som är känt om den avgifts-
skyldiges ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Nedsättning av sanktionsavgift
5 §
Om en överträdelse är ursäktlig eller det av någon annan anledning
skulle vara oskäligt att ta ut en sanktionsavgift, ska avgiftsskyldigheten helt
eller delvis sättas ner.

Första stycket gäller även om det inte har framställts något yrkande om

nedsättning av sanktionsavgiften.

Betalning av sanktionsavgift
6 §
En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten och tillfaller
staten. Betalning ska ske inom två månader från det att beslutet om sank-
tionsavgift fick laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Tillsynsmyndighetens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt ut-

sökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i första
stycket.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska tillsynsmyndigheten ta ut en dröjsmålsavgift enligt lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift och begära indrivning av sanktionsavgiften och dröjsmåls-
avgiften.

7 § Skyldigheten att betala en sanktionsavgift faller bort om verkställighet
inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Bemyndigande
8 §
Regeringen får meddela föreskrifter om hur sanktionsavgiften ska
bestämmas.

7 kap. Straff
Allmänt
1 §
Åtal får inte väckas enligt denna lag för en gärning som omfattas av
ett föreläggande om vite, om gärningen ligger till grund för en ansökan om
utdömande av vitet.

Ingen får heller dömas till ansvar enligt denna lag om gärningen är belagd

med straff i brottsbalken eller i lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-
brott.

Förare av ett maskindrivet fordon på järnväg
2 §
Den som för ett maskindrivet fordon på järnväg inom den del av
Europeiska unionens järnvägssystem som omfattas av denna lag efter att ha
intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter
färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i
utandningsluften döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet fordon på

järnväg inom den del av Europeiska unionens järnvägssystem som omfattas
av denna lag efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastraff-
lagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något

2022:367

background image

10

SFS

narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits
i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet fordon på

järnväg inom den del av Europeiska unionens järnvägssystem som omfattas
av denna lag och då är så påverkad av alkohol att det kan antas att han eller
hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om
föraren är lika påverkad av något annat medel.

3 § Om ett brott som avses i 2 § är att anse som grovt, ska föraren dömas
till fängelse i högst två år. När det bedöms om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0

promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat

medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäker-

heten.

Andra som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter
4 §
Den som utan att föra ett maskindrivet fordon på järnväg fullgör en
tjänst där det ingår säkerhetskritiska arbetsuppgifter och då är så påverkad
av alkohol eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan
utföra dessa uppgifter på ett betryggande sätt döms till böter eller fängelse i
högst två år.

Överträdelse av förbudet mot att beträda ett spårområde
5 §
Den som bryter mot förbudet i 5 kap. 1 § döms till penningböter.

Beslag och förverkande
6 §
I fråga om beslag och förverkande av alkoholdrycker eller alkohol-
drycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) hos den som intar
sådana drycker i strid med 5 kap. 2 § finns bestämmelser i lagen (1958:205)
om förverkande av alkohol m.m.

8 kap. Omprövning och överklagande
Omprövning
1 §
Tillsynsmyndigheten ska ompröva ett beslut att helt eller delvis avslå
en ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg, om den sökande begär det.

En begäran om omprövning ska ha kommit in till myndigheten inom en

månad från den dag då sökanden fick del av beslutet.

2 § Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ett omprövningsärende enligt
1 § senast två månader efter det att begäran om omprövning kom in till
myndigheten.

3 § Bestämmelser om omprövning av beslut som har meddelats av Euro-
peiska unionens järnvägsbyrå finns i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägs-
byrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004.

2022:367

background image

11

SFS

Överklagande
4 §
Tillsynsmyndighetens beslut i ett enskilt fall enligt denna lag, före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller direkt tillämpliga EU-
rättsakter som har utfärdats med stöd av direktiv (EU) 2016/798 får över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


5 § Ett beslut enligt kommissionens genomförandeförordning (EU)
2019/779 av den 16 maj 2019 om fastställande av detaljerade bestämmelser
om certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av fordon i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upp-
hävande av kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 som har fattats av
ett certifieringsorgan som omfattas av den förordningen, får överklagas till
tillsynsmyndigheten.

6 § Ett beslut enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen eller direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd
av direktiv (EU) 2016/798 gäller omedelbart, om inte något annat anges i
beslutet. Ett beslut om begränsning eller återkallelse enligt 3 kap. 12 § gäller
inte förrän det har fått laga kraft, om inte något annat anges i beslutet.

För beslut om sanktionsavgift finns bestämmelser i 6 kap. 6 §.


7 § Bestämmelser om överklagande av beslut som har meddelats av Euro-
peiska unionens järnvägsbyrå finns i förordning (EU) 2016/796.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
2. Ett säkerhetsintyg som har meddelats med stöd av 3 kap. 3 § den upp-

hävda järnvägslagen (2004:519) ska fortsätta att gälla under intygets beslutade
giltighetstid, dock som längst till och med den 31 oktober 2025. Ett gemen-
samt säkerhetsintyg som avses i 3 kap. krävs dock om en uppdatering krävs
enligt 3 kap. 5 §.

3. Ett säkerhetstillstånd som har meddelats med stöd av 3 kap. 8 § den

upphävda järnvägslagen (2004:519) ska fortsätta att gälla till dess tillståndet
skulle ha omprövats enligt 3 kap. 9 § samma lag, dock som längst till och
med den 31 oktober 2025. Ett säkerhetstillstånd som avses i 3 kap. krävs
dock om en uppdatering krävs enligt 3 kap. 10 §.

4. Ett tillstånd att vara ansvarig enhet för godsvagnar enligt 3 kap. 11 §

den upphävda järnvägslagen (2004:519) ska fortsätta att gälla under till-
ståndets beslutade giltighetstid utan att enheten under tillståndets giltighets-
tid behöver ett certifikat i fråga om godsvagnar enligt 2 kap. 11 §.

5. Bestämmelserna i 3 kap. 12 § ska tillämpas även i fråga om intyg och

tillstånd som fortsätter att gälla enligt punkt 2 eller 3.

6. Bestämmelserna i 4 kap. ska tillämpas även i fråga om sådana intyg och

tillstånd som fortsätter att gälla enligt punkt 2 och 3. Detsamma gäller i fråga
om sådan verksamhet som omfattas av tillstånd enligt punkt 4 som utfärdats
av tillsynsmyndigheten och som fortsätter att gälla.

7. En sanktionsavgift får endast tas ut för en överträdelse som har ägt rum

efter ikraftträdandet.

8. Äldre föreskrifter gäller för mål och ärenden som har inletts före ikraft-

trädandet, om inte något annat framgår av direkt tillämpliga EU-rättsakter
som har utfärdats med stöd av direktiv (EU) 2016/798.

2022:367

background image

12

SFS

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

TOMAS ENEROTH

(Infrastrukturdepartementet)

2022:367

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.