SFS 2010:1568 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

101568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i järnvägslagen (2004:519) ska

införas en ny paragraf, 8 kap. 11 §, av följande lydelse.

8 kap.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn, registrering och
ärendehandläggning enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter
för tågresenärer

2, Kommissionens förordning (EG) nr 62/2006 av den

23 december 2005 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD)
avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för godstrafik” i det trans-
europeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

3 och Kommissionens

förordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om antagande av en ge-
mensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning som avses i
artikel 6.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG

4.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).

3 EUT L 13, 18.1.2006, s. 1 (Celex 32006R0062).

4 EUT L 108, 29.4.2009, s. 4 (Celex 32009R0352).

SFS 2010:1568

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.