SFS 2010:1630 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

101630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

Alkoholdrycker får inte förtäras inom järnvägssystem. Förbudet gäller

inte i fråga om förtäring av drycker vid tillåten servering och inte heller om
ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare för särskilt fall har med-
gett förtäringen. Med alkoholdrycker förstås sådana drycker som avses i
1 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

SFS 2010:1630

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.