SFS 2011:1118 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

111118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om järnvägslagen (2004:519)
dels att nuvarande 2 kap. 13 b och 14 §§ ska betecknas 2 kap. 22 och

25 §§ och att nuvarande 11 kap. 1 och 2 §§ ska betecknas 11 kap. 2 och 4 §§,

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 13 a, 22 och 25 §§, 3 kap. 4 § och 8 kap. 8 och

10 §§ samt rubriken till 11 kap., ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 13 § ska lyda ”Tillsynsmyndighetens

godkännande av delsystem”,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 14 § ska sättas närmast före 2 kap.

25 §,

dels att det i lagen ska införas arton nya paragrafer 2 kap. 14‒21, 23 och

24 §§, 3 kap. 11‒13 §§, 8 kap. 1 a, 6 a och 8 a §§ och 11 kap. 1 och 3 §§
samt närmast före 2 kap. 15, 17, 18, 20, 21, 22 och 23 §§, 3 kap. 11 § och
8 kap. 6 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

I denna lag och i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen betyder

ackrediterat organ: organ för bedömning av överensstämmelse som är

ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och mark-
nadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av för-
ordning (EEG) nr 339/934,

delsystem: del av järnvägssystem vilken kan hänföras till någon av de ka-

tegorier av delsystem som förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och

1 Prop. 2010/11:160, bet. 2011/12:TU3, rskr. 2011/12:25.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om

driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191,

18.7.2008, s. 1, Celex 32008L0057), senast ändrat genom kommissionens direktiv

2011/18/EU av den 1 mars 2011 om ändring av bilagorna II, V och VI till Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssys-

temet inom gemenskapen (EUT L 57, 2.3.2011, Celex 32011L0018), kommissionens

direktiv 2009/131/EG av den 16 oktober 2009 om ändring av bilaga VII till Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägs-

systemet inom gemenskapen (EUT L 273, 17.10.2009, s. 12 , Celex 32009L0131) och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/110/EG av den 16 december 2008 om

ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägssä-

kerhetsdirektivet) (EUT L 345, 23.12.2008, s. 62, Celex 32008L0110).

3 Senaste lydelse 2009:694.

4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:1118
Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1118

rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten
hos järnvägssystemet inom gemenskapen5,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av ägare eller med nyttjanderätt

varaktigt använder eller upplåter ett järnvägsfordon och är registrerad som
fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,

fordonstyp: fordon med identisk teknisk konstruktion som är registrerade i

det europeiska registret över godkända fordonstyper,

försäkran om överensstämmelse: sådan försäkran om att ett järnvägsfor-

don överensstämmer med en redan godkänd fordonstyp som är utformad i
enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars
2011 om utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd
typ av järnvägsfordon6,

infrastrukturförvaltare: den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver

anläggningar som hör till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES

samt Schweiz med tåg vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgräns
och vars främsta syfte är att befordra passagerare mellan stationer i skilda
stater inom EES samt Schweiz,

järnvägsfordon: drivfordon och annan rullande materiel som kan framfö-

ras på järnvägsspår och som består av ett eller flera delsystem eller delar av
delsystem,

järnvägsföretag: den som med stöd av licens eller särskilt tillstånd till-

handahåller dragkraft och utför järnvägstrafik,

järnvägsinfrastruktur: spår-, signal- och säkerhetsanläggningar avsedda

för järnvägstrafik, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning
av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas
bestånd, drift eller brukande,

järnvägsnät: järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en och samma infra-

strukturförvaltare,

järnvägssystem: järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt drift och

förvaltning av infrastrukturen och fordonen,

regleringsorgan: organ som utsetts enligt artikel 30 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av
infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfra-
struktur7,

trafikhuvudman: den som är trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om

ansvar för viss kollektiv persontrafik,

tågläge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tåg-

plan, får tas i anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon,
från en plats till en annan under en viss tidsperiod,

tågplan: plan över användning av järnvägsinfrastruktur under en viss an-

given period,

underhållsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret för underhållet av

ett järnvägsfordon och som är registrerad som sådan i fordonsregistret enligt
8 kap. 8 a §.

5 EUT L 191, 18.7.2008, s. 1 (Celex 32008L0057).

6 EUT L 57, 2.3.2011, s. 8 (Celex 32011R0201).

7 EGT L 75, 15.3.2001, s. 29, (Celex 32001L0014).

background image

3

SFS 2011:1118

2 kap.

13 a §

8

När ett godkänt delsystem ska moderniseras eller byggas om, ska

en beskrivning av det planerade arbetet lämnas in till tillsynsmyndigheten.
Om myndigheten bedömer att den övergripande säkerhetsnivån påverkas ne-
gativt, får det moderniserade eller ombyggda delsystemet tas i bruk endast
efter ett nytt godkännande av myndigheten. Detsamma gäller om tillsyns-
myndigheten bedömer att arbetet är av sådan omfattning att det krävs ett nytt
godkännande för att delsystemet ska få tas i bruk.

Villkor

14 §

Ett godkännande enligt 13 § får förenas med de villkor som behövs

från säkerhets- och driftskompatibilitetssynpunkt.

Om ett godkänt delsystem ändras utan att delsystemet moderniseras eller

byggs om och ändringen påverkar förhållanden som reglerats i villkoren, ska
ändringen anmälas till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens godkännande av järnvägsfordon

Järnvägsfordon som överensstämmer med tekniska specifikationer för
driftskompatibilitet

15 §

Ett järnvägsfordon som överensstämmer med tillämpliga tekniska

specifikationer för driftskompatibilitet och vars delsystem redan är godkän-
da enligt 13 §, ska godkännas för att tas i bruk utan ytterligare prövning.

16 §

Ett järnvägsfordon som överensstämmer med tillämpliga tekniska

specifikationer för driftskompatibilitet utan att omfattas av 15 §, ska godkän-
nas för att tas i bruk enligt 13 § om den sökande visar upp

1. EG-kontrollförklaringar enligt 9 § för det eller de delsystem fordonet

består av,

2. dokumentation som visar att de delsystem fordonet består av är tekniskt

kompatibla med varandra och med järnvägsinfrastrukturen, och

3. dokumentation som visar att fordonet uppfyller nationella särkrav om

säkerhet och driftskompatibilitet.

Järnvägsfordon som inte överensstämmer med tekniska specifikationer för
driftskompatibilitet

17 §

Ett järnvägsfordon som inte, eller endast till viss del, överensstämmer

med tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska prövas för godkän-
nande enligt 13 §.

Godkännande av järnvägsfordon i en annan stat inom EES eller i Schweiz

18 §

Ett sådant godkännande att ta ett järnvägsfordon i bruk som beslutats

av en behörig instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz gäller i Sve-
rige om inte något annat är särskilt föreskrivet.

8 Senaste lydelse 2007:452.

background image

4

SFS 2011:1118

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om krav för kompletterande godkännande enligt första stycket.

19 §

Regeringen meddelar föreskrifter om inom vilken tid till-

synsmyndigheten ska fatta beslut i ett ärende som avser krav för komplette-
rande godkännande enligt 18 §.

Om tillsynsmyndigheten inte fattar beslut inom den tid som avses i första

stycket, ska fordonet anses godkänt för att tas i bruk.

Godkännande av fordonstyper

20 §

När tillsynsmyndigheten godkänner ett järnvägsfordon för att tas i

bruk, ska myndigheten även godkänna fordonstypen. Om sökanden begär
det får tillsynsmyndigheten godkänna en fordonstyp utan att samtidigt god-
känna ett visst järnvägsfordon.

Ett typgodkännande ska registreras i det europeiska registret över godkän-

da fordonstyper.

Om de föreskrifter som legat till grund för ett typgodkännande ändras, får

tillsynsmyndigheten besluta att typgodkännandet ska förnyas för att vara gil-
tigt.

Godkännande av fordon som överensstämmer med en godkänd fordonstyp

21 §

Ett järnvägsfordon som överensstämmer med en tidigare godkänd

fordonstyp, ska godkännas utan ytterligare kontroll om sökanden visar upp
en försäkran om överensstämmelse.

I bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 finns bestäm-

melser om försäkran om överensstämmelse.

Märkning av järnvägsfordon

22 §

9

Järnvägsfordon ska vara märkta med ett europeiskt fordonsnummer,

en innehavarbeteckning och en beteckning om driftskompatibilitet.

Tillsynsmyndigheten ska tilldela järnvägsfordonet ett sådant nummer och

sådana beteckningar i samband med att fordonet godkänns för att tas i bruk.

Den som ansöker om godkännande att ta ett fordon i bruk ansvarar för att

märka fordonet.

Underhåll av järnvägsfordon

23 §

För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk, ska det ha utsetts en under-

hållsansvarig enhet för fordonet.

En underhållsansvarig enhet med ansvar för underhåll av godsvagnar ska

ha ett tillstånd av tillsynsmyndigheten eller ett certifikat utfärdat av ett organ
som är ackrediterat för uppgiften.

Kraven i första och andra styckena gäller inte för museijärnvägsfordon el-

ler för sådana järnvägsfordon som endast används på sådana järnvägsnät
som avses i 1 kap. 1 a §.

9 Senaste lydelse av tidigare 13 b § 2007:452.

background image

5

SFS 2011:1118

24 §

En underhållsansvarig enhet ska ha

1. ett ledningssystem för underhåll som säkerställer att de järnvägsfordon

enheten ansvarar för är i säkert skick, och

2. tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser inom organisationen för

att klara uppgiften.

25 §

10

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. säkerhet enligt 1‒5 §§ samt om undantag från dessa bestämmelser för

verksamhet vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första
stycket,

1 a. säkerhetsrapport enligt 5 a § samt om undantag från denna bestäm-

melse för verksamhet vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a §,

2. att händelser som är av betydelse för spårtrafikens säkerhet ska rappor-

teras också i andra fall än som anges i 6 § första stycket,

3. krav på säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet, hälsa, miljöskydd och

teknisk kompatibilitet enligt 8 § första stycket,

4. tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt 8 § andra stycket

samt övriga villkor för projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-
ring, drift, underhåll och brukande av järnvägsinfrastruktur och järnvägs-
fordon,

5. EG-kontrollförklaring enligt 9 §,
6. EG-försäkran enligt 10 §,
7. godkännande enligt 13 § och om undantag från kravet på sådant god-

kännande samt om krav på nytt godkännande enligt 13 a §,

8. godkännande av järnvägsfordon och fordonstyper enligt 15‒17, 20 och

21 §§ och om undantag från kravet på godkännande samt om godkännande
av en serie identiskt lika fordon,

9. undantag från kravet på märkning enligt 22 §, och
10. underhållsansvariga enheter enligt 23 och 24 §§ och om undantag från

krav på sådan enhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten

får besluta enligt 12 §.

3 kap.

4 §

Särskilt tillstånd får beviljas den som avser att inom landet utföra en-

dast

1. persontrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur,
2. regionala godstransporter,
3. trafik i samband med underhåll av järnvägsinfrastruktur, eller
4. trafik med museijärnvägsfordon eller till sin omfattning obetydlig trafik

med annan liknande materiel.

Särskilt tillstånd ska endast beviljas den som uppfyller de krav som anges

i 2 § första stycket och 3 § första stycket. Kraven får dock anpassas till verk-
samhetens art och omfattning. I tillståndet ska tillsynsmyndigheten ange hur
kraven anpassats och för vilken verksamhet tillståndet gäller.

10 Senaste lydelse av tidigare 14 § 2007:452.

background image

6

SFS 2011:1118

Tillstånd eller certifikat till underhållsansvariga enheter

11 §

Tillstånd eller certifikat till en underhållsansvarig enhet som avses i

2 kap. 23 § andra stycket får ges endast till sådan enhet som uppfyller kraven
i kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 av den 10 maj 2011 om ett
certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar
och om ändring av förordning (EG) nr 653/200711, kraven i denna lag och fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

12 §

Om en underhållsansvarig enhet som har tillstånd eller certifikat för

uppgiften är ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare, ska tillsyns-
myndigheten kontrollera att de krav som avses i 11 § är uppfyllda och föra in
uppgifter om det i järnvägsföretagets säkerhetsintyg enligt 3 § eller infra-
strukturförvaltarens säkerhetstillstånd enligt 7 §.

13 §

Ett tillstånd eller certifikat som avses i 2 kap. 23 § andra stycket och

som har beviljats av en behörig myndighet eller ett ackrediterat organ i en
annan stat inom EES eller i Schweiz, gäller i Sverige.

8 kap.

1 a §

Tillsyn enligt 1, 3 och 4 §§ över sådana underhållsansvariga enheter

som har certifierats av ett ackrediterat organ utövas av det organ som har
certifierat enheten, när det gäller funktioner som omfattas av certifieringen.

Återkallelse av godkännande

6 a §

Tillsynsmyndigheten får återkalla ett godkännande enligt 2 kap. 13 §

om förutsättningarna för godkännandet inte längre är uppfyllda eller om del-
systemet inte längre uppfyller föreskrivna krav i fråga om säkerhet eller
driftskompatibilitet.

Ett beslut om återkallelse får begränsas att gälla för en viss tid.

8 §

12

Tillsynsmyndigheten ska föra och ge offentlighet åt ett register över

järnvägsinfrastruktur.

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag ska till tillsyns-

myndigheten lämna de uppgifter som behövs för att föra ett sådant register
samt anmäla förändringar i verksamheten eller järnvägsinfrastrukturen som
kan kräva ändringar i registret.

8 a §

Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över järnvägsfordon.

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag ska till tillsyns-

myndigheten lämna de uppgifter som behövs för att föra ett sådant register
samt anmäla förändringar i verksamheten som kan kräva ändringar i regist-
ret.

Tillsynsmyndigheten ska, utan hinder av sekretess, lämna uppgifter ur re-

gistret på begäran av

1. Statens haverikommission,

11 EUT L 122, 11.5.2011, s. 22 (Celex 32011R0445).

12 Senaste lydelse 2007:452.

background image

7

SFS 2011:1118

2. en järnvägssäkerhetsmyndighet, ett olycksutredande organ eller ett reg-

leringsorgan i ett annat land inom EES eller i Schweiz, samt

3. Europeiska järnvägsbyrån (ERA).

10 §

13

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 3 a §, 3 b §, 8 § andra stycket och

8 a § andra stycket,

2. register enligt 8 och 8 a §§ samt om undantag från krav på registrering,

och

3. prövning av tvister enligt 9 §.

11 kap. Omprövning och överklagande

1 §

Tillsynsmyndigheten ska ompröva ett beslut om att inte godkänna ett

delsystem enligt 2 kap. 13 §, om den sökande begär det. Begäran om om-
prövning ska ha kommit in till myndigheten inom en månad från den dag då
sökanden fick del av beslutet.

Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i omprövningsärendet senast två må-

nader efter det att begäran om omprövning kom in till myndigheten.

3 §

Beslut som ett ackrediterat organ fattar med stöd av 8 kap. 1 a § eller

kommissionens förordning nr 445/2011 om ett certifieringssystem för enhe-
ter som ansvarar för underhåll, får överklagas hos tillsynsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2011.
2. Godkännande av delsystem och järnvägsfordon som har meddelats en-

ligt äldre föreskrifter gäller fortfarande.

3. Äldre föreskrifter gäller för prövning av mål eller ärenden som har in-

letts före ikraftträdandet.

4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om när järnvägsfordon som vid lagens ikraftträdande redan
är tagna i bruk, senast ska ha tilldelats en underhållsansvarig enhet enligt
2 kap. 23 §.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennnart Renbjer
(Näringsdepartementet)

13 Senaste lydelse 2007:452.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.