SFS 1971:501

710501.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:501

om ändring 1 lagen (1955: 229) i anledning av Sveriges

Utkom från trycket

tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt

den 5 juu i97i

erkännande av rätt till lu ftfartyg;

given Stockholms slott den 14 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dageni, funnit gott att i fråga om lagen (1955: 229) i anledning av

Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt er­

kännande av rätt till luftfartyg förordna,

dels att 6 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i 8 § ordet "luftfartsstyrelsen" skall bytas ut mot "luft­

fartsverket".

1 Prop. 1971: 20, LU 1 1, rskr 126.

1349

¬

background image

SFS 1971: 501

6 § När exekutiv försäljning av luftfartyg eller i 4 § omnämnda re­
servdelar till sådant fartyg skall äga rum, åligger det den som påkallat

försäljningen att ingiva ett av vederbörande myndighet i den stat där
fartyget är registrerat utfärdat gravationsbevis angående egendomen

jämte styrkt översättning av beviset ävensom att, då fråga är om

luftfartyg, senast en månad före auktionen låta kungöra försäljningen

på registreringsorten enligt där gällande lag. Inom samma tid skall
underrättelse i den ordning som är föreskriven i fråga om under­

rättelse till borgenär sändas tUl innehavaren av varje i fartyget inskri­

ven rättighet, som skall erkännas enligt denna lag.

Utöver de fordringar och kostnader som annars skola upptagas i

sakägarförteckning vid exekutiv försäljning av luftfartyg eller reserv­

delar skall i förteckningen upptagas annan rättighet som skall erkän­

nas enligt denna lag. Beträffande sådan rättighets ställning vid exeku­

tiv försäljning äger i övrigt vad som gäller beträffande rättighet i fast

egendom som säljes exekutivt motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L- S.)

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.