SFS 1981:810

810810.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:8101

Lag

Utkom från trycket

den 8 september 1981

om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges

tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt

erkännande av rätt tOl luftfartyg;

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1955:229) i anlednin g

av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkän­

nande av rätt till luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Verkan i forhållande till tredje man av inskrivning, varom förmäles i

2 §, bedömes enligt lagen i den stat där rätten är inskriven. Där luftfartyg
här i riket utmätts eller belagts med k varstad eller luftfartyg omfattas av
konkurs, som inträffat här i rike t, och gäldenären med vetskap därom träf­
fat det avtal, som ligger till grund fo r inskrivningen, må denna dock ej till
förfång for utsökningsborgenären eller konkursborgenärema eller för kö­

paren vid exekutiv försäljning åberopas i vidare mån än som följer av

svensk lag.

Denna lag träder i kraft de n I januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 3 § i dess nya lydelse gälleräven skingrings-

förbud som har meddelats fÖre ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351 .

r-rJ

r '

t)

föl

BK

'I

tiULl

I® Pil

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.