SFS 1955:229

550229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

p :|:

Nr 229

f

>

jrV

Lag

i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande ^

internationellt erkännande av rätt till luftfartygs

given Stockholms slott den 12 maj 1956.

Vi GUSTAF ADOLF, med Gudsnåde, Sveriges, Götes o c

Vendes Konung, göra veterligt: atl Vi, med riksdagen^, fu_

gott att, sedan beslut fattats om Sveriges tillträde till den i Gen éve den 19 j

Prop. 195fi: 13; L»U 15; Hflkr 130,

• '

¬

background image

. Nr 229

427

' avslutade konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till

tfartyg, förordna som följer.

^

1 §.

'Öenna lag äger tillämpning på luftfartyg infört i nationalitetsregister i

rammande stat, som tillträtt den i Genéve den 19 juni 1948 avslutade kon-

iitionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg, eller i

iörritorium, för vars utländska angelägenheter fördragsslutande stat svarar

\

Bch för vilket föres särskilt nationalitetsregister, såvida icke den staten

.'gjort förbehåll om att konventionen icke skall vara tillämplig å territoriet.

^

Vad i 5 § stadgas skall dock gälla jämväl luftfartyg som är registrerat här i

.t

riket.

; Till luftfartyg hänföras i denna lag, förutom flygkroppen, jämväl moto-

i

rer, propellrar, radioutrustning, instrument och andra tillbehör, vare sig

Ide äro anhragta i fartyget eller tillfälligt skilda därifrån.

^

- '

2 §.

^

Före alla andra rättigheter än de i 5 § avsedda skola äganderätt till luft­

fartyg, med besittning förenad rätt att genom köp förvärva sådant fartyg

sämt nyttjanderätt till sådant fartyg enligt upplåtelse på minst sex månäder,

|

så ock panträtt eller annan sådan rätt till luftfartyg, tillkommen enligt avtal

,

och såsom säkerhet för fordran till visst belopp, erkännas här i riket, så-

I

framt rätten tillkommit enligt lagen i den fördragsslutande stat, i vars na-

j

tionalitetsregister fartyget då var infört, och rätten är inskriven i inskriv­

ningsbok i den stat, där fartyget är registrerat då rätten göres gällande.

I

; Förmånsrätt för panträtt eller annan sådan rätt till luftfartyg omfattar

^varje belopp för vilket säkerhet ställts, dock icke ränta som är upplupen för

längre tid än tre år före utmätning eller, vid konkurs, före konkursansök-

.

ningens ingivande.

:

3 §.

• I

Verkan i förhållande till tredje man av inskrivning, varom förmäles i 2 §,

}

bedömes enligt lagen i den stat där rätten är inskriven. Där luftfartyg här i

j

riket utmätts eller belagts med kvarstad eller skingringsförhud eller luftfar-

|

tyg omfattas av konkurs, som inträffat här i riket, och gäldenären med vet-

j, [,

; sk ap därom träffat det avtal, som ligger till grund för inskrivningen, må

|i

denna dock ej till förfång för utsökningsborgenären eller konkursborgenä-

rerna eller för köparen vid exekutiv försäljning åberopas i vidare mån än

i'

som följer av svensk lag.

!

4 §.

Där en i 2 § omförmäld rätt till luftfartyg, vilken innehaves såsom säker-

i

het för fordran, enligt lagen i den stat där fartyget är registrerat förklarats

|

' omfatta tillika reservdelar som förvaras på angivna platser, skall rätten här

|

. i riket erkännas jämväl i dessa reservdelar, såframt vid förvaringsplatsen

i

finnes anslaget ändamålsenligt och väl synligt tillkännagivande om rättens

|

beskaffenhet och omfattning, om namnet å dess innehavare och hans adress

i]

jfl.T

samt om den inskrivningsbok i vilken rätten är inskriven.

il

Till reservdelar räknas föremål avsedda att anbringas i luftfartyg i stället

'

. f ör delar eller föremål som borttagits därifrån, såsom delar av flygkroppen

^

samt motorer, propellrar, radioutrustning och instrument jämte delar därav.

j

.

^

!

Hava åtgärder för bärgning eller bevarande av luftfartyg avslutats i främ-

I

r' mande stat som tillträtt den i 1 § nämnda konventionen, och är med ford-

ran på lön för bärgningen eller på ersättning fÖr särskilda kostnader, som

•Varit oundgängliga för bevarandet av fartyget, enligt lagen i den stat där

i

'5 •

-• - v.:./:"'';-•

¬

background image

k;

v'

V ;

428

1955 . N

åtgärderna för bärgningen eller bevarandet avslutades förenad luftpa

i fartyget, skall panträtten här i riket erkännas med förmånsrätt fra

varje annan rätt till fartyget. Finnas flera sådana fordringar, njute de so

sammanhänga med en senare händelse företräde framför dem som härrör

av en tidigare.

Vad sålunda stadgats gälle dock icke, såvida tre månader förflutit fr

det åtgärderna avslutades utan att borgenärens ansprålc på luftpanträtt

fartyget antecknats i inskrivningsboken i den stat där fartyget är registre-<

rat och dessutom överenskommelse träffats om det belopp panträtten avser

eller talan om borgenärens rätt väckts i laga ordning.

6 §.

Där försäljning av luftfartyg eller i 4 § omnämnda reservdelar till sådant-

fartyg skall äga rum i den ordning, som stadgas i lagen med särskilda be­

stämmelser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m., åligge den som på-'

kallat försäljningen att till auktionsförrättaren ingiva ett av vederbörande'

myndighet i den stat där fartyget är registrerat utfärdat gravationsbevis an­

gående egendomen jämte styrkt översättning av beviset ävensom att, då fråga

är om luftfartyg, senast en månad före auktionen låta kungöra försälj­

ningen å registreringsorten enligt där gällande lag. Inom samma tid skall

underrättelse varom stadgas i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om för­

säljning av utmätt luftfartyg m. m. sändas till innehavaren av varje i far­

tyget inslcriven rättighet, som skall erkännas enligt denna lag.

1 borgenärsförteckningen skall upptagas, utöver de i 4 § lagen med sär­

skilda bestämmelser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m. avsedda

fordringarna och kostnaderna, annan rättighet som skall erkännas enligt

denna lag. Försäljningen skall ske under förbehåll om beståndet av sådan

rättighet, därest den enligt förteckningen faller inom lägsta budet. Faller

rättigheten utom lägsta budet, äge vad i 123 § utsökningslagen sägs mot­

svarande tillämpning.

,

7 §.

Besväras luftfartyg av inskriven rättighet, som enligt denna lag skall

erkännas här i riket, må fartyget ej överföras till det svenska luftfartygs-

registret, med mindre innehavaren av rättigheten medgivit att fartyget här

registreras.

överföres fartyget till det svenska luftfartygsregistret, äge rättighetens

innehavare få den inskriven i inskrivningsboken för luftfartyg, såframt

den är av sådan beskaffenhet, att den enligt lagen om inskrivning av rätt

till luftfartyg kan inskrivas såsom inteckning.

Sokes inskrivningen senast å den inskrivningsdag som infaller näst efter

tre månader från det fartyget registrerades här i riket, gälle rättigheten med

samma förmånsrätt som den åtnjöt i den stat där fartyget sist var regist­

rerat. Fråga huruvida rättigheten lagligen tillkommit prövas enligt lagen i

den stat där fartyget var registrerat vid tiden för rättighetens tillkomst.

8 §.

Det åligger luftfartsstyrelsen att, så snart luftfartyg som avses i 7 § blivit

registrerat, till inskrivningsdomaren översända bevis om registreringen och

om de inskrivna rättigheterna. Inskrivningsdomaren skall å nästa inskriv­

ningsdag anmärka rättigheterna i inskrivningsboken.

Har borgenärs anspråk på luftpanträtt blivit inom den i 5 § andra stycket

angivna tiden antecknat i vederbörande inskrivningsbok och överföres far­

tyget till det här i riket förda luftfartygsregistret, skall luftfartsstyrelsen så

snart registrering skett översända bevis därom samt om anteckningen till

¬

background image

;

29 och 230

429

ivningsdomaren, vilken har att å nästa inskrivningsdag göra motsva-

äé anteckning i inskrivningsboken.

9 §.

estämmelserna i denna lag utgöra icke hinder mot tillämpning beträf-

de luftfartyg av vad som är eller framdeles kan bliva stadgat rörande

hgsåtgärder mot den som överträder föreskrifter angående luftfart, in-

dring samt införsel och utförsel av varor.

/^Denna lag,skall icke äga tillämpning på luftfartyg, som äro avsedda för

litär-, tull- eller polistjänst.

10 §.

'.Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av vad i denna lag stadgas

éddelas av Konungen.

enna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

so hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

kräfta låtit.

^Stockholms slott den 12 maj 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

.(iJustitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

r'
(

I

f i

I

• ' 'i

j' I

i

I

; 1

11 i

1

't

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.