SFS 2004:83 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

040083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:229) i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande
internationellt erkännande av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 och 8 §§ lagen (1955:229) i an-

ledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg skall ha följande lydelse.

7 §

Besväras ett luftfartyg av en inskriven rättighet, som enligt denna lag

skall erkännas här i landet, får fartyget inte föras över till det svenska luftfar-
tygsregistret, om inte innehavaren av rättigheten har medgett att fartyget re-
gistreras här.

Förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret, har rättighetens

innehavare rätt att få den inskriven i inskrivningsregistret för luftfartyg, om
den är av sådan beskaffenhet, att den enligt lagen (1955:227) om inskrivning
av rätt till luftfartyg kan skrivas in.

Söks inskrivningen senast på den inskrivningsdag som infaller näst efter

tre månader från det att fartyget registrerades här i landet, gäller rättigheten
med samma förmånsrätt som den hade i det land där fartyget sist var regist-
rerat. Frågan om rättigheten lagligen tillkommit prövas enligt lagen i det
land där fartyget var registrerat vid tiden för rättighetens tillkomst.

8 §

2

Har en borgenärs anspråk på luftpanträtt, inom den tid som anges i 5 §

andra stycket, antecknats i inskrivningsboken i det land där fartyget var re-
gistrerat och förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret skall mot-
svarande anteckning göras i inskrivningsregistret för luftfartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Henrik Kjellin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.

2

Senaste lydelse 1971:501.

SFS 2004:83

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.