SFS 2004:83 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg / SFS 2004:83 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
040083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:229) i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande
internationellt erkännande av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 och 8 §§ lagen (1955:229) i an-

ledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg skall ha följande lydelse.

7 §

Besväras ett luftfartyg av en inskriven rättighet, som enligt denna lag

skall erkännas här i landet, får fartyget inte föras över till det svenska luftfar-
tygsregistret, om inte innehavaren av rättigheten har medgett att fartyget re-
gistreras här.

Förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret, har rättighetens

innehavare rätt att få den inskriven i inskrivningsregistret för luftfartyg, om
den är av sådan beskaffenhet, att den enligt lagen (1955:227) om inskrivning
av rätt till luftfartyg kan skrivas in.

Söks inskrivningen senast på den inskrivningsdag som infaller näst efter

tre månader från det att fartyget registrerades här i landet, gäller rättigheten
med samma förmånsrätt som den hade i det land där fartyget sist var regist-
rerat. Frågan om rättigheten lagligen tillkommit prövas enligt lagen i det
land där fartyget var registrerat vid tiden för rättighetens tillkomst.

8 §

2

Har en borgenärs anspråk på luftpanträtt, inom den tid som anges i 5 §

andra stycket, antecknats i inskrivningsboken i det land där fartyget var re-
gistrerat och förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret skall mot-
svarande anteckning göras i inskrivningsregistret för luftfartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Henrik Kjellin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.

2

Senaste lydelse 1971:501.

SFS 2004:83

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik