SFS 2004:1097 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg / SFS 2004:1097 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
041097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:229) i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande
internationellt erkännande av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 8 § lagen (1955:229) i anledning

av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkän-
nande av rätt till luftfartyg

2 ordet ⬝Luftfartsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Luft-

fartsstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.

2 Senaste lydelse av 8 § 1971:501.

SFS 2004:1097

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik