SFS 2004:1097 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg / SFS 2004:1097 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
041097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1955:229) i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande
internationellt erkännande av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 8 § lagen (1955:229) i anledning

av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkän-
nande av rätt till luftfartyg

2 ordet ⬝Luftfartsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Luft-

fartsstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.

2 Senaste lydelse av 8 § 1971:501.

SFS 2004:1097

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.