SFS 1992:592

920592.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:592 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att

den 18 juni 1 992

meddela föreskrifter om trafik, transporter och

kommunikationer;

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1975:88) med bemyn­

digande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunika­

tioner^ skall ha följande lydelse.

1

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap.

3 eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
2. sådan befordran i vägtrafik som ombesöijes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för jämvägsbefordran som avses

under 1,

4. postbefordran eller telekommunikationer,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt

fartyg,

6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

inom Sveriges sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg,

sjöflygplan och svävare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning,

8. trafik på väg eller i terräng,
9. fordons beskaffenhet och utrustning ,

10. registrering eller annan kontroll av fordon,
11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

' Prop. 1991/92; 131, TU 17, rskr.264.

^ Lagen omtryckt 1978:233.

1270

' Senaste lydelse 1990:1159.

¬

background image

'12. riksfärdtjänst,

SFS 1992:592

13. tillstånd att bruka svävare,
14. kör- och vilotider vid vägtransporter samt förbud mot vissa typer av

beräkningar av lön till förare vid sådana transporter.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter f�r gransk­

ning eller kontroll enligt bestämm else som avses i första stycket 9, 10 eller
13. Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter för

farledsverksamheten samt om avgifter f�r skeppsmätning och avgifter för
tillstånd enligt första stycket 5.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.