SFS 1993:605 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer / SFS 1993:605 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
SFS 1993_605 Lag om ändring i lagen (1975_88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:605
Utkom från trycket
den 17 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer;

utfärdad den l0 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1975:88) med bemyn-

digande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunika-
tioner2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3

eller 5 § regeringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,

2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses
under 1,

4. postbefordran,

5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt

fartyg,

6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

inom Sveriges sjöterritorium eller för sjötrafiken med svenska fartyg,
sjöflygplan och svävare utanför Sveriges sjöterritorium,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i terräng,
9. fordons beskaffenhet och utrustning,

10. registrering eller annan kontroll av fordon,
11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd att bruka svävare,
14. kör- och vilotider vid vägtransporter samt förbud mot vissa typer av

beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

1

Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93: TU30, rskr. 1992/93:443 (prop. 1992/93:97, bet.

1992/93: JoU7, rskr. 1992/93: 180).

2

Lagen omtryckt 1978:233.

3

Senaste lydelse 1992:592.

1299

background image

SFS 1993:605

15. användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för gransk-

ning eller kontroll enligt bestämmelse som avses i första stycket 9, 10 eller

13. Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter för

farledsverksamheten samt om avgifter för skeppsmätning och avgifter för
tillstånd enligt första stycket 5.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

1300

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.