Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2014:447
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:508
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
SFS nr:

2014:447
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2014-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS

2020:508
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av
   1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
   2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,
   3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),
   4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, och
   5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2014:1562).

2 §   Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 § får Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens skuld om
   1. gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden, och
   2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Ett fordon som har sålts vid en exekutiv försäljning får inte tas i anspråk för skulder som uppkommit före eller samma dag som försäljningen.

I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt bestämmelserna om utmätning i utsökningsbalken tillämpliga. Det som föreskrivs i annan lag om utmätning tillämpas även för ianspråktagande. Lag (2020:508).

3 §   Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafikregistret. Lag (2019:379).


Övergångsbestämmelser

2014:447

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.

2014:1562
   1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
   2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.