SFS 2021:626 Lag om förarbevis för vattenskoter

SFS2021-626.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om förarbevis för vattenskoter

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1
§ Denna lag innehåller bestämmelser om

1. krav på förarbevis för att få framföra en vattenskoter,
2. utbildning för att få ett förarbevis,
3. ett förarbevisregister.

2 § Med vattenskoter avses i denna lag en vattenfarkost vars skrovlängd
understiger fyra meter och som

1. har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, och
2. har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står

eller står på knä på skrovet snarare än i farkosten.

Behörighetskrav för vattenskoter
3
§ En vattenskoter får framföras endast av den som har ett förarbevis.

4 § Kravet på förarbevis i 3 § gäller inte

1. inom statliga myndigheters verksamhet,
2. vid utförande av räddningstjänst eller förebyggande verksamhet enligt

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och vid träning inför sådan
räddningstjänst och förebyggande verksamhet,

3. i fråga om annan verksamhet som bedrivs för att utföra räddning till

sjöss,

4. den som har fyllt 15 år och som deltar i sådan utbildning som avses i

5 § första stycket 2, eller

5. den som tränar för att tävla, tävlar eller deltar i uppvisning med

vattenskoter, om ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvarar för
verksamheten och den uteslutande bedrivs inom ett sådant område som
enligt 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) är avlyst för det
ändamålet.

Utfärdande av förarbevis
5
§ Den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda ett förarbevis
till den som

1. har fyllt 15 år, och

1 Prop. 2020/21:190, bet. 2020/21:TU12, rskr. 2020/21:379.

SFS

2021:626

Publicerad
den

22 juni 2021

background image

2

SFS

2. med godkänt resultat har genomgått utbildning för att få ett förarbevis.
Ett förarbevis gäller tills vidare.

Skyldighet att medföra förarbevis och andra handlingar
6
§ Den som framför en vattenskoter och omfattas av kravet på förarbevis
ska ha med sig ett giltigt förarbevis och en giltig identitetshandling ombord.

Föraren får ha med sig ett utbildningsintyg i stället för ett förarbevis, om
1. färden genomförs inom en månad från den dag då utbildning enligt 5 §

första stycket 2 har genomgåtts med godkänt resultat, och

2. förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut.
Identitetshandlingen och förarbeviset eller, i förekommande fall,

utbildningsintyget ska lämnas över för kontroll om en polisman eller en
kustbevakningstjänsteman begär det. Om en sådan handling har utfärdats
elektroniskt, är det tillräckligt att handlingen visas upp.

Återkallelse av förarbevis
7
§ Förarbeviset ska återkallas om innehavaren, sedan utbildningen enligt
5 § första stycket 2 genomgåtts med godkänt resultat, begår brott enligt

1. 20 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 8 eller 9 § sjölagen (1994:1009),
2. 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300), eller
3. 5 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter.
Om innehavaren av förarbeviset inte har genomgått sådan utbildning som

avses i 5 § första stycket 2, ska återkallelse i enlighet med första stycket i
stället göras om innehavaren har begått brott efter det att förarbeviset har
utfärdats.

8 § Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om återkallelse.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

9 § Vid återkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt
förarbevis inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och
högst tre år.

10 § Om ett förarbevis har återkallats, ska innehavaren överlämna
förarbeviset till den myndighet som regeringen bestämmer.

11 § En ansökan om utfärdande av förarbevis efter återkallelse får inte
prövas innan spärrtiden har löpt ut.

Krav på EES-medborgare
12
§ Den som är medborgare i ett annat EES-land än Sverige får framföra
en vattenskoter om han eller hon har fyllt 15 år och har ett förarbevis som
ger behörighet att framföra vattenskoter och som har utfärdats i det land som
han eller hon är medborgare i.

13 § Den som är medborgare i ett annat EES-land än Sverige och som får
framföra vattenskoter med stöd av 12 § ska ha med sig det utländska
förarbeviset och en giltig identitetshandling ombord. Om det inte
uttryckligen framgår av det utländska förarbeviset att det ger innehavaren
rätt att framföra vattenskoter, ska förarbeviset kompletteras med ett intyg
från utfärdaren som styrker en sådan rätt.

Föraren ska överlämna förarbeviset, intyget och identitetshandlingen för

kontroll om en polisman eller en kustbevakningstjänsteman begär det. Om

2021:626

background image

3

SFS

en sådan handling har utfärdats elektroniskt, är det tillräckligt att handlingen
visas upp.

Utbildning
14
§ Utbildning för att få ett förarbevis får endast bedrivas efter tillstånd
av den myndighet som regeringen bestämmer.

15 § Tillstånd att bedriva utbildning får beviljas juridiska personer som
med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
har förutsättningar att bedriva en god utbildning.

Tillståndet får förenas med villkor.

16 § Utbildningen ska innehålla både teoretiska och praktiska moment.
Särskild vikt ska läggas vid säkerhet samt hänsyn till miljö- och naturliv.

17 § Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla ett tillstånd
att bedriva utbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns
eller om föreskrifter om utbildningen som meddelats med stöd av denna lag
inte har iakttagits. Tillståndet får även återkallas på tillståndshavarens
begäran.

Tillsyn över utbildningsverksamheten
18
§ Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över
utbildningsverksamhet enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

19 § Om tillsynsmyndigheten begär det, ska tillståndshavaren lämna
tillträde till lokaler, områden och utrymmen som har anknytning till
verksamheten, tillhandahålla handlingar som rör verksamheten och hjälpa
till vid tillsynen.

20 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för
genomförande av tillsynen och för att tillståndshavaren ska fullgöra sina
skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Kontroll
21
§ En kustbevakningstjänsteman har inom de områden som anges i
1 kap. 4 § kustbevakningslagen (2019:32) rätt att stoppa en vattenskoter för
att kontrollera att föraren har rätt att framföra den.

Befogenheterna för en kustbevakningstjänsteman enligt 6 kap. 1 §

kustbevakningslagen gäller inte vid kontroller som görs med stöd av denna
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om en polismans rätt att stoppa ett fordon eller ett annat

transportmedel finns i polislagen (1984:387).

22 § En polisman eller en kustbevakningstjänsteman får vid kontroll enligt
21 § medge att vattenskotern förs till närmaste lämpliga upptagningsplats,
trots att föraren inte har rätt att framföra vattenskotern. Ett medgivande får
bara lämnas om det kan ske utan att det uppstår någon risk för sjösäkerheten.

2021:626

background image

4

SFS

23 § Vid en kontroll enligt 21 § ska ett förarbevis som inte har utfärdats i
elektronisk

form

omhändertas

av

en

polisman

eller

en

kustbevakningstjänsteman om förarbeviset har återkallats.

Förarbevisregister
24
§ Den myndighet som regeringen bestämmer ska föra ett elektroniskt
förarbevisregister.

Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.

25 § Personuppgifter får behandlas i förarbevisregistret om det är
nödvändigt för att hantera anmälningar om genomförd utbildning och
ärenden om utfärdande av förarbevis och återkallelse av förarbevis.

Personuppgifter som avses i första stycket får även behandlas i registret

om det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs

1. vid Polismyndighetens och Kustbevakningens kontroll av

vattenskoterförare enligt 21 §, och

2. i Polismyndighetens och Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller
lagföra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

26 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om vilka personuppgifter som ska registreras i
förarbevisregistret, om gallring av dessa uppgifter och om direktåtkomst till
förarbevisregistret.

Straff
27
§ Den som uppsåtligen framför en vattenskoter utan att vara berättigad
till det ska dömas för olovligt förande av vattenskoter till böter.

28 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter någon att framföra
en vattenskoter utan att denne är berättigad till det ska dömas till böter.

29 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 eller 13 § ska
dömas till penningböter.

Om förarens identitet genast har kunnat fastställas, ska det inte dömas till

straff i fråga om identitetshandlingen.

30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ett
återkallat förarbevis enligt 10 § ska dömas till penningböter.

Överklagande
31
§ Beslut enligt 5, 7, 9, 15, 17 och 20 §§ får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

32 § Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt
inom vars domkrets klaganden är folkbokförd eller, om denne inte är
folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets
klaganden vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person överklagas till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än de som avses i första och andra styckena överklagas

till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

2021:626

background image

5

SFS

33 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndiganden
34
§ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om

1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning för att få ett förarbevis,
2. utbildningens mål, innehåll och genomförande,
3. tillsyn.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

2. att den som har beviljats tillstånd att bedriva utbildning enligt denna

lag ska lämna uppgifter till den myndighet som för förarbevisregistret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 1, 2, 5, 14–20, 24–

26 och 31–34 §§ och i övrigt den 1 maj 2022.

2. Ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett

kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den
1 maj 2022 och ett intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt
2 kap. 2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal som
är utfärdat före den 1 maj 2022 ger rätt att framföra en vattenskoter till och
med den 30 april 2023. En förutsättning är dock att ett sådant intyg medförs
ombord tillsammans med en giltig identitetshandling och på begäran visas
upp för en polisman eller en kustbevakningstjänsteman.

3. Den myndighet som utfärdar förarbevis får efter ansökan som kommit

in senast den 30 april 2023, utan att kravet i 5 § första stycket 2 är uppfyllt,
utfärda förarbevis till den som har ett intyg som avses i 2.

4. Trots 6 § första stycket får en förare till och med den 31 december 2022

medföra ett utbildningsintyg i stället för ett förarbevis ombord om föraren
har genomfört utbildning enligt 5 § första stycket 2 med godkänt resultat och
förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut.

5. Instruktörer, lärare eller liknande hos den som har tillstånd att bedriva

utbildning för att få ett förarbevis får inom ramen för
utbildningsverksamheten framföra en vattenskoter utan förarbevis till och
med den 31 december 2022.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

TOMAS ENEROTH

(Infrastrukturdepartementet)

2021:626

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.