SFS 2022:288 Lag om ändring i lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter

SFS2022-288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:626) om förarbevis för

vattenskoter

Utfärdad den 21 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2021:626) om förar-
bevis för vattenskoter

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 7, 9–11, 23, 25, 30 och 31 §§ och rubriken närmast före 7 § ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 7 a, 7 b, och 9 a–9 g §§ av följ-

ande lydelse.

Återkallelse och omhändertagande av förarbevis
7 §
Förarbeviset ska återkallas (slutlig återkallelse) om innehavaren, sedan
utbildningen enligt 5 § första stycket 2 genomgåtts med godkänt resultat,
begår brott enligt

1. 20 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 8 eller 9 § sjölagen (1994:1009),
2. 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300), eller
3. 5 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter.
Om innehavaren av förarbeviset inte har genomgått sådan utbildning som

avses i 5 § första stycket 2, ska återkallelse i enlighet med första stycket i
stället göras om innehavaren har begått brott efter det att förarbeviset har
utfärdats.

7 a § En slutlig återkallelse ska grundas på

1. en lagakraftvunnen dom,
2. ett godkänt strafföreläggande,
3. ett godkänt föreläggande om ordningsbot, eller
4. ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller

motsvarande bestämmelse i någon annan författning.

7 b § Ett förarbevis ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt
avgörande av frågan om återkallelse om det på sannolika skäl kan antas att
förarbeviset kommer att återkallas slutligt. Beslutets giltighetstid ska
begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 9 §.

9 § Vid slutlig återkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt
förarbevis inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och
högst tre år.

1 Prop. 2021/22:143, bet. 2021/22:TU13, rskr. 2021/22:234.

SFS

2022:288

Publicerad
den

26 april 2022

background image

2

SFS

2022:288

9 a § Spärrtiden ska räknas från den dag som är tidigast av:

– dagen för delgivning av beslutet om återkallelse, och
– den dag som följer av 9 b §.
Om giltighetstiden av ett beslut om återkallelse tills vidare har löpt ut när

ett beslut om slutlig återkallelse fattas, ska spärrtiden räknas från dagen för
delgivning av beslutet om slutlig återkallelse. Den tid under vilken
förarbeviset varit omhändertaget eller återkallat tills vidare ska då räknas av
från spärrtiden.

9 b § Giltighetstiden för en återkallelse tills vidare ska räknas från den dag
som är tidigast av:

– dagen för delgivning av beslutet om återkallelse tills vidare,
– dagen för delgivning av ett beslut om omhändertagande, och
– den dag då föraren vid en kontroll överlämnat förarbeviset.

9 c § När frågan om slutlig återkallelse avgörs får det beslutas att ytter-
ligare återkallelse inte ska ske. Detta får göras om ett beslut om omhänder-
tagande eller återkallelse tills vidare har gällt under minst så lång tid som
skulle ha bestämts som spärrtid om något beslut om omhändertagande eller
återkallelse tills vidare inte hade fattats.

9 d § Om det på sannolika skäl kan antas att ett förarbevis kommer att
återkallas slutligt ska det beslutas att omhänderta förarbeviset i avvaktan på
ett avgörande av frågan om återkallelse.

9 e § Ett beslut om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare eller
omhändertagande ska delges den som beslutet rör. Delgivning får inte ske
på det sätt som anges i 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

9 f § Ett beslut om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare eller om-
händertagande av förarbevis gäller omedelbart.

Ett beslut som avses i första stycket medför att förarbeviset inte längre

gäller. Om ett sådant beslut upphävs, får förarbeviset förnyad giltighet från
upphävandet.

9 g § Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om slutlig
återkallelse, återkallelse tills vidare och omhändertagande av förarbevis.

10 § Om ett beslut har fattats om att återkalla ett förarbevis slutligt eller
tills vidare eller om att omhänderta ett förarbevis, ska innehavaren över-
lämna förarbeviset till den myndighet som regeringen bestämmer om
förarbeviset har utfärdats i fysisk form.

11 § En ansökan om utfärdande av ett förarbevis efter slutlig återkallelse
eller återkallelse tills vidare får inte prövas innan spärrtiden respektive
giltighetstiden för återkallelsen tills vidare har löpt ut.

23 § Vid en kontroll enligt 21 § ska ett förarbevis som har utfärdats i fysisk
form tas om hand av en polisman eller en kustbevakningstjänsteman om ett
beslut har fattats om att återkalla förarbeviset slutligt eller tills vidare eller
om att omhänderta det.

25 § Personuppgifter får behandlas i förarbevisregistret om det är nödvän-
digt för att hantera

background image

3

SFS

2022:288

1. anmälningar om genomförd utbildning,
2. ärenden om utfärdande av förarbevis, och
3. ärenden om slutlig återkallelse, återkallelse tills vidare och omhänder-

tagande av förarbevis.

Personuppgifter som avses i första stycket får även behandlas i registret

om det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs

1. vid Polismyndighetens och Kustbevakningens kontroll av vattenskoter-

förare enligt 21 §, och

2. i Polismyndighetens och Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lag-
föra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ett förar-
bevis enligt 10 § ska dömas till penningböter.

31 § Beslut enligt 5, 7, 7 b, 9, 15, 17 och 20 §§ får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 15 maj 2022.
2. Ett beslut om återkallelse tills vidare eller omhändertagande av förar-

beviset får inte fattas med anledning av en gärning som har begåtts före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.