SFS 2014:1021 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Vägtrafikdatalag (2019:369) / SFS 2014:1021 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
141021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen om (2001:558) om

vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

5 §

2

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att till-

handahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), luftfartslagen (2010:500),
taxitrafiklagen (2012:211) eller någon annan författning eller den som har rätt
att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis-, taxitrafik- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av
den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210) eller någon annan för-
fattning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller biluthyrning enligt
lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rådets

förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid
vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för att
få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006
av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på väg-
transportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85
och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
3820/85 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

1 Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375.

2 Senaste lydelse 2012:219.

SFS 2014:1021

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1021

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där upp-

gifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar eller
beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål och

för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt informa-
tion om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i
samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen

(2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besiktnings-
tekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen,

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en

internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande
har tillträtt eller av en EU-rättsakt, och

8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för

taxitrafik och fullgörande av tillsyn över sådana centraler enligt lagen
(2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

6 §

3

I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra

fordon,

b) förarutbildning och förarprov,
c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av före-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkesmäs-

sig trafik, taxitrafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/

2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) och lagen
(1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i anslutning
till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd till internatio-
nella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a)
och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/

85,

6. utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet

och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för till-
lämpningen av förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som medde-
lats i anslutning till den,

7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i

övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §
fordonslagen (2002:574),

3 Senaste lydelse 2014:56.

background image

3

SFS 2014:1021

8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxitrafik och upp-

gifter som i övrigt behövs för fullgörande av tillsyn över sådana centraler en-
ligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och

9. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll

av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färd-
skrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att fel-

parkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas och
att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Transport-
styrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som

har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.