SFS 2009:124 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister;

Du är här: Start / Transport och trafik / Vägtrafikdatalag (2019:369) / SFS 2009:124 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister;
090124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:558) om

vägtrafikregister;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2001:558) om vägtrafik-

register ska ha följande lydelse.

5 §2 I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490),
luftfartslagen (1957:297) eller någon annan författning eller den som har rätt
att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rå-

dets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare
vid vägtransporter, eller

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för
att få sådan kompetens.

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar el-
ler beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt in-
formation om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda tra-
fikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, samt

1 Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179.

2 Senaste lydelse 2007:1159.

SFS 2009:124
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

2

SFS 2009:124

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.