SFS 2019:369 Vägtrafikdatalag

SFS2019-369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Vägtrafikdatalag

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens syfte
1 §
Syftet med denna lag är att ge tillgång till den information som finns i
vägtrafikregistret samt att ge Transportstyrelsen möjlighet att behandla
personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde
2 §
Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens
verksamhet på vägtrafikområdet som rör fordon, behörigheter, tillstånd och
tillsyn.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register.

3 § Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller även
vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna:

– 2 kap. 1 § om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring,
– 2 kap. 2 § om personuppgiftsansvar,
– 2 kap. 20 § om säkerhetsåtgärder, och
– 3 kap. 1–3 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter.

Förhållandet till annan reglering
4 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskydds-
förordning.

5 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:369

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av

personuppgifter

Personuppgifter som ska registreras
1 §
Transportstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling
registrera personuppgifter för de ändamål som anges i 3, 7, 11, 14 och 16 §§.
Uppgiftssamlingen benämns vägtrafikregistret.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring.

Personuppgiftsansvar
2 §
Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker inom ramen för myndighetens verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om personuppgifts-
biträden.

Ändamål

Fordonsverksamhet
3 § Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som
rör fordon om det är nödvändigt för att hantera frågor om

1. fordons registrering eller användning eller därmed sammanhängande

frågor,

2. typgodkännande eller enskilt godkännande,
3. huruvida ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säkerhets-

synpunkt och i övrigt lämpligt för trafik, eller

4. skatter, avgifter, ersättningar eller premier.


4 § Personuppgifter som behandlas enligt 3 § får även behandlas om det
är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om fordon som behövs
i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller för-
ordning, när det gäller

1. kontroll av ordning och säkerhet i trafiken,
2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säker-

hetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik,

3. beslut om, utredning om eller kontroll av skatt eller avgift som har sam-

band med innehav av ett fordon,

4. utsökning eller indrivning,
5. drivmedelsransonering eller försvars- eller beredskapsplanering,
6. tillsyn, eller
7. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information

om fordon.

5 § Personuppgifter som behandlas enligt 3 § får även, i andra fall än som
avses i 4 §, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana
uppgifter om fordon som behövs för

1. försäkringsgivning eller någon annan verksamhet som underlag för

prövningar eller beslut,

2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säker-

hetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik,

3. trafiksäkerhets- eller miljöändamål,
4. kontroll av ägande- eller förfoganderätt vid omsättning av fordon,

2019:369

background image

3

SFS

5. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter i kund- eller

medlemsregister eller liknande register, eller

6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i EU:s dataskydds-
förordning.

6 § Ett fordons registreringsnummer eller fordonsidentifieringsnummer
som behandlas enligt 3 § får även behandlas om det är nödvändigt för att
tillhandahålla uppgifter om fordonets beskaffenhet eller utrustning.

Behörighetsverksamhet
7 § Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som
rör behörigheter om det är nödvändigt för att hantera frågor om

1. behörighet att föra ett fordon av ett visst slag eller i en viss verksamhet,
2. utbildning eller prov för viss behörighet,
3. färdskrivarkort, eller
4. avgifter.


8 § Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas om det
är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om behörigheter som
behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller
förordning, när det gäller

1. kontroll av ordning och säkerhet i trafiken,
2. tillstånds- eller lämplighetsprövning eller annan liknande prövning,
3. försvars- eller beredskapsplanering,
4. tillsyn, eller
5. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information

om behörigheter.

9 § En personuppgift i form av en fotografisk bild av en enskild som
behandlas enligt 7 § får även behandlas när det är nödvändigt för att till-
handahålla en uppgift som behövs i

1. Polismyndighetens, Säkerhetspolisens eller Kustbevakningens brotts-

bekämpande och lagförande verksamhet, eller

2. Polismyndighetens arbete med att upprätthålla allmän ordning och

säkerhet.

10 § Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även, i andra fall än som
avses i 8 och 9 §§, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla
sådana uppgifter om behörigheter som behövs som underlag för prövningar
eller beslut för försäkringsgivning eller någon annan verksamhet.

Tillståndsverksamhet
11 § Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som
rör tillstånd om det är nödvändigt för att hantera frågor om

1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet,
2. förordnande eller godkännande av personal,
3. undantag från trafikregler, eller
4. avgifter.


12 § Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får även behandlas om det
är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om tillstånd som behövs

2019:369

background image

4

SFS

i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller för-
ordning, när det gäller

1. tillsyn, eller
2. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information

om tillstånd.

13 § Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får även, i andra fall än
som avses i 12 §, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla
sådana uppgifter om tillstånd som behövs som underlag för prövningar eller
beslut för försäkringsgivning eller någon annan verksamhet.

Tillsynsverksamhet
14 § Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som
rör tillsyn om det är nödvändigt för att hantera frågor om

1. tillsyn, eller
2. avgifter.


15 § Personuppgifter som behandlas enligt 14 § får även behandlas om det
är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om tillsyn som behövs
i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller för-
ordning.

Gemensamma ändamål
16 § Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra

1. en rättslig skyldighet att registrera eller på annat sätt dokumentera en

personuppgift, eller

2. en förpliktelse som följer av ett internationellt åtagande.


17 § Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 § får även
behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information till

1. riksdagen eller regeringen,
2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna lämnas med stöd

av lag eller förordning, eller

3. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig orga-

nisation, om utlämnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell
konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med
en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

18 § Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 § får
behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte
behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket upp-
gifterna samlades in.

Rättelse
19 §
I fråga om en personuppgift om vem som är registrerad ägare till ett
fordon gäller den registrerades rätt till rättelse i artikel 16 i EU:s data-
skyddsförordning enbart i den utsträckning som rättelse kan ske utan skada
för någon annans rättigheter eller friheter.

Före rättelse av en uppgift om vem som är registrerad ägare till ett fordon,

ska Transportstyrelsen ge den som berörs av åtgärden tillfälle att yttra sig.
Något yttrande behöver dock inte inhämtas om den som berörs av åtgärden
är okänd eller det är uppenbart obehövligt.

2019:369

background image

5

SFS

Säkerhetsåtgärder
20 §
Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Personuppgifter som har behandlats för ändamål som anges i 3–15 §§,

16 § 2 och 17 § ska avskiljas så att tillgången till dem begränsas om de inte
längre behövs i Transportstyrelsens löpande verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om säkerhets-
åtgärder till skydd för personuppgifter.

Sökning
21 §
Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av
personer grundat på sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s data-
skyddsförordning.

Avgifter
22 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för registrering och ärendehandläggning
enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter
1 §
Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av
personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i
Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet. Uppgifter som endast
ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap.

16 § 1.

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga
2 §
Personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafik-
området som rör fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn får göras gemen-
samt tillgängliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana
uppgifter.

Sökning
3 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om sökbegrepp. Vid sökning i personuppgifter som har gjorts
gemensamt tillgängliga får det endast användas sökbegrepp som anges i
sådana föreskrifter.

Begränsningen i första stycket gäller inte vid sökning i en viss handling.

Direktåtkomst
4 §
Direktåtkomst till personuppgifter hos Transportstyrelsen får endast

1. medges till sådana uppgifter som avses i 2 kap. 1 §,
2. medges för de ändamål som anges i 2 kap. 3 och 4 §§, 5 § 1–4,
6–15 §§, 16 § 2 samt 17 och 18 §§, och
3. avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.
Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter som rör honom

eller henne.

2019:369

background image

6

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. omfattningen av direktåtkomsten,
2. undantag från första stycket 1, och
3. behörighet och säkerhet vid direktåtkomst.

5 § Den som har medgetts direktåtkomst enligt 4 § ansvarar för att
tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

6 § Vid sökning genom direktåtkomst i en annan stats register över
vägtransportföretag enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma
regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver
yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i
lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, får den svenska
kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utsträckning den andra
staten tillåter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten
enligt EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, denna lag och föreskrifter
som har meddelats i anslutning till dessa lagar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. I lagen (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafik-

register finns bestämmelser om

a) ärenden som avser en begäran om rättelse av en uppgift om registrerad

fordonsägare som har gjorts före ikraftträdandet, och

b) överklagande av beslut.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

TOMAS ENEROTH
(Infrastrukturdepartementet)

2019:369

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.