740163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:163

om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska

utkom från trycket

föreningar;

den 30 ap rii i974

utfärdad den 29 mars 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i f råga om lagen (1951:308)

om ekonomiska föreningar

dels att 4, 6, 7 och 100 §§, 101 § 1 mo m., 102 §, 103 § 1 mom ., 104,

105 a och 110 §§ skall ha n edan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av nedan angivna

lydelse.

4 § Ekonomisk förening registreras hos länsstyrelsen i det län, där
föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

Hos varje länsstyrelse skall föras föreningsregister för inskrivning av

de uppgifter, vilka enligt denna lag skola anmälas för registrering eller

vilkas intagande i registret eljest är föreskrivet.

Konungen kan förordna, att föreningsregister skall föras gemensamt

för två eller flera län. Vad i d enna lag sägs om län gäller även område

för vilket gemensamt föreningsregister föres.

6 § Föreningens stadgar skola angiva:

1. föreningens firma;

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art;

I Prop. 1974:4. LU 6, r skr56.

411

¬

background image

SFS 1974:163

3. den ort inom riket, där föreningens styrelse skall hava sitt säte;
4. den insats med vilken varje medlem skall deltaga i föreningen,

huru insatserna skola göras samt huruvida medlem må deltaga i före­
ningen med högre belopp än enkel insats;

5. där regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende

avgifter till föreningen skola förekomma, avgifternas belopp eller de

högsta belopp vartill de må bestämmas;

6. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta

antal vartill de skola uppgå samt, om för styrelseledamöter eller

revisorer skola finnas suppleanter, enahanda uppgift beträffande dem,
tiden för styrelseledamots, revisors och suppleants uppdrag, så ock, där

styrelseledamot, revisor eller suppleant skall utses på annat än i den na

lag angivet sätt, huru tillsättning skall ske;

7. där fullmäktige skola finnas på sätt i 62 § sägs, deras befogenhet,

huru de skola utses och tiden för deras uppdrag;

8. föreningens räkenskapsår;
9. det sätt, varpå kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till meddlemmarnas eller fullmäktiges
kännedom, ävensom den tid före stämma, då föreskrivna
kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna; samt

10. de grunder, enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst, så

ock huru vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens

behållna tillgångar.

Skall föreningens firma registreras på två eller flera språk, skall varje

lydelse angivas i stadgarna.

7 § Föreningens firma skall innehålla orden "ekonomisk" och

"förening" eller förkortningen "ek.för.".

I firma må ej ordet "bolag" eller eljest något, som betecknar ett

bolagsförhållande, intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det

misstaget att firman innehaves av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut

registrerade ännu bestående föreningsfirmor. För registrering av
förenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen

(1974:156!).

Ej må någon annan än ekonomisk förening i sin firma använda ut­

trycket ekonomisk förening eller förkortning därav.

Föreningens styrelse kan antaga bifirma. Vad i andra och tredje

styckena sägs om firma gäller även bifirma. Uttrycket ekonomisk

förening eller förkortning därav får ej intagas i bifir ma.

9 a § Beslut om antagande av bifirma får anmälas för registrering av
styrelsen eller dess ordförande. Har bifirma antagits innan ansökan om

föreningens registrering gjorts, kan anmälan upptagas i ansökningen.

Vid anmälan skall fogas två avskrifter av protokoll som bestyrker

anmälningen.

412

ICO

Hava vid ansökan om eller anmälan för registrering eller i

^ Se naste lydelse 1971:603.

¬

background image

fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan ansökan

SFS 1974:163

eller anmälan, icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje

särskilt fall meddelade, eller prövas föreningens stadgar eller beslut,
som anmäles för registrering, icke hava tillkommit i föreskriven

ordning eller ej stå i ö verensstämmelse med föreskrifterna i denna lag

eller eljest strida mot lag eller författning eller i något viktigare

hänseende hava otydlig eller vilseledande avfattning, skall sökanden
föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall

ansölcningen eller anmälningen avslcrivas. Underrättelse om denna

påföljd skall intagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder mot registrering

och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall

registrering vägras, om anledning ej föreligger att giva sökanden nytt

föreläggande.

Är annan grund till såda n klandertalan mot föreningsstämmobeslut,

som avses i 69 § 1 mom . andra stycket, än att vid beslutet i d enna lag

eller stadgarna upptagna föreskrifter om särskild röstpluralitet icke

rätteligen iakttagits, vare det ej hinder mot registrering sedan tid för
väckande av klandertalan utgått utan att talan anställts.

Registrering skall vägras, där för registrering anmäles beslut om

sådan ändring av stadgarna, att styrelsens säte skall flyttas frän ett län

till ett annat, och länsstyrelsen i det senare länet pä förfrågan

meddelar, att föreningens firma jämlikt stadgandet i 7 § tredje stycket
utgör hinder för föreningens upptagande i det ta läns föreningsregister.

Vägras registrering, skall länsstyrelsen ofördröjligen till sökanden

med posten översända underrättelse om beslutet med angivnade av

skälen därför.

101 § / mom. Beviljas förenings registrering, läte länsstyrelsen i

registret införa:

1. föreningens firma;

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art;

3. den ort, där föreningens styrelse har sitt säte;

4. föreningens postadress;

5. föreningens räkenskapsår;

6. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants sä ock, där eljest

någon ensam eller gemensamt med annan är bemyndigad att teckna

föreningens firma, dennes fullständiga namn och hemvist; samt

7. av vilka och huru föreningens firma skall tecknas, där den ej teck­

nas allenast av styrelsen.

Upptager ansökningen anmälan om antagande av bifirma, skall även

denna införas i registret och den del av verksamheten angivas för

vilken bifirman skall användas.

102

Om förbud mot användning av firma och om hävande av

firmaregistrering finns bestämmelser i fi rmalagen (1974:156).

Menar någon i annat fall än som avses i första stycket, att en i

' Senaste lydelse 1955:385.

413

¬

background image

SFS 1974:163

registret verkställd inskrivning länder honom till fö rfång, må talan om
registreringens hävande samt om skadestånd föras vid domstol.

103 § 1 mom. Om avförande av firma ur registret, sedan dom om

hävande av firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i

firmalagen (1974: 156).

Har i an nat fall än som avses i första stycket genom lagakraftägande

dom förklarats, att en i registret gjord inskrivning ej bort ske eller att
beslut, som registrerats, är ogiltigt eller att eljest visst förhållande,

varom inskrivning skett, ej föreligger, skall i re gistret antecknas, att på
nämnda grund den tidigare anteckningen avföres ur registret. Sådan

dom skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till registrerings­

myndigheten.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om av­

trädande av förenings egendom till konkurs eller om inledande för
förening av ackordsförhandling utan konkurs, av överrätt förklarat, att
beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan av konkursdomaren i
registret göras anteckning enligt vad i andra stycket stadgas. Har

ackordsförhandlingen upphört, gälle ock vad nu är sagt, där den ej

förfallit på grund av att konkurs inträffat.

414

104 § Vad i registret införes, med undantag av meddelande om kon­

kurs eller ackordsförhandling utan konkurs varom förmäles i 93 §, s kall

genom länsstyrelsens försorg ofördröjligen kungöras såväl i al lmänna

tidningarna som ock i tidning utgiven i den stad där länsstyrelsen har

sitt säte eller, om flera tidningar där utgivas, i den av dessa där
allmänna påbud förstaden vanligen meddelas.

Där i annat fall än i 103 § 1 mom. tredje stycket sägs i registret

antecknas, att tidigare anteckning avföres därur, skall kungörelse

därom äga rum efter vad ovan stadgas.

105 a §'^ Mot beslut i tillståndsärende, varå 22, 29, 46 eller 76 § äger

tillämpning, föres talan hos Konungen genom besvär.

Den som icke å tnöjes med länsstyrelses beslut, varigenom ansökan

om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats,

må sist inom två månader från beslutets dag föra talan däremot hos
kammarrätten genom besvär. I sa mma ordning föres talan mot beslut

enligt 74 § och mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2

mom.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres hos

kammarrätten genom besvär.

110§ Med dagsböter straffes

I. styrelseledamot, likvidator eller annan, där han uppsåtligen eller

av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i an­

mälan eller ansökan till lä nsstyrelsen eller i ha ndling som fogas därvid

eller i uppgift varom förmäles i 10 §, så ock styrelseledamot eller

likvidator, där han uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar

" Senaste lydelse 1971:603.

¬

background image

oriktig eller vilseledande uppgift i handling, som hålles tillgänglig för

SFS 1974:163

medlemmar eller röstberättigade eller framlägges å föreningsstämma;

2. styrelseledamot, där han vid upprättande av balansräkning, vinst­

ock förlusträkning eller förvaltningsberättelse, som avses i 38 eller

81 §, uppsåtligen eller av vårdslöshet förfar i strid mot bestämmelserna

i 40 §, 41 § 2, 3 och 4 mom., 42 § första stycket eller 43 §;

3. likvidator, där han vid upprättande av balansräicning, likvidations­

räkning eller förvaltningsberättelse, varom stadgas i 83, 86 eller 89 §,

uppsåtligen eller av vårdslöshet förfar i strid mot bestämmelser som

avses i sagda lagrum;

4. revisor eller lilcvidationsrevisor, där han i revisionsberättelse eller

annan handling, som framlägges på föreningsstämma eller annorledes

hålles tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade, uppsåtligen eller

av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift rörande
föreningens angelägenheter eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

underlåter att göra anmärkning beträffande förvaltningen, ändå att

anledning därtill föreligger;

5. styrelseledamot eller likvidator, där han uppsåtligen eller av

vårdslöshet i strid mot bestämmelserna i 18 § l åter verkställa utdelning

eller utbetalning till medlem eller annan;

6. revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors

medhjälpare som, oaktat han insett eller bort inse att skada därav
kunnat följa, yppar något av vad vid verkställd granskning kommer till
hans kännedom, utan att det med nödvändighet erfordras för
fullgörande av hans uppdrag;

I

7. den som bryter mot vad i 7 § fjä rde stycket är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.