510308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 308.

lag

:

om ekonomiska föreningar;

given Stockholms slott den 1 juni 1951.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagens funnit

ott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser.

1 §.

Förening med ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

enom sådan ekonomisk verksamhet, i vilken medlemmarna deltaga som

vnämare eller leverantörer eller med egen arbetsinsats eller genom be-

mj.n

agnande av föreningens tjänster eller på annat dylikt sätt, må vinna re-

"strering som ekonomisk förening; och skall å sådan registrerad förening

illämpas vad i denna lag stadgas.

ekonomisk förenings förbindelser häfta allenast föreningens tillgång-

' ' ar, förfallna men ej gnidna insatser och avgifter inräknade.

3 §.

Innan ekonomisk förening blivit registrerad, kan den ej förvärva rättig-

eter eller ikläda sig skyldigheter, ej heller inför domstol eller annan myn-

,dighet söka, kära eller svara. Sedan styrelse blivit utsedd, äge den dock

föra talan i mål rörande föreningens bildande, så ock eljest vidtaga åtgärd

för utbekommande av utfästa insatser eller avgifter.

Handla medlemmar i föreningen eller ock styrelsen eller annan, som

enligt denna lag är ställföreträdare för föreningen, å föreningens vägnar

innan den registrerats, skola de som deltagit i åtgärden eller beslut därom

svara för uppkommande förbindelser, en för alla och alla för en, såsom för

egen skuld.

;

4 §.

Ekonomisk förening registreras hos länsstyrelsen i det län, där förening­

ens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

Hos varje länsstyrelse skall föras föreningsregister för inskrivning av de

uppgifter, vilkai enligt denna lag skola anmälas för registrering eller vilkas

intagande i registret eljest är föreskrivet.

^ R iksdagone skri volBo 1951: 234.

';%* 164—51002^. S vensk författningssamling 1951, Nr308—-315.

'i

• :

V..

¬

background image

620

— 1951.

-mo " "

Stadgar ocli firma m. m.

•J

5 §.

För att vinna registrering skall ekonomisk förening

bestå av minst fem medlemmar, dock att antalet medlemmar må vara

tre eller fyra där minst tre medlemmar utgöras av föreningar, som äro VQ-

gistrerade eller ändock att anse som juridiska personer, samt

i enlighet med denna lag hava antagit stadgar ävensom utsett styrels©''

och revisorer.

^

6 §.

Föreningens .stadgar skola angiva:

;

1. föreningens firma;

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art;

3. den ort inom riket, där föreningens styrelse skall hava sitt säte;

4. den insats med vilken varje medlem skall deltaga i föreningen, huru

insatserna skola göras samt huruvida medlem må deltaga i föreningen med ^

högre belopp än enlcel insats;

5. där regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende av- :öi;

gifter till föreningen skola förekomma, avgifternas belopp eller de högsta f,

belopp vartill de må bestämmas;

r

6. antalet stjTelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta an­

tal vartill de slcola uppgå samt, om för styrelseledamöter eller revisorer

skola finnas suppleanter, enahanda uppgift beträffande dem, tiden för sty- '

relseledamots, revisors och suppleants uppdrag, så ock, där styrelseledamot, j

revisor eller suppleant skall utses på aimat än i denna lag angivet sätt, hu- i

ru tillsättning skall ske;

=1

7. där fullmäktige skola finnas på sätt i 62 § sägs, deras befogenhet,

huru de skola utses och tiden för deras uppdrag;

8. föreningens räkenskapsår;

9. det sätt, varpå kallelse till föreningsstämma skall ske och andra med-

delanden bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom, även- ^

som den tid före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara

vidtagna; samt

10. de grunder, enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst, så ock ^

huru vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens behållna

tillgångar.

7 §.

Föreningens firma skall innehålla orden »ekonomisk» och »förening»

eller förkortningen »ek. för.».

I firman må ej ordet »bolag» eller eljest något, som betecknar ett bo­

lagsförhållande, intagas på sådant sätt att därav kan föranledas det miss­

taget att firman innehaves av ett bolag.

Firman .skall tydligt skilja .sig från andra hos länsstyrelsen förut regist­

rerade ännu bestående föreningsfirmor.

Ej må någon annan än ekonomisk förening i sin firma använda ut­

trycket ekonomisk förening eller förkortning därav.

8 §.

Ansökan om föreningens registrering skall göras av styrelsen.

^

M

Vid ansökningen skola fogas dels två av notarius publicus eller minst två

^

styrelseledamöter bestyrkta exemplar av föreningens stadgar, dels ock av-

skrift av protokoll vid sammanträde med föreningens medlemmai', ut\a-

jj

<1

¬

background image

r 308. —

621

Stadgarna blivit antagna, ävensom av dyliltt protokoll eller annan

(g, v arav framgår att styrelse och revisorer utsetts,

solmingen skall innehålla försäkran av styrelsen att medlemmarnas

täi uppgår till det i 5 § angivna lägsta antalet eller, där enligt stadgarna

ér beslut vid sammanträde med medlemmarna föreningen icke må börja

' verlcsamhet förrän visst högre medlemsantal uppnåtts, att antalet upp-

r härtill. Har i den ordning nu sagj.s blivit föreskrivet att föreningen icke

å börja sin verksamhet förrän visst minimibelopp inbetalats i insatser

"ler avgifter eller eljest villkor uppställts härför, skall försäkran jämväl

vgivas a tt villkoret är uppfyllt.

9 §.

V Ansökningen om föreningens registrering skall vidare innehålla uppgift

m föreningens postadress samt istyrelseledamöternas och, där supplean-

ér utsetts, deras fullständiga namn, medborgarskap och hemvist, så ock

öfklaring att dessa personer ej äro omyndiga.

'I ansökningen skaJl uppgivas, av vilka och huru föreningens firma skall

cknas, där ej denna befogenhet skall utövas allenast av styrelsen. Skall

n tecknas av annan person än som avses i första stycket, gälle vad

är är stadgat även i fråga om sådan firmatecknare.

Har ej envar, som ensam eller gemensamt med annan är bemyndigad att

eckna föreningens firma, å ansölcningen egenhändigt skrivit sin av vittnen

tyrkta namnteckning, skall vid ansökningen fogas en särskild bilaga, därå

nteckningen finnes och blivit styrkt av vittnen.

'I •

Medlemsförteckning.

^

10 §.

. över ekonomisk förenings medlemmar skall genom styrelsens försorg

hållas förteckning. Denna kan bestå av betryggande lösblads- eller kort-

ystem. Förteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans

fullständiga namn och hemvist samt å det antal insatser, med vilket han

deltager i föreningen.

^ Styrelsen skall hålla medlemsförteckningen tillgänglig för envar som vill

taga kännedom om densamma.

Medlem vare berättigad att på begäran erhålla skriftlig uppgift av för-

ningen om medlemskapet och av honom gjorda insatser.

Medlems intagande och avgång.

11 §.

Ekonomisk förening må icke vägra någon inträde som medlem, så-

ramt ej med häns5m till arten eller omfattningen av föreningens verksam-

et eller föreningens syfte eller annan orsak särskilda skäl äro därtill.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen, där ej annorlunda är bestämt

i stadgarna. Inträdesansökan skall, om så föreskrives i stadgarna, ske

skriftligen och vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

12 §.

Den, till vilken avliden medlems andel övergått på grund av bodelnings

arv eller testamente, vare berättigad att i den avlidnes ställe inträda såsom

inedlem i föreningen, såframt annat icke föranledes av stadgarna,

r Anmälan om inträde skall göras senast sex månader efter medlemmens

¬

background image

622

— 1951.

i

död eller, om den i 15 § avsedda tiden för ödsboets avgång ur före

då ännu ej inträffat, senast vid den tiden.

f

13 §.

ti

Den som efter Överlåtelse förvärvat medlems andel skall ansöka om iiiF

trade inom sex månader därefter. Antages han, inträder han som medléiö-/ ,

i överlåtarens ställe. Söker han ej inträde eller avslås ansökan, äge hää

j-'flu

den rätt som tillkommer avgången medlem enligt 16 §; och skall tiden förl'

avgången beräknas med utgångspunkt från det ansökningen avslogs elletj

om ansökan ej gjorts, ansökningstiden utgick.

. -.j.

14 §.

V

Medlem äger uppsäga sig till utträde ur föreningen. I stadgarna må fö

skrivas, att uppsägning .skall ske slmftligen och uppsägningshandlingen

vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift. I stadgarna

kan ock bestämmas att uppsägning ej får ske förrän efter viss tid, högst'

två år, från inträdet. Efter medgivande av länsstyrelsen må sagda tid ut-.i

sträckas till högst fem år.

Medlem må på grund, som kan vara bestämd i stadgarna, uteslutas uf

föreningen. Beslut härom fattas, där i stadgarna icke är annorlunda före- 3'

skrivet, av föreningsstämman.

• u

15 §.

Avgång ur föreningen äger, utom i fall varom i 68 § andra stycket och ^

96 § 2 mom. andra stycket sägs, rum vid den utgång av räkenskapsår, vil-

ken infaller näst efter en månad eller efter den i stadgarna bestämda läng- '*

re tid, högst sex månader, sedan medlemmen uppsagt sig till utträde eller '

uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

Medlem, som blivit utesluten ur föreningen, vare genast förlustig rättenji "

att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

• ii;

16 §.

1 mom. Då medlem avgått, äge han dels sex månader från avgången utfå

inbetalda insatser, i den mån föreningens behållna tillgångar enligt den vid

tiden för avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslå utan anlitande j

av reservfond eller förnärmande av övriga medlemmars lika rätt, dels ock,

1 samma ordning som övriga medlemmar, utbekomma vad på den avgångne ,

belöper av beslutad vinstutdelning.

i r ki j;

Träder föreningen i likvidation inom sex månader från det medlem av- i ia

gått eller varder inom samma tid beslut om föreningens försättande i kon-^2Xih

kurs meddelat, skall den avgångnes rätt att utfå insats bedömas efter de

beträffande skifte av föreningens tillgångar gällande grunderna.

'olii

Innehålla föreningens stadgar inskränkning i avgående medlems rätt

varom nu är sagt, lände den, utom i fall som i 68 § andra stycket och 96 §

2 mom. andra stycket sägs, till efterrättelse.

^

2 mom. Försättes föreningen i konkurs på ansökan som gjorts inom etUi#

år från det medlem avgick, vare den avgångne pliktig att, såvitt rörer för- ;;

eningens borgenärers rätt, återbära vad han utfått av sina insatser.

. oi

Reservfond och vinstutdelning m. m.

17 §.

1 mom. Av ekonomisk förenings årsvinst, efter avdrag för vad som åtgår ,

till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år, skola minst ^

fem procent avsättas till reservfond. Har på grund av rörelsens resultat med-

n

¬

background image

1

308. —

623

eller andra tillgodoförts gottgörelse i form av efterlikvider, återbä-

eller dylikt, skall avsättning därav ske med minst fem procent, även

gottgörelsen icke inräknats i årsvinsten. Till reservfonden skall alltid

ggas vad medlem vid avgång ur föreningen icke återfår av sina insatser.

Då reservfonden jämte inbetalat insatskapital, i den mån detta ej översti­

ger tio gånger reservfonden, uppnått ett belopp som svarar antingen mot

'' a tiondelar av det bokförda värdet å föreningens tillgångar eller mot för­

eningens skulder enligt balansräkningen, må vidare avsättning till fonden

upphöra. Innehålla stadgarna bestämmelse om avsättning utöver vad nu

,,isagts, lände det till efterrättelse. Avsättning skall ånyo vidtaga, om ,reserv­

fonden nedgår under vad sålunda stadgats.

Nedsättning av reservfonden må beslutas allenast för täckande av förlust,

kom enligt fastställd balansräkning finnes hava uppstått å föreningens verk-

säinhet i dess helhet och som icke kan ersättas av befintliga till framtida

förfogande avsatta medel.

2 mom. Konungen må medgiva förening eller vissa grupper av föreningar

undantag, helt eller delvis, från bestämmelserna i 1 mom., om med hänsyn

fill arten av föreningsverksamheten och övriga omständigheter synnerliga

•'skäl därtill föranleda.

18 §.

th

Utdelning må ej ske av annat än den vinst, som förefinnes enligt fast­

ställd balansräkning för sista räkenskapsåret, i den mån vinsten icke skall

avsättas till reservfonden. Ej heller må utbetalning av gottgörelse, varom

'förmäles i 17 § 1 mom. och som icke inräknats i årsvinsten, äga rum i vl-

^ dare mån än att föreskriven avsättning kan ske till reservfonden. I övrigt

må utbetalning till medlemmarna av föreningens tillgångar ej verkställas

„'

ännorledes än genom återbetalning av insatser enligt 16 § 1 mom. eller i

samband med nedsättning av insatsernas belopp enligt 68 § sista stycket.

Utdelning, som beräknas ännorledes än i förhållande till den omfattning

ila

vari medlemmarna deltagit i föreningens verksamhet eller denna eljest ta-

fj É . gits i anspråk, må fastställas till högst fem procent för år å inbetalda in­

satser.

19 §.

Varder vinstutdelning beslutad och verkställd i strid mot vad' i 18 § sägs

eller mot bestämmelse i föreningens stadgar, vare de, som uppburit sådan

utdelning, skyldiga att återbära denna jämte fem procent ränta därå. Sam-

'ima lag vare, där gottgörelse, varom i 17 § 1 mom. förmäles och som icke

inräknats i årsvinsten, utbetalats i strid mot vad i 18 § sägs eller mot be-

. stämmelse i föreningens stadgar och den som mottog gottgörelsen insåg

' eller bort inse nämnda förhållande.

För brist, som kan uppkomma vid återbäringen, vare de, som medverkat

till beslutet om utdelning eller utbetalning eller verkställandet av detta, an­

svariga efter de beträffande skadeståndsskyldighet i 106, 108 och 109 §§

• stadg ade grunderna.

20 §.

Föreningsstämman må ej besluta om användande av föreningens vinst­

medel eller övriga tillgångar eller om åtagande av förpliktelser fÖr ändamål,

som uppenbarligen är främmande för föreningens syfte. Dock äge stämman

använda tillgångar till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, så-

"Vitt de t med hänsyn till ändamålets beskaffenhet, föreningens ställning och

omständigheterna i övrigt får anses skäligt.

\\

¬

background image

624

— 1951.

Föreningsstämmaii må ej heller, med mm e annat följer av stad

besluta om sådan användning av föreningens tillgångar eller eljest om

åtgärd, att uppenbarligen fördel beredes vissa medlemmar till nackdel

föreningen eller övriga medlemmar.

St37relse ocb flrinateckning.

21 §.

För ekonomisk förening skall finnas en styrelse bestående av minst t

ledamöter. Styrelsen skall förvalta föreningens angelägenbeter i enligh

med vad i denna lag är stadgat.

Styrelsen väljes å föreningsstämma; dock må i stadgarna kunna bestäm­

mas, att styrelsen eller ledamot av densamma skall tillsättas i annan ord­

ning.

\

StjTelseledamot skall utses för tid intill dess stämma som i 57 § 1 mc

sägs hållits ocb må icke utses för längre tid än till ocb med den stäm

som skall äga rum under tredje räkenskapsåret efter valet. Ändå att den tid

för vilken styrelseledamot blivit utsedd ej gått till ända, må han skiljas

från uppdraget genom beslut av den som utsett honom. St3Telseledamot

äge ock rätt att avgå före utgången av nämnda tid. Anmälan om avgång

skall göras bos styrelsen samt, där styrelseledamot ej är vald å förenings-,

stämma, bos den som tillsatt honom.

i

Om s^relseledamot, som är vald å föreningsstämma, entledigas eller eljestr.

avgår eller avlider eller binder för honom att vara styrelseledamot uppkomr'

mer enligt 22 § ocb suppleant ej finnes, åligger det övriga styrelseleda^^

möter att ofördröjligen föranstalta om val av ny ledamot för återstående

mandattid. Meddelas icke annan föreskrift i stadgarna, må dock med valet?

anstå till nästa stämma där styrelseval skall äga rum, såframt styrelsen är

beslutför med kvarstående ledamöter ocb suppleanter samt antalet ej under­

stiger tre.

22 §.

Styrelseledamot skall vara myndig ocb, där ej för särskilt fall Konungen >

eller myndighet Konungen förordnar annat tillåter, bär i riket bosatt svensk

medborgare.

Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. Dock må även den vam

styrelseledamot som enligt lag är ställföreträdare för medlem samt, d^

juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juri­

diska personen eller delägare i densamma. Jämväl eljest må, där det för

visst eller vissa särskilt angivna fall i stadgarna medgives, annan än med­

lem vara styrelseledamot.

23 §.

Vad i denna lag är stadgat om styrelseledamot skall i tillämpliga delar-

gälla beträffande suppleant.

I stadgarna må närmare bestämmelser upptagas om de förutsättning

under vilka suppleant äger inträda i tjänstgöring, så ock, där flera supp­

leanter skola finnas, om ordningen för deras inträde. Sådana bestämmelser

må jämväl meddelas av den som utsett suppleanten. Bestämmelse som i

detta stycke sägs må ej registreras.

24 §.

Det åligger styrelsen att sörja för en sådan organisation av föreningeiis

verksamhet, som med hänsyn till föreningens förhållanden må anses till­

fredsställande, att utöva tillsyn över befattningshavare hos föreningen samt

¬

background image

308, —

625

S® a tt erforderliga upplysningar angående föreningens förhållanden

a styrelsen till handa på lämpligt sätt och vid lämpliga tider. Styrel-

skäll ock sörja för att föreningens bokföring fullgöres i överensstäm-

' Ise med lag samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt

llsom att behörig kontroll bäröver finnes.

När på grund av inträffade förluster eller eljest anledning föreligger till

tagande, att föreningens ställning kommer att utvisa fortgående försäm­

ring, så att föreningens skulder icke bliva täckta av tillgångarna, åligger

et styrelsen att ofördröjligen till stämmans prövning bänskjuta frågan om

oreningen skall träda i likvidation.

25 §.

Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande,

j Det åligger ordföranden att tillse att sammanträden hållas då så erfordras.

Vid styrelsens sammanträden skola föras protokoll, vilka skola till rik-

• eten bestyrkas av ordföranden. Ledamot av styrelsen är berättigad att

å begäran få särskild från styrelsens beslut avvikande mening antecknad

il protokollet. Protokollen skola föras i nummerföljd och förvaras på be-

ggande sätt.

26 §.

Styrelsen är beslutför, där de vid sammanträde tillstädesvarandes antal

yerstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter, såframt ej för beslut-

"rbet högre antal föreskrivits i stadgarna. Ärende må dock icke företagas,

ed mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall för

gon av dem, suppleant för honom erhållit tillfälle att deltaga i ärendets

' handling.

Såsom styrelsens beslut gälle, där föreskrift om särskild rÖstpluralitet ej

"vits i stadgarna, den mening, om vilken de flesta röstande förena sig, och

'd lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

27 §.

Ledamot av styrelsen äge ej deltaga i behandling av fråga rörande avtal

ellan honom och föreningen. Ej heller må han deltaga i behandling av

råga om avtal mellan föreningen och tredje man, såframt han i frågan äger

tt väsentligt intresse, som kan vara stridande mot föreningen#. Vad så-

unda är stadgat äge motsvarande tillämpning beträffande gåva från för­

ingen, så ock beträffande rättegång eller annan talan mot styrelseleda­

moten e ller tredje man.

28 §.

•Styrelsen äger, i den mån annat icke följer av vad i denna lag är stadgat,

tt ej mindre bandia å föreningens vägnar i förhållande till tredje man än

"ven företräda föreningen inför domstolar och andra myndigbeter. Samma

ebörigbet tilUcommer ock den eller dem som efter vad i 29 och 30 §§ sägs

ga teckna föreningens firma (firmatecknare); dock äga de, som allenast

emensamt må utöva firmateckningsrätt, endast gemensamt företräda för-

ningen.

29 §,

: Bemyndigande för styrelseledamot, styrelsesuppleant eller annan att teck­

na föreningens firma må meddelas av styrelsen, där ej i stadgarna eller

: genom beslut av föreningsstämman gjorts insltränkning i detta avseende.

^ Bemyndigande må dock ej lämnas den som är omyndig och, vad angår an­

nan än styrelseledamot eller styrelsesuppleant, utan tillstånd av Konungen

.eller myndighet Konungen förordnar den som icke är bär i riket bosatt

svensk medborgare.

¬

background image

626

^ 1951.

v

Styrelsen må när som helst återkalla bemyndigande att teckna fö ^

ens firma.

n '

%

Då bemyndigande att teclma föreningens firma meddelas, äger styrelsea

föreslariva, att rätten till firmateckning får av två eller flera personer u ;

övas allenast gemensamt.

i

Föreskrives annan inski-änkning i rätten att teckna föreningens firma än

i första stycket sägs, må den ej registreras.

,

^

31 §.

StjTelsen eller annan, som jämlikt 28 § är ställföreträdare för föreninge

må ej förfoga över dess tillgångar eller ildäda den förpliktelser eller eljes i»''

vidtaga åtgärd i strid mot vad i 20 § första stycket första punkten och andf

stycket är stadgat beträffande föreningsstämma. Styrelsen äger dock till

allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål använda tillgång, som i för-,

hållande till föreningens ställning är av ringa betydelse.

Kl.

32 §.

if'

I förhållande till föreningen åligger det styrelsen och annan ställföre-

trädare för föreningen att ställa sig till efterrättelse de särsldlda föreslcrif- sto

ter som meddelas i stadgarna eller av föreningsstämma. Annan ställföre- Ici'

trädare än styrelsen vare ock skyldig att ställa sig till efterrättelse föreskrift sa

som meddelas av styrelsen. Dock må styrelsen och annan ställföreträdare;

för föreningen icke efterkomma föreskrift, där den finnes såsom stridande g '

mot denna lag eller stadgarna ej vara gällande, icke heller föreslcrift av; feä

föreningsstämma om sådan åtgärd avseende förvaltningen av föreningens blräi

angelägenheter, vars verkställighet styrelsen finner innebära ett uppenbart ; j

åsidosättande av föreningens intressen.

Den som enligt 27 § icke må för föreningen deltaga i behandling av fråga

j,'

om avtal äge ej heller befogenhet att utan särskilt uppdrag av styrelsen •

företräda föreningen i avseende å avtalet.

33 §.

Har styrelsen eller annan ställföreträdare for föreningen företagit rätts- . ^

handling å föreningens vägnar men därvid handlat i strid mot vad i 31 § 5

är stadgat eller mot föreskrift, som avses i 32 §, eller eljest överskridit sin 7^

befogenhet, vare rättshandlingen ej gällande mot föreningen, såframt tredj

man insåg eller bort inse att sådant överskridande förelåg.

Har styrelsesuppleant utövat styrelseledamots befogenhet, vare det för­

hållandet, att förutsättning för hans inträde i styrelseledamots ställe salma-

des, utan verkan gentemot tredje man, där denne ej insåg eller bort inse

näranda förhållande.

34 §.

Den som äger företräda föreningen må ej föryttra eller med inteckning

för gäld belasta föreningens fasta egendom eller tomträtt, utan så är att han

enligt stadgarna äger sådan befogenhet eller ock föreningsstämman därtill

bemyndigat honom. Sådant bemyndigande kan begränsas att avse viss egen­

dom och må icke i något fall gälla utöver två år.

Har åtgärd som i första stycket avses företagits utan vederbörligt berajm-

digande och vill föreningen klandra åtgärden, skall föreningen väcka talan

därom inom aderton månader sedan lagfart, insltrivning eller inteckning

beviljades. Försummas det, vare rätt till talan förlorad.

¬

background image

308. —

627

er"

35 §.

riftlig handling, som utfärdas för förening, bör undertecknas med för-

ifigens firma, och skola de som teckna firman därvid underskriva sina

amn.

' ;:Har styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen utfärdat hand­

ling utan firmateckning och framgår icke av dess innehåll, att den utfär-

<dats å föreningens vägnar, svare de som undertecknat handlingen för vad

genom handlingen må hava slutits, en för alla och alla för en, såsom för

egen skuld. Sådan ansvarighet skall dock ej åvila underteclmarna, där av

omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick, att den utfärdades

för föreningen, samt den till vilken handlingen ställts av föreningen erhåller

ehörigen undertecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål

fter det begäran därom framställts eller personlig ansvarighet gjorts gäl­

lande mot undertecknarna.

36 §.

Angående behörighet för styrelseledamot, så ock för den som eljest, en-

' sam eller gemensamt med annan, bemyndigats teckna föreningens firma, att

mottaga delgivning i rättegång mot föreningen är stadgat i rättegångsbal­

ken; och skall vad i sådant avseende gäller äga tillämpning jämväl då an­

nat meddelande skall delgivas föreningen.

Vill styrelsen väcka talan mot föreningen, skall styrelsen utlysa förenings-

' Stämma för val av ombud att föra föreningens talan i tvisten. Stämning del-

gives genom att föredragas å stämman.

:

37 §.

• Sker ändring i avseende å de till styrelseledamöter eller styrelsesupplean­

ter utsedda personerna eller i fråga om rätten att teckna föreningens firma

eller ändras föreningens postadress, skall styrelsens ordförande därom oför-

dröjligen göra anmälan för registrering. Ä denna anmälan skall i tillämp­

liga delar gälla vad i 9 § sägs. Rätt att göra anmälan tillkommer den som

beröres av anmälningen.

Styrelsens årsredovisning.

38 §.

Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avgiva redovisning för

• förvaltningen av föreningens angelägenheter genom avlämnande av berät­

telse rörande verksamheten under året (förvaltningsberättelse) jämte redo­

görelse för föreningens ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräk­

ning) samt för intäkter och kostnader under året (vinst- och förlusträk-

ning). Redovisningshandlingarna skola vara underslo-ivna av samtliga sty­

relseledamöter.

Minst en månad före den föreningsstämma, å vilken redovisningshand­

lingarna och revisorernas berättelse skola framläggas, skall styrelsen till

revisorerna i huvudskrift eller avskrift avlämna redovisningshandlingarna

för det förflutna räkenskapsåret.

39 §.

Räkenskapsår skall vara helt år, dock må räkenskapsår vid verksamhe­

tens början ävensom vid omläggning av räkenskapsår avse del av år eller

utsträckas att omfatta högst aderton månader.

40 §.

Jämte vad i bokföringslagen är stadgat skola i avseende å förenings in­

ventarium, balansräkning samt vinst- och förlusträkning gälla följande be­

stämmelser.

*• 165—51002/f. Svensk författningssamling W5i, Nr 308—315.

t,,

''-N

¬

background image

628

— 1951.

.

1

7 mom. Tillgångar som äro avsedda

i varan e bruk för före"

en (anläggningstillgångar) må upptagas till högst det belopp, vartill kost

naderna för deras anskaffning eller tillverlming uppgått, ökat med de kost^

nåder som föreningen under räkenskapsåret nedla^ för förbättring därå

eller som i sådant avseende balanserats från tidigare räkenskapsår. Avsliriv-^

ning skall dock årligen ske med belopp, som motsvarar tillgångarnas värde- J

minslcning på grund av ålder och nyttjande eller annan orsak, så att an-

^

skaffnings- eller tillverkningsvärdet jämte angivna förbättringskostnader

blir helt avslcrivet under den tidrymd tillgången kan beräknas vara använd-

'

bar för föreningen.

Aktier och andra andelsrättigheter samt obligationer och andra fordring-

^

ar, avsedda att stadigvarande innehavas av föreningen, anses som anlägg-

'

ningstillgångar och må upptagas till högst det belopp, vartill kostnaderna' if^|

för tillgångarnas anskaffning uppgått. Avslcrivning därå skall ske i den

j

mån det finnes erforderligt för att tillgångens bestående värde icke skall

i

överskridas.

2 mom. Utan hinder av vad ovan stadgats må anläggningstillgångar, vil-

ka måste anses äga ett bestående värde väsentligt överstigande det belopp

vartill de äro uppförda i närmast föregående balansräkning, upptagas ti

högst detta värde, såframt det belopp varmed uppsltrivning sker användes

till erforderlig avskrivning på värdet av andra anläggningstillgångar. I frå- I s

ga om fast egendom må dock uppskrivning ej ske över senast fastställda

P'

taxeringsvärdet.

Har fordran, som skall anses som anläggningstillgång, i närmast föregå-

1.

ende balansräkning såsom osäker eller värdelös icke upptagits till det be- i

2

lopp varå den lyder, må fordringen det oaktat upptagas till belopp varmed

5

den beräknas komma att inflyta även om detta belopp överstiger det i den

närmast föregående balansräkningen upptagna, dock högst till anskaff­

ningskostnaden.

,

3 mom. Anläggningstillgång må ej i vidare mån än som följer av vad i i

1 och 2 mom. är för varje särslult fall stadgat upptagas till högre belopp än

det vartill den varit uppförd i närmast föregående balansräkning.

.i^

4 mom. Andra tillgångar än anläggningstillgångar (omsättningstillgång-

ar) må ej upptagas vare sig över försäljningsvärdet efter avdrag för för-

säljningskostnaderna eller till högre belopp än det vartill kostnaderna för 2

deras anskaffning eller tillverkning uppgått.

,

5 mom. Har föreningen övertagit rörelse mot vederlag som överstiger S

värdet av de med rörelsen övertagna tillgångarna, må skillnaden (affärs-

Ih

I

värde, goodwill) kunna upptagas såsom anläggningstillgång i särskild post. >

Ä denna tillgång skall årligen avskrivas skäligt belopp, dock minst en tion­

del.

11

'm

41 §•

^

Vid uppställande av balansräkningen skola bestämmelserna här nedan

iakttagas,

(

7 mom. Följande poster skola upptagas var för sig, dock att ytterligare

.isj ,

fördelning i poster skall äga rum, där det med hänsyn till verksamhetens

art och omfattning samt föreningens förhållanden i övrigt må anses påkallat:

A, Bland tillgångarna.

I. Anläggningstillgångar.

(Su

1. jordbruks- och skogsfastigheter;

;s:s5

2. fabriksfastigheter med därtill hörande anläggningar samt

(Jtji

andra fastigheter;

c;

¬

background image

08. —

629

I

3. maskiner, vare sig de äro att hänföra till fast egendom eller

I

ej, inventarier och dylikt;

,1

4. aktier och andra andelsrättigheter samt obligationer och and-

ra fordringar, avsedda att stadigvarande innehavas av för­

eningen.

T,

II. Omsättningstillgångar,

r

1. lager av färdiga varor, av varor under tillverkning samt av

råvaror, hjälp- och driftsmaterial;

2. aktier och andra andelsrättigheter samt obligationer och and­

ra fordringar, som icke falla under I 4 eller avses i II 3 och 4;

'

3. accepterade växlar;

4. kontanta penningar, checkar och banktillgodohavanden,

I

III. Förlust ä föreningens verksamhet,

a) balanserad förlust,

b) nettoförlust för räkenskapsåret.

' B. Bland skulderna.

^

v

I. Långfristiga skulder.

II. Kortfristiga skulder,

r

III. Oguldna skatter, belöpande på tiden före räkenskapsårets ut-

.

gång.

IV. Eget kapital.

1. inbetalda insatser;

2. reservfonden;

3. andra fonder, var för sig;

'

4. vinst å föreningens verksamhet,

-

a) balanserad vinst,

b) nettovinst för räkenskapsåret.

2 mom. Fordran å insats må icke upptagas som tillgång.

Redovisningen av inbetalda insatser må ske sålunda att i balansräkning­

en anmärkes hela insatskapitalet med angivande av vad härav icke är gul­

det samt skillnaden utföres såsom särskild skuldpost.

3 mom. Vid posten balanserad vinst skall angivas beloppet av hela vinsten

pnligt b alansräkningen för nästföregående räkenskapsår samt huru vinsten

isponerats.

4 mom. I balansräkningen skall anmärkas sammanlagda beloppet av för-

hingens borgens- och övriga ansvarsförbindelser, i den mån de icke upp-

gits bland skulderna, ävensom av föreningen ställda panters sammanlag­

da värde enligt balansräkningen. I fråga om inteckningar skall samman­

lagda beloppet angivas dels för inteckningar i fast egendom, dels för för-

gsinteckningar och dels för andra inteckningar i lös egendom med angi-

ande av egendomens slag.

I balansräkningen skall ock anmärkas sammanlagda beloppet för år av

pensioner, utgående på grund av förpliktelser vilka ej upptagits såsom

skuld i balansräkningen. Pensionsförpliktelse, som i närmast föregående

' balansräkning upptagits såsom skuld, skall fortfarande redovisas som sådan.

42 §.

Vinst- och förlusträkningen skall uppställas så, att en med hänsyn till

föreningens förhållanden tillfredsställande redovisning erbålles för huru

vinsten eller förlusten för räkenskapsåret uppkommit.

Följande poster skola upptagas var för sig, dock att ytterligare fördelning

¬

background image

630

— 1951.

'

i poster skall äga rum, där det med hä

er sam etens art o

fattning samt föreningens förhållanden i övrigt må anses påkallat; ^ '

A. Bland intäkterna.

'%

1. intäkten av föreningens rörelse. Driver föreningen av varandra väseiti

ligen oberoende rörelsegrenar, skall intäkten av varje sådan rörelsegr

»

särskilt redovisas, där det ej finnes kunna lända till förfång för föreningen

Vid intäktens berälmande må avdrag ej göras för omkostnader, som skol

:

särskilt redovisas under B 2—6, dock att de under B 4 ocb B 5 angi

kostnaderna må avdragas, därest de särskilt anmärkas i vinst- ocb förlu

if

räkningen;

2. vinstutdelning å aictier eller andra andelar samt räntor;

ri'

3. andra intäkter, som ej bärleda sig från rörelsen;

.a

4. vederlagsfria eller andra extraordinära förvärv;

5. nettoförlust å föreningens verksamhet under räkenskapsåret.

, , f

B. Bland kostnaderna.

1. förlust å föreningens rörelse eller å sådan rörelsegren, för vilken sär-; ^

skild redovisning skall lämnas efter vad under A 1 sägs;

fjijn

2. räntor;

jr

3. skatter;

-de

4. avskrivningar på värdet av anläggningstillgångar eller avsättningar till Kj:ji

värdeminskningskonton för sådana tillgångar, därvid beloppets fördelning ' (IEI

på de under särskilda poster i balansräkningen upptagna tillgångarna skall g

angivas;

5. allmänna förvaltningskostnader;

6. extraordinära kostnader ocb förluster;

7. nettovinst å föreningens verksamhet under rälcenskapsåret.

43 §.

t mom. I förvaltningsberättelsen skall upplysning lämnas om hela in­

täkten av föreningens rörelse under räkenskapsåret (omsättningssumman),

om väsentliga förändringar i medlemsantalet samt om sådana till medlem­

mar eller andra utgående efterlikvider, återbäringar eller liknande gottgö-

relser som icke inräknats i årsvinsten, där ej upplysning i nämnda hän­

seenden lämnas i vinst- ocb förlusträkningen. Vidare skall i förvaltnings­

berättelsen, i den mån det finnes kunna ske utan förfång för föreningen,

t

upplysning lämnas om andra för bedömningen av föreningens ställning ocb

;

resultatet av dess verksamhet samt styrelsens förvaltning viktiga förbållan- ''I'

den, vilka ej framgå av balansräkningen eller vinst- ocb förlusträkningen,

så ock om händelser av väsentlig betydelse för föreningen, jämväl där de t/

inträffat efter räkenskapsårets slut.

_

I den mån motsvarande uppgifter ej intagits i balansräkningen, skall i /

förvaltningsberättelsen uppgift lämnas beträffande fastigheter om taxe-^

ringsvärden ocb brandförsäkringsbelopp samt beträffande maskiner, inven-v

tarier ocb andra dylika anläggningstillgångar om brandförsäkringsbelopp, fc,

med fördelning av nämnda värden ocb belopp såvitt möjligt på de under

särskilda poster i balansräkningen upptagna tillgångarna.

Där medelantalet i föreningens tjänst under räkenskapsåret anställda

Överstiger tio, skall i förvaltningsberättelsen uppgivas medelantalet anställ­

da arbetare samt medelantalet övriga anställda. För sådant fall skall ock,

i den mån motsvarande uppgifter ej lämnas i \ånst- ocb förlusträkningen,

i särskilda poster upptagas sammanlagda beloppet av utbetalda löner och

ersättningar under räkenskapsåret dels till arbetare, dels till styrelsen och

¬

background image

^

08. —

631

érsoner i ledande ställning, dels ock till övriga befattningshavare

éningen.

'Mom. Om uppsla-ivning av anläggningstillgångar verkställts för räken-

psåret, skall i förvaltningsberättelsen redogörelse lämnas för grunden

uppskrivningen, för det belopp varmed uppskrivning skett och för an­

ingen av beloppet.

Har beträffande tillgångars redovisning såsom anläggnings- eller om-

tthingstillgångar, beträffande avskrivning på anläggningstillgångar, be-

•'ffande omsättningstillgångars värdering eller i andra hänseenden sådan

dring i förhållande till tidigare balansräJming eller vinst- och förlusträk-

' g vidtagits, som i avsevärd mån påverkat årsresultatet eller eljest är av

törre vikt, skall redogörelse därför lämnas i förvaltningsherättelsen.

Styrelsen skall i förvaltningsherättelsen framställa förslag om avsättning

till reservfond, där sådan avsättning skall ske, så ock i övrigt förslag i an­

ledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.

44 §.

' Styrelsen skall senast sju månader efter rältenskapsårets utgång i huvud-

krift eller avskrift hålla redovisningshandlingarna för året jämte revisions-

erättelsen ävensom protokoll eller annan handling, utvisande förenings­

tämmans heslut i anledning av den framlagda balansräkningen, hos för-

hingen tillgängliga för envar som vill taga kännedom om desamma.

,

Inom samma tid vare styrelsen jämväl skyldig att efter anmodan av läns-

' tyrelsen dit insända avskrift av nämnda handlingar.

Revision.

45 §.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skola granskas av

en eller flera revisorer. Revisor utses å föreningsstämma, såframt ej enligt

stadgarna revisor skall tillsättas i annan ordning.

Revisorer skola utses för tid intill dess stämma som i 57 § 1 mom. sägs

hållits och må icke utses för längre tid än till och med den stämma som

skall äga rum under andra räkenskapsåret efter det de utsetts. Revisor må,

då att den tid för vilken han hlivit utsedd ej gått till ända, skiljas från

ppdraget genom beslut av den som utsett honom. Om revisor, som är vald

föreningsstämma, entledigas eller eljest avgår eller avlider eller hinder,

om i 46 § 1 mom. avses, att vara revisor för honom uppkommer och supp-

eant ej finnes, åligger det styrelsen att ofördröjligen föranstalta om val av

hy revisor.

Den som utsetts till revisor skall därom ofördröjligen underrättas, om

valts å föreningstämma, genom styrelsens försorg och eliest av den

om tillsatt honom.

46 §.

i mom. Revisor skall vara myndig och, där ej för särskilt fall Konungen

eller myndighet Konungen förordnar annat tillåter, här i riket hosatt svensk

medborgare. Revisor skall hava den erfarenhet beträffande bokföring och

•insikt i ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till föreningens verk-

^ samhet erfordras för uppdraget.

; Ej må den vara revisor, som är befattningshavare hos föreningen eller

• Under det sistförflutna året handhaft bokföring eller medelsförvaltning för

• föreningen eller som intager en underordnad eller beroende ställning till

styrelseledamot eller till befattningshavare hos föreningen, åt vilken upp-

¬

background image

632

_ 1951.

^

nr» I

••'

dragits att ombesörja bokföringen eller m es orvaltningen eller ko

len däröver, ej heller styrelseledamots eller sådan befattningshavares'

eller den, som med honom är i rätt upp- eller nedstigande skyldskap

svågerlag eller är hans syskon eller med honom är i det svågerlag, att d

ene är gift med den andres syskon,

t

2 mom. Finnes hos sammanslutning med ändamål att handhava gemen

samma uppgifter för föreningar särskilt revisionsorgan inrättat, må sam'

manslutningen eller, där revisionsorganet utgör juridisk person, denna kun

na utses till re^dsor. Till revisionens förrättande skall sålunda tillsatt revis

utse för uppdraget lämpad person, och gälle i fråga om honom i tillämpli

delar vad i denna lag stadgas om revisor. Ersättningsskyldighet, som

uppkomma för den som förrättat revisionen, skall åvila jämväl den som ii

sett honom.

47 §.

>

Hava revisorer ej utsetts till föreskrivet antal eller hava revisorer utse

utan iakttagande av bestämmelserna i 46 § 1 mom., åligger det styrelse

och styrelseledamot att ofördröjligen anmäla förhållandet för länsstyrel *

Anmälan må göras även av föreningsmedlem, röstberättigad, som ej

medlem, eller borgenär,

•'

På anmälan varom i första stycket sägs skall länsstyrelsen, i fall då revi-,

sorer icke utsetts till föreskrivet antal, förordna revisorer. Är revisor omyn­

dig eller har någon, som ej är här i riket bosatt svensk medborgare, utan

vederbörligt tillstånd utsetts tUl revisor eUer har någon utsetts till revisor

i strid mot vad i 46 § 1 mom, andra stycket stadgas, skall på anmälan där-'

om länsstyrelsen förklara honom entledigad och förordna revisor i hans

ställe. Har anmälan ej gjorts av styrelsen, skall fÖre besluts meddelande

tillfälle beredas styrelsen att yttra sig i ärendet. Förordnande av revisor^

skall avse tid till dess annan revisor blivit i föreskriven ordning utsedd.

Revisor, som utses enligt denna paragraf, vare berättigad att av förening­

en erhålla skäligt arvode.

48 §.

Hos länsstyrelsen må pålcallas utseende av en revisor att med övriga ,

revisorer deltaga i granskningen av styrelsens förvaltning och föreningens'

räkenskaper eller att företaga granskning av viss åtgärd eller av visså

räkenskaper. Förslag härom skall väckas å föreningsstämma. Har försla­

get å föreningsstämma antagits eller ock biträtts av minst en tiondel av

samtliga röstberättigade, åligger det styrelsen att inom en vecka hos läns-:

styrelsen göra framställning om utseende av revisor. Försummas det, stånde

varje röstberättigad fritt att göra sådan framställning.

'

Avser uppdraget gransloiing av viss åtgärd eller av vissa räkenskaper,

skall till föreningsstämma avgivas särskilt yttrande över granskningen.

Revisor, som utses enligt denna paragraf, vare berättigad att av för­

eningen erhålla skäligt arvode,

49 §.

Om det revisor åvilande granslmingsarbetet är av större omfattning, vare ^

han berättigad att därtill anlita hos honom för biträde i revisionsverksam­

het anställd, lämplig person såsom medhjälpare efter vad med hänyn till'

arbetets art får anses tillbörligt.

Revisor må med styrelsens samtycke även eljest anlita medhjälpare vid

granskningen av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, så­

framt det för visst fall finnes erforderligt med hänsyn till omfattningen aV

föreningens verksamhet och andra på revisionsuppdragets fullgörande in­

verkande omständigheter.

¬

background image

308. —

633

s ej samtycke, varom i andra stycket sägs, inom två veckor efter

'sor hos styrelsen begärt att få anlita medhjälpare, äger revisorn

itjuta frågan till länsstyrelsens avgörande. Länsstyrelsen prövar fram-

Iningen och skall före besluts meddelande bereda föreningens styrelse

le att yttra sig i ärendet.

'

50 §.

jOet åligger revisorerna att vidtaga de åtgärder som äro erforderliga för

behörigt fullgörande av revisionsuppdraget. Särskilt åligger det reviso-

ä

^itt granska föreningens böcker och andra räkenskaper,

att verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av för-

riingens kassa och övriga tillgåtagar,

att tillse huruvida föreningens bokföring och medelsförvaltning så ock

ontrollen därav äro tillfredsställande,

att taga del av protokoll från föreningsstämmor och andra sammanträ-

én, samt

att, sedan de årliga redovisningshandlingarna avgivits, tillse att förening-

ös tillgångar icke upptagits för högt och skulderna icke för lågt samt i

'gt granska nämnda redovisningshandlingar.

Revisorerna hava att ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter,

m meddelas av föreningsstämman och ej innefatta inskränkning i deras

lag stadgade skyldigheter eller eljest strida mot lag eller författning eller

ot stadgarna.

"Styrelsen skall giva revisor tillgång till föreningens böcker, räkenskaper

h andra handlingar samt i övrigt det biträde, som av honom påkallas för

pdraget. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen må ej av

elsen vägras.

51 §.

j Revisorerna skola för varje räkenskapsår avgiva en av dem underteck-

ad revisionsberättelse, som slcall överlämnas till styrelsen minst två vec-

r före den i 57 § 1 mom. omförmälda föreningsstämman. Revisorerna

ola ock inom samma tid till styrelsen återställa de till dem överlämnade

dovisningshandOlingarna.

Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse för resultatet av reviso-

jnas granskning samt uttalande, huruvida anledning till anmärkning i

,seende å de till revisorerna överlämnade redovisningshandlingarna, för­

ingens bokföring eller inventeringen av dess tillgångar eller eljest betraf-

de förvaltningen av föreningens angelägenheter föreligger eller icke. Fö-

igger anledning till anmärkning, skall denna angivas i revisionsberättel-

. n. Revisorerna äga ock i berättelsen meddela erinringar, som de anse

öra komma till medlemmarnas kännedom.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande

angående fastställelse av balansräkningen r

angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna; samt

angående styrelsens förslag i anledning av föreningens vinst eller förlust

nligt balansräkningen, därvid skall angivas huruvida förslaget omfattar

tadgad avsättning till reservfonden.

' Revisor, som hyser från de i revisionsberättelsen gjorda uttalandena

sldljaldig mening eller eljest finner särskilt uttalande pålcallat, äger till re-

' ionsberättelsen foga yttrande därom, såframt han ej avgiver särskild

- Revisionsberättelse.

¬

background image

634

- 1951.

' 'I i

Föreningsstämma.

' :^V'

52 §.

(T

Föreningsmedlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angé-i;

lägenheter utövas å föreningsstämma.

;

53 §.

Vid föreningsstämma bÖra styrelsens ledamöter närvara, så ock minstt

en av revisorerna, där å stämman redovisning för föreningen .skall bé-^

handlas eller eljest ärende förekommer av beskaffenhet att revisors närv

kan anses pålcallad. Rätt att närvara vid föreningsstämma tillkomm'

städse revisor.

54 §.

Ej må någon själv eller genom ombud eller såsom ombud för annan > >

föreningsstämma deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan honom

och föreningen. Ej heller må han deltaga i behandling av fråga om avtal

mellan föreningen och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt in­

tresse, som kan vara stridande mot föreningens. Vad sålunda stadgats äge

motsvarande tillämpning beträffande gåva från föreningen, så ock beträf­

fande rättegång eller annan talan mot honom eller tredje man.

St3nelseledamot må ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltnings­

åtgärd, för vilken han är ansvarig, eller 1 val av revisor.

I behandling av fråga om fusionsavtal, som avses i 96 §, äger övertagande ,

föreningen deltaga utan hinder av vad i första .stycket sägs.

55 §.

Där ej genom föreskrift i stadgarna är bestämt vem som skall vara ord­

förande vid föreningsstämma, öppnas stämman av styrelsens ordförande

eller den styrelsen därtill utsett. Utse de närvarande ej enhälligt ordföran­

de, väljes ordförande efter huvudtalet, TUl ordförande må utses jämväl den.

som ej är medlem, om annat icke föreskrives i stadgarna.

Ä st ämma skall, där det erfordras, av ordföranden upprättas och till god­

kännande framläggas en förteckning över närvarande medlemmar och om­

bud för medlemmar med uppgift å envars rösträtt. Sedan förteckningen

enhälligt eller efter en pä grundval av densamma företagen omröstning god­

känts med eller utan ändring, lände den till efterrättelse såsom röstlängd.

Genom styrelsens försorg slcall å föreningsstämma föras protokoll. Har

beslut fattats genom omröstning, skall angivas huru röstningen utfallit. Pro­

tokollet skall undertecloias eller till riktigheten vitsordas av ordföranden

och minst en på stämman utsedd person. Senast inom två veckor eftten

stämman skall protokollet hållas hos föreningen tillgängligt för medlem­

marna. Protokollen skola på betryggande sätt förvaras.

56 §.

4

Jämte vad i övrigt i denna lag är stadgat om utövande av rösträtt och ,

fattande av beslut å föreningsstämma gälle, där ej annorlunda finnes be- ,

stämt i stadgarna:

1. att varje medlem äger en röst;

2. att medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem såsom ombud;

3. att ingen må som ombud företräda mer än en medlem;

4. att såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta

rösterna avgivas; samt

5. att vid lika röstetal val avgöres genom lottning, men i andra frågor

den mening gäller som biträdes av ordföranden.

¬

background image

308. —

03 5

isk person ore ra es, oru ora av sin styrelse eller annan ställföre-

are enligt lag, av den som därtill bemyndigats, vare ,sig denne är med-

' i föreningen eller ej; dock att rätten att såsom ombud utöva rösträtt

i stadgarna inskränlcas till den som är medlem eller enligt 22 § andra

fycket ändock kan utses till ledamot av föreningens styi'else.

-

57 §.

1 mom. Inom sex månader eller den kortare tid, som kan vara bestämd i

tadgarna, efter utgången av varje räkenskapsår skall hållas ordinarie för-

ningsstämma, å vilken styrelsen har att framlägga redovisningshandling-

a och revisionsberättelsen för det sistförflutna räkenskapsåret. De hand-

ngar, som sålunda skola framläggas, skola under minst en vecka närmast

öre stämman hållas hos föreningen tillgängliga fÖr medlemmarna.

Å denna föreningsstämma skola till avgörande företagas frågorna om

^aStställeLse av halansräkningen med de ändringar eller tillägg, som må

"imas erforderliga, .saint om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseleda-

' ötema för den tid redovisningen omfattar. Stämman skall ock fatta he-

lut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

lansräkningen.

i Med beslut i nämnda frågor må anstå till fortsatt stämma å viss dag

inst en och högst två månader därefter.

2 mom. Styrelsen vare pliktig att å den föreningsstämma varom i 1

om. förmäles, i den mån det av medlem äskas och kan ske utan förfång

Ör, fö reningen, meddela till buds stående närmare upplysningar angående

örhållanden, som kunna inverka på bedömandet av värdet av föreningens

^fillgångar, av dess ställning i övrigt och av resultatet av dess verksamhet

samt av styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter.

• ' Det åligger styrelsen att jämväl eljest å föreningsstämma giva medlem

pplysning efter vad nu är sagt i avseende å ärende, som -skall förekomma

'å stämman.

58 §.

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla medlemmarna till extra

^föreningsstämma.

Revisorerna må, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med

ngivande av skälet påfordra, att styrelsen skall utlysa extra förenings­

stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid

n ske. Efterkommer styrelsen ej inom en vecka sådan påfordran, äge

evisorerna själva utlysa stämma. Äro icke samtliga revisorer ense om

tämmas utlysande, gälle den mening varom de flesta förena sig eller vid

ika röstetal deras mening som anse extra stämma böra hållas. Revisor

,'som utsetts jämlikt 48 § äge påkalla extra föreningsstämma, oavsett övriga

revisorers mening.

Extra föreningsstämma skall ock av styrelsen utlysas, då det för upp­

givet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av samtliga röst­

berättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.

59 §.

Finnes ej styrelse eller underlåter styrelsen att i föreskriven ordning

kalla medlemmarna till ordinarie eller till av stämma beslutad extra för­

eningsstämma eller har styrelsen ej senast två veckor efter påfordran, som

i 58 § sista stycket sägs, utlyst extra föreningsstämma att hållas så snart

det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske, har länsstyrelsen

att på anmälan av styrelseledamot eller röstberättigad ofördröjligen utlysa

stämma.

* 166—5^002'}, Svensk författningssamling i951, Nr 308—315.

¬

background image

.

i

636

_ 1951.

60 §.

Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas i enlighet med föres

i stadgarna. Kallelseåtgärderna skola vara vidtagna senast två veckor fo

ordinarie och senast en vecka före extra stämma.

Uppskjutes stämma till dag som infaller minst en månad därefter, skäli

kallelse jämlikt första stycket utfärdas till den fortsatta stämman.

Där för giltighet av beslut erfordras att det fattas å två på varandra föl

jande föreningsstämmor, må kallelse till sista stämman ej ske innan förs '

stämman hållits. Är icke någon av stämmorna ordinarie, skall mellan de

förflyta minst en månad.

61 §.

I kallelsen till föreningsstämma skola angivas de ärenden, som sko

förekomma å stämman; dock vare ej erforderligt att i kallelse till ordinari

stämma särskilt angiva de ärenden, som enligt denna lag eller stadgarna

skola där företagas. Skall ärende innefattande förslag till ändring av stad­

garna förekomma, varde det huvudsakliga innehållet av ändringen angivet

i kallelsen.

,

Hava de ärenden, som skola företagas till behandling å föreningsstäm

blivit medlemmarna särskilt meddelade på sätt och å tid före stämman so

i stadgarna angives, vare så gillt som om ärendena varit upptagna i kallelsen

till stämman.

Ärende, som ej angivits i kallelsen till stämman eller varom meddelande;

icke ägt rum efter vad i andra stycket stadgas, må icke vid stämman före­

tagas till avgörande, om ej ärendet enligt denna lag eller stadgarna skall'

förekomma på stämman eller omedelbart föranledes av ärende som där

skall avgöras; dock att ärende, som ej avser ändring av stadgarna eller ny

eller förhöjd avgifts utkrävande eller föreningens trädande i likvidation

eller uppgående i annan förening genom fusion, må företagas till avgörande

på ordinarie stämma, såframt tre fjärdedelar av de närvarande därtill giva

sitt samtycke. Utan hinder av vad sålunda stadgats må å såväl ordinarie ,

som extra stämma kunna fattas beslut om utlysande av extra stämma för ^

behandling av visst ärende.

62 §.

I stadgarna må bestämmas, att föreningsstämmans befogenhet skall helt

eller delvis utövas av därtill valda fullmäktige.

Fullmäktig må icke väljas för längre tid än tre år. Till fullmäktig må ?

utses allenast medlem i föreningen eller den som, oaktat han ej är medlem,

enligt 22 § andra stycket ändock må vara ledamot av föreningens styrelse,

Fullmäktigsammanträde vare ansett såsom föreningsstämma. Å fullmäk­

tig skall tillämpas vad i 52, 55—59 och 61 §§ stadgas om föreningsmedlem;

dock må fullmäktig ej rösta genom ombud.

Angående beslut av fullmäktige i ämnen, som avses i 67 § andra och tredje,

styckena samt 96 § 2 mom., skola medlemmarna underrättas på sätt i stad­

garna är föreskrivet.

Talan mot styrelseledamot, revisor, föreningsmedlem eller

röstberättigad.

63 §.

Ansvarsfrihet skall anses styrelseledamot beviljad, såframt beslut därom

fattats å föreningsstämma och de som må hava röstat mot beslutet icke

uppgå till minst en fjärdedel av samtliga röstberättigade.

¬

background image

308. —

637

*,•

talan å förvaltningen under det räkenskapsår redovisningen av-

Vänställd inom sex månader från det redovisningshandlingarna och

gionsberättelsen framlades på föreningsstämman, vare så ansett som om

svarsfrihet hlivit beviljad,

i;Ändå att ansvarsfrihet blivit beviljad, må talan kunna anställas mot sty-

élseledamot på grund av åtgärd, om vars vidtagande eller betydelse för

reningen styrelsen eller styrelseledamot uppsåtligen eller av vårdslöshet

redovisningshandlingarna eller eljest till stämman eller ock genom bok-

V'ringen eller eljest till revisorerna lämnat i väsentliga hänseenden orik-

'ga eller ofullständiga upplysningar. Talan, som grundas därpå att sty-

elseledamot begått brottslig handling, må ock eljest kunna mot honom

ställas, såframt ej beviljad ansvarsfrihet uppenbarligen avsett även

ämnda handling.

64 §.

Har ansvarsfrihet icke blivit styrelseledamot beviljad, äge röstberättigade

tgörande minst en fjärdedel av samtliga röstberättigade å föreningens väg­

ar föra talan mot honom å förvaltningen. Samma lag vare i fråga om an-

tällande av sådan talan som enligt vad i 63 § sägs må anställas utan bin-

er av att ansvarsfrihet blivit beviljad.

Sedan talan blivit anställd, må den omständigheten, att en eller flera av

e röstberättigade som anställt talan avstått från denna, ej utgöra binder

ör de övriga att fullfölja talan, ändå att de utgöra mindre än en fjärdedel

samtliga röstberättigade.

Röstberättigad, som enligt första stycket anställt talan mot styrelseleda-

ot, svare för rättegångskostnaderna, dock med rätt att av föreningen er-

la ersättning, i den mån kostnaderna täckas av vad genom rättegången

ommit föreningen till godo.

65 §.

Har å föreningsstämma fattats beslut om anställande av talan om skade-

tånd enligt 106 § mot revisor eller bar förslag därom å stämman biträtts

av minst en fjärdedel av samtliga röstberättigade, vare i fråga om röstbe­

rättigades rätt att å föreningens vägnar föra sådan talan och om ansvarig-

bet för rättegångskostnader lag som i 64 § sägs.

Talan enligt 106 § mot revisor må ej anställas sedan två år förflutit från

t revisionsberättelse framlades å föreningsstämma.

/ Mot föreningsmedlem eller röstberättigad, som icke är medlem, må för­

ingen ej anställa talan om skadestånd enligt 106 § sedan två år förflutit

fter beslut eller åtgärd därå talan grundas.

, Utan binder av vad i andra och tredje styckena sägs må talan anställas

om grundas därpå att revisor, medlem eller röstberättigad begått brottslig

\^h\i

andling.

66 §.

Försättes föreningen i konkurs på ansökan, som gjorts inom två år från

den stämma där redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen fram-

lades, äge konkursboet, ändå att ansvarsfrihet blivit styrelseledamot bevil­

jad, anställa talan mot honom å förvaltningen under det räkenskapsår redo­

visningen avser.

; Mot revisor, medlem eller röstberättigad, som icke är medlem, äge ock,

där föreningen försättes i konkurs på ansökan, vilken gjorts inom tid som

^ 65 § an dra och tredje styckena är för talan i varje särskilt fall föreskriven,

konkursboet föra sådan talan.

T-,'

t ' '

-

¬

background image

638

— 1951.

li/?.

Talan, varom i denna paragraf stad

,

mom sex m

från första borgenärssammanträdet eller, där tiden för anställande av

för föreningen då ännu ej gått till ända, inom utgången av den tid. Försum'

mas det, vare rätt till talan förlorad.

^

.

^1

Ändring av förenings stadgar.

;

67 §.

Beslut om ändring av ekonomisk förenings stadgar vare ej giltigt, m

mindre samtliga röstberättigade förenat sig därom eller beslutet fattats

Iri!'

två på varandra följande föreningsstämmor och å den stämma som s"

hålles biträtts, där ej nedan är annorlunda föreskrivet, av minst två tredj fe

delar av de röstande.

rit e

Såvitt genom beslutet medlemmarnas förpliktelse att erlägga insatser ell

' e.

avgifter till föreningen ökas eller medlems rätt till årsvinst inskränkes, e'

ii

fordras att å den stämma som sist hålles beslutet biträtts av minst tre fjäf

dedelar av de röstande.

-

Avser ändringen att medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vi

dess upplösning inskränkes, erfordras att beslutet å sista stämman biträ

av samtliga röstande. Detsamma gäller, där ändringen innebär insltränk- jlfti

ning i avgående medlems rätt varom i 16 § 1 mom. sägs eller angår med-

lems rätt att utträda ur föreningen och ändringen skall avse jämväl dem^

som vid frågans avgörande voro medlemmar i föreningen.

>

Är f ör giltighet av heslut, varom ovan är sagt, något ^terligare villkor be-,

stämt i stadgarna, lände ock det till efterrättelse.

Har i stadgarna på grund av särskild lag eller författning eller efter

Konungens medgivande intagits föreskrift, enligt vilken viss bestämmelse'

icke må ändras utan att Konungen därtill lämnat medgivande, må ej hel- ,

ler sådan föreskrift ändras utan Konungens medgivande.

68 §.

. :«•

Beslut om ändring av stadgarna skall av styrelsens ordförande ofördröj- iÉi ii

ligen anmälas för registrering och må ej gå i verkställighet innan regist- jiftn

rering skett. Vid anmälningen skola fogas två avskrifter av protokoll som '

förts i ärendet. Föreligger fall som i 62 § sista stycket avses, skall an-, ig ti

mälan innehålla försäkran av styrelsen att underrättelse varom , där sägs (nt

ägt rum.

[ti

Beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden, varom i 67 § andra och

tredje styckena förmäles, må ej tillämpas mot medlem, som icke samtyckt

till ändringen och som uppsäger sig till utträde ur föreningen inom en må-

nad från det slutligt beslut fattades eller, då beslut fattats av fullmäktige^

JH

inom lika tid efter det medlemmen underrättats om beslutet; och äge i

sådant fall medlemmen, oavsett vad stadgarna därom innehålla, att utträd

ur föreningen vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter

en månad efter uppsägningen, och därvid tillgodonjuta den rätt, som enligt 'ea-si

16 § 1 mom. första och andra styckena tillkommer avgående medlem,

Innefattar beslut nedsättning av insatsernas belopp eller lindring av den

medlemmarna enligt stadgarna åliggande skyldigheten att till föreningen

erlägga insatser, må det ej gå i verkställighet förrän ett år förflutit från

det beslutet registrerades.

¬

background image

308. —

639

Talan å föreningsstämmobeslnt.

n

69 §.

i mom. Menar styrelsen, styrelseledamot eller föreningsmedlem, att be-

Ut, som fattats å föreningsstämma, icke tillkommit i behörig ordning

er eljest strider mot denna lag eller föreningens stadgar, äge därå väcka

an mot föreningen.

örundas talan därpå, att beslutet icke tillkommit i behörig ordning eller

det eljest kränker allenast medlems rätt, skall talan väckas inom tre

ader från beslutets dag. Försummas det, vare beslutet gällande.

.Hava vid fattande av beslut, som skall anmälas för registrering, i denna

'gteller föreningens stadgar upptagna föreskrifter om särskild röstplura-

"tét icke rätteligen iakttagits, vare, ehuru klandertalan ej väckts, beslutet

fe gällande, utan så är att i strid mot 100 § första stycket registrering

eslutet ägt rum.

' landertalan, grundad därpå att föreningsstämmobeslut strider mot be-

elserna i 20 § första stycket, må ej anställas, med mindre de som föra

an utgöra minst en tiondel av samtliga medlemmar.

'2 mom. Har talan å föreningsstämmobeslut väckts, äge domstolen, när

"1 därtill förekommer, att innan målet avgöres förordna, att beslutet ej

verkställas. Om förordnandet skall, där beslutet är av beskaffenhet att

ra registreras, meddelande ofördröjligen genom rättens försorg avsändas

r registrering.

I Domstols dom, varigenom föreningsstämmobeslut upphävts eller ändrats,

älle jämväl för de föreningsmedlemmar som ej fört talan.

5

Likvidation och upplösning-.

70 §.

Föreningsstämma äger besluta att föreningen skall träda i likvidation,

ar förhållande inträffat som i 71 § sägs', s kall beslutet fattas på sätt stad-

as i 56 § första stycket 4 och 5. Beslut att föreningen skall träda i likvi-

tion vare eljest icke giltigt, med mindre samtliga röstberättigade förenat

g därom eller beslutet fattats å två på varandra följande föreningsstäm-

or, därav minst en ordinarie, och å den stämma som sist hålles biträtts

v minst två tredjedelar av de röstande; är för giltighet av beslutet något

terligare villkor bestämt i stadgarna, lände det till efterrättelse.

Har föreningsstämma beslutit att föreningen skall träda i likvidation,

,älje stämman en eller flera likvidatorer; dock må i stadgarna kunna be-

tämmas, att en eller flera likvidatorer skola tillsättas i annan ordning att

mte de å föreningsstämma valda deltaga i likvidationen.

71 §.

i Förening skall träda i likvidation, då antalet föreningsmedlemmar ned-

tt under det i 5 § föreskrivna lägsta antalet och tillräckligt antal med-

mmar ej inträtt inom tre månader eller då i stadgarna fastställd tid för

"reningens verksamhet gått till ända eller eljest förhållande inträffat, på

und varav enligt bestämmelse i stadgarna föreningen skall upphöra med

Mn v erksamhet.

, _ V arder ej, på grund av anmälan enligt 79 § inom sex veckor efter det

jämlikt första stycket likvidationsskyldighet inträtt, i föreningsregistret in­

fört att föreningen trätt i likvidation, förklare rätten, på ansökan av stj*--

.' r

,

¬

background image

Ö40

— 1951.

relseledamot eller föreningsmedlem och

oreningens hörande, alt

eningen skall träda i likvidation; och förelägge rätten föreningen att in

viss tid, ej understigande sex veckor, till rätten ingiva bevis, att i registré

skett inf öring varom ovan sagts, vid äventyr att eljest en eller flera likvi-

datorer förordnas av rätten.

72 §.

/

Saknar förening till registret anmäld behörig styrelse, vare styrelseleda-'

mot, föreningsmedlem eller borgenär, så ock envar annan, vars rätt kan

vara beroende av att någon finnes som äger företräda föreningen, berättiga

att hos rätten gÖra ansökan, att föreningen skall förklaras skyldig att trä

i likvidation.

Har förhållande som i första stycket avses varat mer än ett år, skal

länsstyrelsen, där det varder för denna kunnigt, göra anmälan därom hos

rätten.

Sker ansökan eller anmälan, skall rätten ofördröjligen utfärda kallelse

å föreningen samt å föreningsmedlemmar och borgenärer, som vilja yttra

sig i ärendet, att inställa sig för rätten å utsatt dag, då frågan om för­

eningens trädande i likvidation skall prövas av rätten. Kallelsen skall del­

givas föreningen på sätt om stämning i tvistemål är stadgat, där upplys­

ning vinnes om någon med vilken delgivning kan äga rum. Genom rättens

försorg skall kungörelse om kallelsen införas i allmänna tidningarna och

tidning inom den ort, där föreningens styrelse skall hava sitt säte, minst

två och högst fyra månader före nämnda dag. Rätten äge, där så äskas

eller eljest finnes erforderligt, förordna en eller flera sysslomän att taga

föreningens egendom under vård samt bevaka dess angelägenheter och före­

träda föreningen till dess rätten meddelat beslut i ärendet.

Styrkes ej innan ärendet företages till avgörande, att behörig styrelse fin­

nes samt att införing i registret skett, förklare rätten, att föreningen skall

träda i likvidation, och förordne en eller flera likvidatorer.

73 §.

Finnes att förenings verksamhet drives på sätt som uppenbarligen icke

motsvarar de förutsättningar, under vilka registrering skett, äge rätten, på

ansökan av ombud, som justitiekanslern eller länsstyrelsen utser att sådan

talan utföra, och efter föreningens hörande, förklara att föreningen skall

träda i likvidation; och förordne rätten i sådant fall en eller flera likvida­

torer.

74 §.

Har rörande förening under de tio sista åren icke inkommit någon an­

mälan till registret och föreligger anledning till antagande att föreningen

upphört med sin verksamhet, skall länsstyrelsen genom skrivelse till för^

eningen eller på annat lämpligt sätt förhöra sig, huruvida föreningen äger

bestånd. Vinnes ej upplysning, att föreningen fortfarande består, skall läns­

styrelsen genom kungörelse i allmänna tidningarna och tidning inom den

ort, där föreningens styrelse skall hava sitt säte, anmana föreningen att

inom sex månader från det offentliggörande som sist skedde låta sig av­

höra. Om ej före fristens utlopp upplysning erhålles att föreningen består,

skall den anses upplöst och avföras ur registret.

Föreligga tillförlitliga upplysningar därom att föreningen upphört med

sin verksamhet och icke ämnar återupptaga densamma, må länsstyrelsen

utan att iakttaga föreskrifterna i första stycket andra punkten genast for-

klara att föreningen skall anses upplöst och avföra den ur registret.

v

¬

background image

308 —

641

. ^

.

75 §.

ser föreningen ej likvidatorer, ehuru antalet föreningsmedlemmar ned-

iinder det i 5 § föreskrivna lägsta antalet och tillräckligt antal med-

einmar ej inträtt inom tre månader, vare de, som med vetskap om för-

•Jiållandet deltaga i beslut om fortsättande av föreningens verksamhet eller

Ihandla å dess vägnar, ansvariga för uppkommande förbindelser, en för alla

. pch alla för en, såsom för egen skuld. Där efter utgången av nämnda tid

vöm t re månader tillräckligt antal medlemmar inträda, äge dock ej ansva-

i "gbet rum för förbindelse, som uppkommer sedan det föreskrivna lägsta

edlemsantalet sålunda uppnåtts.

76 §.

Likvidator skall vara myndig och, där ej för särskilt fall Konungen eller

'myndighet Konungen förordnar annat tillåter, bär i riket bosatt svensk

'medborgare.

Uppdraget att vara likvidator gälle intill dess likvidationen blivit avslutad,

, men den som meddelat uppdraget må när som helst entlediga likvidatorn

Och uts e annan i hans ställe.

Om likvidator, som är vald å föreningsstämma, entledigas eller eljest av-

år eller avbder eller binder för honom att vara likvidator uppkommer en­

igt första stycket och suppleant ej finnes, åligger det Övriga likvidatorer

tt ofördröjligen sammankalla föreningsstämma för val av ny likvidator.

Vad i denna paragraf är stadgat om likvidator skall i tillämpliga delar

gälla beträffande suppleant för likvidator.

77 §.

Finnes förening, som enligt verkställd registrering trätt i likvidation,

sedermera sakna till registret anmälda behöriga likvidatorer, skall rätten

på ansökan av föreningsmedlem, borgenär eller annan, vars rätt kan vara

beroende av att någon finnes som äger företräda föreningen, eller på an­

mälan av länsstyrelsen, där det varder för denna kunnigt, förordna likvida­

torer.

78 §.

Har rätten förklarat att förening skall träda i likvidation, skall genom

rättens försorg till länsstyrelsen ofördröjligen för registrering avsändas

meddelande om beslutet. Där rätten utsett likvidator, skall underrättelse

om förordnandet med angivande av hans fullständiga namn och postadress

ofördröjligen avsändas till länsstyrelsen. Förordnas syssloman, skall för

registrering avsändas meddelande därom med angivande av fullständigt

namn och postadress.

79 §.

Likvidatorerna skola ofördröjligen för registrering anmäla att föreningen

trätt i likvidation. Anmälan skall innehålla uppgift om likvidatorerna samt,

där suppleanter för dem utsetts, om dessa. Skall befogenhet att teckna för-

öningens firma ej tillkomma allenast likvidatorerna gemensamt, skall vidare

uppgivas av vilka och huru firman skall tecknas.

Sker ändring i avseende å de till likvidatorer eller suppleanter utsedda

•personerna eller i fråga om rätten att teckna föreningens firma eller ändras

' för eningens postadress, skola likvidatorerna därom ofördröjligen göra an­

mälan för registrering. Rätt att göra anmälan tillkommer den som beröres

av anmälningen.

I övrigt skall beträffande anmälan, varom i första och andra styckena

sägs, vad i 9 § är stadgat för där avsedda fall äga motsvarande tillämpning;

anmälningen skall innehålla uppgift om dagen för val eller rättens förord­

nande.

/

¬

background image

642

— 1951.

..

.

80 §.

Likvidatorernas förvaltning och föreningens räkenskaper under likvi

tionen skola granskas av en eller flera likvidationsrevisorer. Likvidati '

revisor utses, såframt icke annat föranledes av stadgarna, å den föreuin

stämma vid vilken likvidatorer väljas. Hava likvidatorer förordnats av rä

ten, skola de ofördröj ligen sammankalla föreningsstämma för val av lik^'

^ddationsrevisorer som ej utses i annan ordning. Likvidationsrevisor må.

när som helst skiljas från uppdraget genom beslut av den som utsett hö^''

nom och annan utses i hans ställe.

Innehålla stadgarna icke bestämmelse angående sättet för utseende å

likvidationsre\isorer men föreskrift beträffande utseendet av revisorer, s

sådan föreskrift gälla även i fråga om utseendet av likvidationsrevisorer.

Vad i 45 § sista stycket, 46, 47, 49 och 50 §§ samt 58 § andra stycket "

föreskrivet beträffande revisor skall i tillämpliga delar gälla rörande likvi-,

dationsrevisor, där ej annat följer av vad nedan stadgas.

81 §.

Då föreningen trätt i likvidation, åligger det styrelsen att ofördröjligeh

avgiva redovisning för sin förvaltning av föreningens angelägenheter unde

tid, för vilken redovisningshandlingar ej förut framlagts å föreningsstämma.

Redovisningshandlingarna skola av likvidatorerna ofördröjligen i huvud-

skrift eller avskrift överlämnas till revisorerna, som hava att inom en må­

nad avgiva revisionsberättelse och återställa handlingarna. Redovisnings­

handlingarna och revisionsberättelsen skola av likvidatorerna så snart ske

kan framläggas å föreningsstämma; och skall å stämman till behandling

företagas frågan om bevdljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för

den tid redovisningen omfattar,

I fråga om styrelsens redovisning, om revisorernas granskning och revi- •

sionsberättelsen, om handlingars framläggande och tillhandahållande, om,(

behandlingen av frågan om ansvarsfrihet samt om anställande av talan,

mot styrelseledamot skall i tillämpliga delar gälla vad i 38—44 och 49—

51 §§, 57 § 1 mom. samt 63—66 §§ är stadgat.

82 §.

Vad i 58 och 59 §§ är stadgat om rätt för röstberättigad att påfordra ut- -

lysande av föreningsstämma skall äga motsvarande tillämpning under lik­

vidation, varvid såsom ordinarie skola anses stämmor enligt 81, 87 och

89 §§.

Om kallelse till föreningsstämma under likvidation skall gälla vad om

kallelse till extra stämma är stadgat; dock skola föreskrivna kallelseåtgär­

der vara vidtagna senast två veckor före stämma som avses i 81, 87, 89 och

95 §§.

83 §.

Det åligger likvidatorerna att ofördröjligen söka kallelse å föreningens

okända borgenärer samt upprätta och i föreningens inventariebok införa in ,

ventarium och balansräkning.

Vid upprättandet av inventarium och balansräkning för förening i likvi­

dation skola, oavsett vad ovan i denna lag är stadgat, bokföringslagens regler

lända till efterrättelse. Uppgift skall lämnas å insatskapitalets storlek.

Likvidatorerna skola ofördröjligen överlämna ett av dem underskrivet

exemplar av balansräkningen till likvidationsrevisorerna.

84 §.

Likvidatorerna skola förvalta föreningens angelägenheter under likvida­

tionen. Det åligger dem att så snart ske kan förvandla föreningens egen-

ESlI

¬

background image

308. —

643

i

péhningar, i den mån det erfordras fÖr likvidationen, samt att verk-

•betalning av föreningens skulder. Föreningens verksamhet må fort-

s allenast i den mån det är nödvändigt för en ändamålsenlig aweck-

g. Likvidatorerna skola ock föranstalta om skifte av föreningens be-

Ina tillgångar, där ej annat följer av stadgarna,

iLikvidatorerna äge ej utan särskilt, av stämman erhållet bemyndigande

^tlra föreningens fasta egendom annorledes än genom försäljning å of-

tlig auktion. Hava likvidatorerna förordnats enligt 73 §, må ej heller lös

gendom utan stämmans särskilda bemyndigande av dem försäljas på annat

tt än nu är sagt; och må, innan beslutet om förordnandet vunnit laga

ft, likvidatorerna ej utan stämmans samtycke vidtaga några likvidations-

tgärder utan allenast taga föreningens egendom under vård och bevaka

'dess angelägenheter.

' Med de jämkningar, som följa av vad förut i denna paragraf eller eljest

om likvidation är föreskrivet, skall i fråga om iikvidatorers befogenhet att

företräda föreningen så ock om deras rättigheter och skyldigheter i övrigt

t

tillämpliga delar gälla vad i denna lag är stadgat angående styrelse eller

jrij

yrelseledamot.

85 §.

' Under likvidation skall föreningens firma tecknas med tillägg av orden

i likvidation», och skola de som teckna firman därvid underskriva sina

n.

Har av likvidatorerna eller annan ställföreträdare för föreningen handling

tfärdats utan sådan firmateckning som i första stycket sägs och framgår

eke av handlingens innehåll såväl att den utfärdats å föreningens vägnar

om ock att föreningen är i likvidation, svare de som undertecknat hand­

gen för vad genom handlingen må hava slutits, en för alla och alla för

en, såsom för egen skuld. Sådan ansvarighet skall dock ej åvila under-

ecknarna, där av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick, att

den utfärdades för föreningen och att denna var i likvidation, samt den till

vilken handlingen ställts av föreningen erhåller behörigen undertecknat god­

kännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det begäran därom

framställts eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

86 §.

' Det åligger likvidatorerna att för varje räkenskapsår avgiva redovisning

för förvaltningen av föreningens angelägenbeter genom avlämnande av för-

altningsberättelse jämte balansräkning, avseende föreningens ställning vid

äkenskapsårets utgång, samt likvidationsräkning, upptagande inkomster

och utgifter under räkenskapsåret. Redovisningshandlingarna skola vara

underskrivna av samtliga likvidatorer.

I förvaltningsberättelsen skall, i den mån det finnes kunna ske utan för-

ång för föreningen, upplysning lämnas om likvidationens gång. Hava till­

gångar i balansräkningen upptagits till lägre eller högre värde än i närmast

föregående balansräkning, skall anmärkning härom göras i förvaltnings­

berättelsen. Där likvidationen ej avslutats inom två år, skola i nästa för­

valtningsberättelse uppgivas de hinder som mött därför.

Inom två månader efter räkenskapsårets slut skola likvidatorerna till

likvidationsrevisorerna i huvudskrift eller avskrift avlämna redo-sdsnings-

handlingarna.

87 §.

Inom en månad efter det redovisningshandlingarna överlämnats till likvi­

dationsrevisorerna skola dessa till likvidatorerna avlämna berättelse över

• * 167—5i002i. Svensk författningssamling i95i, Nr 308 - 316.

¬

background image

.--I-

644

— 1951.

granskningen av deras förvaltning och

ningens ra enskaper för rä

skapsåret ävensom återställa handlingarna. Revisionsberättelsen skall Var

underskriven av likvidationsrevisorerna. Om berättelsens innehåll skall i

tillämpliga delar gälla vad i 51 § är stadgat.

Sedan likvidationsrevisorerna till likvidatorerna avlämnat sin revisions^>'

berättelse, skola likvidatorerna ofördröj ligen kalla till föreningsstämma för.

granskning av redovisningen. Angående redovisningshandlingarnas och re^-'

visionsberättelsens framläggande å stämman och tillhandahållande under

viss tid före stämman skall gälla vad i 57 § 1 mom. stadgas.

88 §.

När den i kallelsen å okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förb"

och all veterlig gäld blivit betald, skola föreningens tillgångar skiftas. Är

någon del av gälden tvistig eller ej förfallen och kan förty eller av annan

orsak betalning ej ske, skola till samma gälds betalning erforderliga medel

innehållas och återstoden skiftas.

Sker skifte annorledes än nu är sagt eller befinnas innehållna medel ej

lämna tillgång till gälds betalning, vare i händelse av föreningens oförmåga

att fullgöra sina förbindelser den, som uppburit något vid skiftet, skyldig

att återbära vad han bekommit. För brist, som kan uppkomma vid åter­

bäringen, vare likvidatorerna ansvariga efter de beträffande skadestånds­

skyldighet i 106, 108 och 109 §§ stadgade grunderna.

Förmenar medlem att han vid skifte icke bekommit vad på honom be­

löper, skall han vid talans förlust väcka talan mot föreningen inom tre må­

nader efter det slutredovisning framlades å föreningsstämma. I fråga om

medlems återbäringsskyldighet och om likvidators ansvarighet skall vad i

andra stycket stadgas äga motsvarande tillämpning.

Har medlem icke inom fem år efter det slutredovisning enligt 89 § fram­

lades å föreningsstämma anmält sig att lyfta vad han vid skiftet bekommit,

vare han förlustig sin rätt därtill.

89 §.

Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, skola de så snart ske kan

avgiva slutredovisning för sin förvaltning genom avlämnande av förvalt­

ningsberättelse rörande likvidationens gång från likvidationens början till

dess avslutande. Berättelsen skall ock innehålla redogörelse för utskiftning.

Vid berättelsen skola fogas redovisningshandlingar för hela likvidations­

tiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skola i huvudskrift eller

avskrift avlämnas till likvidationsrevisorerna, vilka hava att inom en månad

därefter avgiva en av dem underskriven revisionsberättelse Över förvalt­

ningen under likvidationen och återställa handlingarna. Om revisionsberät­

telsens innehåll skall i tillämpliga delar gälla vad i 51 § är stadgat.

Efter det revisionsberättelsen avlämnats till likvidatorerna, skola dessa

^

ofördröjligen kalla till föreningsstämma för granskning av slutredovisningen.^

Angående redovisningshandlingarnas och revisionsberättelsens framläggande ^

å stämman och tillhandahållande under viss tid före stämman skall gälla

vad i 57 § 1 mom. stadgas.

90 §.

Då likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag och å föreningsstämman framlagt

slutredovisning för sin förvaltning, anses föreningen upplöst; och skall

anmälan därom ofördröjligen göras för registrering.

Vid anmälningen, som skall vara undertecknad av samtliga likvidatorer,

skola fogas avskrift av protokoll som förts i ärendet ävensom bevis om

dagen för utfärdande av kallelsen å okända borgenärer.

¬

background image

,308. —

645

91 §.

öligger anledning till antagande att förening, som trätt i likvidation,

är tillgångar eller att dessa äro så ringa, att de ej förslå till bestri-

iide av likvidationskostnaderna, äge rätten på anmälan av likvidatorerna

prklara att likvidationen skall nedläggas och föreningen anses upplöst. Där

•sådan förklaring meddelas, skall vad i 80—90 §§ stadgas ej äga tillämpning.

'llgång, som enligt vad nu sagts ej skall ingå i likvidation, skall efter rät­

fens förordnande tillfalla allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål.

, Meddelande om förklaring som i första stycket sägs skall genom rättens

' försorg ofördröj ligen avsändas för registrering.

'

92 §.

Yppas, efter det förening skall anses upplöst enligt 90 eller 91 §, tillgång

för föreningen eller väckes talan mot föreningen eller uppkommer eljest

behov av likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.

Uppkommer i fråga om förening, som avförts ur registret enligt 74 §, be-

liov av likvidationsåtgärd, skall på ansökan av den vars rätt därav beröres

^3'

n eller flera likvidatorer förordnas av rätten; och skall därefter vad i denna

är stadgat om likvidations verkställande äga tillämpning.

' Till den föreningsstämma, som efter likvidationens upptagande först

skall hållas, skall av likvidatorerna kallelse utfärdas i enlighet med stadgar­

nas föreskrifter. Kallelseåtgärderna skola vara vidtagna senast två veckor

före stämman.

Anmälan om likvidationen skall av likvidatorerna ofördröj ligen göras för

registrering.

93 §.

Rörande beslut om avträdande av förenings egendom till konkurs eller

om inledande för förening av ackordsförhandling utan konkurs skall med­

delande samtidigt med kungörelsen om beslutet genom konkursdomarens

försorg avsändas för registrering.

Under konkurs företrädes föreningen såsom konkursgäldenär av styrel­

sen eller, dar vid konkursens början sysslomän enligt 72 § eller likvidatorer

< voro utsedda, av dessa; dock må i behörig ordning kunna utses styrelse i

' stället för sysslomän ävensom nya styrelseledamöter eller nya likvidatorer.

Det åligger konkursdomaren, då konkurs avslutats, att för registrering

ofördröj ligen avsända meddelande därom med angivande huruvida överskott

finnes eller icke.

94 §.

Där efter avslutande av förenings konkurs överskott ej finnes, anses för­

eningen upplöst, då konkursen avslutades.

Finnes överskott och var föreningen ej i likvidation, då dess egendom av­

träddes till konkurs, skall å föreningsstämma, som ofördröjligen bör utlysas

av styrelsen, beslutas, huruvida föreningen skall fortsätta sin verksamhet

eller träda i likvidation. Hade föreningen trätt i likvidation, innan dess egen­

dom avträddes till konkurs, gälle vad i 92 § är stadgat.

95 §.

Föreningsstämma äger besluta att talan skall anställas mot likvidator

eller likvidationsrevisor. Enskild föreningsmedlem äger ock för föreningens

räkning men i eget namn föra sådan talan; och skall i dylikt fall vad i 64 §

sista stycket är stadgat angående rättegångskostnad äga motsvarande till-

lämpning.

Talan må ej väckas senare än ett år från det slutredovisningshandlingar­

na och revisionsberättelsen framlades å föreningsstämma. Har likvidator

¬

background image

646

_ 1951.

m

eller likvidationsrevisor entledigats eller

avg

e er avlidit före I

dationens avslutande, skall dock tiden för anställande av talan räknas f

den föreningsstämma, varå framlagts redovisningshandlingar och revisio

berättelse avseende det räkenskapsår, då avgången eller frånfället inträffä

de. Vad i 63 § sista stycket, 65 § sista stycket och 66 § är stadgat skall ä

motsvarande tillärapning.

Fusion.

96 §.

1 mom. Mellan ekonomiska föreningar må avtal träffas därom, att d

ena föreningen (överlåtande föreningen) skall uppgå i den andra förening

en (övertagande föreningen) på så sätt att dels medlemmarna i den över

låtande föreningen enligt avtalets närmare bestämmelser bliva medlemm

i den övertagande föreningen, dels ock den överlåtande föreningen utan lik

vidation upplöses samt alla dess tillgångar och skulder övertagas av den

övertagande föreningen (fusion). Fusionsavtal må icke träffas, med min

förslag till avtal godkänts av stämman i den överlåtande föreningen. Avta

let må ej verkställas utan rättens tillstånd.

Följande handlingar skola framläggas på stämman och minst en vecka,

förut hållas tillgängliga för de röstberättigade i den överlåtande föreningen;

1. fullständigt förslag till fusionsavtal mellan den överlåtande och den ,

Övertagande föreningen;

i

2. avskrift av båda föreningarnas balansräkningar, förvaltningsberättel­

ser och revisionsberättelser för sista räkenskapsåret;

3. en av den överlåtande föreningens samtliga styrelseledamöter under-=

tecknad berättelse, innehållande redogörelse för de omständigheter som kun­

na vara av vikt vid bedömandet av förslagets lämplighet för föreningen;

samt

4. ett av revisorerna 1 den överlåtande föreningen avgivet yttrande över

den i 3 omförmälda berättelsen såvitt den avser föreningens ställning.

Handlägges fusionsfrågan på två stämmor, skall vad i andra stycket sägs

gälla beträffande båda st^ämmorna.

2 mom. Sådant beslut om godkännande av fusionsavtal som avses i 1

mom. vare ej giltigt, med mindre samtliga röstberättigade förenat sig därom

eller beslutet fattats å två på varandra följande föreningsstämmor och å den

stämma som sist hålles biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Är

för giltighet av beslutet något ytterligare villkor bestämt i stadgarna, lände

det till efterrättelse.

Medlem i den överlåtande föreningen, som ej samtyckt till fusionen, må

uppsäga sig till utträde ur föreningen inom tid och på villkor som i 68 §

andra stycket föreskrives.

Inom fyra månader från det beslutet om godkännande av fusionsavtal fat­

tades eller, om klandertalan därå väckts, från det denna talan genom laga-

kraftägande dom ogillades skall beslutet av den överlåtande föreningens sty-

relse anmälas för registrering. Två avskrifter av protokoll som förts i ären­

det, innehållande fullständigt angivande av fusionsavtalet, skola fogas \dd

anmälningen. Har beslutet fattats av fullmäktige, skall registreringsanmä­

lan innehålla försäkran av styrelsen att underrättelse varom i 62 § sista

stycket sägs ägt rum. Har anmälan ej gjorts inom föreskriven tid, vare frå­

gan om fusion förfallen.

¬

background image

308. —

647

Kiii

liVlj.

7 §.

st fyra månader efter det registrering skett på anmälan som i 96 §

. sägs skall såväl den övertagande som den överlåtande föreningens

Ise göra ansökan om rättens tillstånd att bringa fusionsavtalet till verk-

^"llighet. Vid ansökningen skola fogas bevis att registrering skett samt av

tu överlåtande föreningens styrelse underskriven förteckning över för­

ingens kända borgenärer med angivande av postadress. Rätten utfärde

llelse å den överlåtande föreningens borgenärer, både kända och okända,

ed föreläggande för den, som vill göra förbehåll om rätt till betalning av

en överlåtande föreningen för sin fordran, att sist å viss dag, sedan sex

ånader förflutit, skriftligen göra anmälan därom hos rätten. Kallelsen

de i rättens kansli anslagen sex månader före inställelsedagen samt i

männa tidningarna och tidning inom den ort, där föreningens styrelse

kall hava sitt säte, kungjord tre gånger, första gången sist fem månader

•ööh tr edje gången sist två månader innan den dagen inträffar. Kronans ora-

dsman i orten och alla kända inländska och utländska borgenärer skola

kallelsen särskilt underrättas, och skall genom rättens försorg sådan

nderrättelse avsändas till inländsk borgenär minst en månad och till ut-

ändsk borgenär minst tre månader före inställelsedagen. Styrkes inför rät-

en, att de borgenärer, vilka anmält förbehåll som nyss sagts, blivit till fullo

örnöjda för sina fordringar eller att säkerhet som av rätten godkännes

tällts för fordringarna, skall rätten lämna tillstånd till avtalets verkstäl-

ände. Om ansökan, som gjorts inom föreskriven tid, så ock om beslut, som

meddelats i anledning av ansöloiingen, skall genom rättens försorg under­

rättelse ofördröjligen avsändas till länsstyrelsen.

Rättens beslut, varigenom tillstånd givits, skall inom sex månader sedan

eslutet vunnit laga kraft av båda föreningarnas styrelser anmälas för re-

istrering. Anmälningen skall vara åtföljd av rättens beslut i huvudskrift

biler avslo-ift, så ock av lagakraftbevis.

När rättens beslut om tillstånd till fusionsavtalets verkställande registre­

rats, anses fusionen genomförd.

98 §.

Har förening trätt i likvidation, må utan hinder därav fusion med annan

förening äga rum på sätt i 96 och 97 §§ sägs, och skall vad om styrelsen och

dess ledamöter samt om revisorerna är stadgat gälla i avseende å likvidato-

erna och likvidationsrevisorerna.

Registrering.

99 §.

Ansökan om förenings registrering och anmälan för registrering skola in­

givas eller i betalt brev med posten insändas till länsstyrelsen. Sådan ansö­

kan eller anmälan skall vara åtföljd av stadgade avgifter.

100 §.

Hava vid ansökan om eller anmälan för registrering eller i fråga om upp­

rättande av handling, som skall fogas vid sådan ansökan eller anmälan,

,_'icke iakttagits de föreskrifter, som finnas för varje särskilt fall meddelade,

' eller prövas föreningens stadgar eller beslut, som anmäles för registrering,

, icke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överensstämmelse

med föreskrifterna i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning

eller i något viktigare hänseende hava otydlig eller vilseledande avfattning,

skall registrering vägras. Är annan grund till sådan klandertalan mot för-

¬

background image

648

— 1951.

:

•* 'S'X.

eningsstäiiimobeslut, som avses i 69 §

.

e , an att

slutet i deuna lag eller stadgarna upptagna föreskrifter om särskild rös

ralitet icke rätteligen iakttagits, vare det dock ej hinder mot registrering,

dan tid för väckande av klandertalan utgått utan att talan anställts.

'

Registrering skall ock vägras, där för registrering anmäles beslut om sä

dan ändring av stadgarna, att styrelsens säte skall flyttas från ett län tili">

ett annat, och länsst3Telsen i det senare länet på förfrågan meddelar, atl

föreningens firma jämlikt stadgandet i 7 § tredje stycket utgör hinder fö

föreningens upptagande i detta läns föreningsregister.

Vägras registrering, skall länsstyrelsen ofördröj ligen till sökanden m

posten översända underrättelse om beslutet med angivande av skälen d"

för. Är sökanden missnöjd med beslutet, må han hos Konungen föra ta

genom besvär, vilka vid äventyr av talans förlust skola inkomma inom tv

månader från beslutets dag.

101 §.

1 mom. Beviljas förenings registrering, låte länsstyrelsen i registret in­

föra:

1. föreningens firma;

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art;

3. den ort, där föreningens styrelse har sitt säte;

4. föreningens postadress;

5. föreningens räkenskapsår;

6. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants så ock, där eljest någon

ensam eller gemensamt med annan är bemyndigad att teckna föreningens :

firma, dennes fullständiga namn och hemvist; samt

7. av vilka och huru föreningens firma skall tecknas, där den ej tecknas

allenast av styrelsen.

2 mom. Göres, efter det förening registrerats, anmälan fÖr registrering

enligt denna lag, skall där registrering beviljas vad sålunda anmälts an­

märkas i registret.

102 §.

Företer förenings registrerade firma likhet med en i handelsregister, för­

eningsregister, aktiebolagsregistret, försäkringsregistret, sjukkasseregister,

understödsföreningsregister eller sambruksföreningsregistret tidigare införd

firma och lider därigenom innehavaren av sistnämnda firma förfång, äge

han hos domstol föra talan om förbud för föreningen att efter viss tid an­

vända förstnämnda firma samt om skadestånd.

Menar någon eljest, att en i registret verkställd inskrivning länder hononi

till förfång, må talan om registreringens upphävande samt om skadestånd

föras vid domstol.

103 §.

7 mom. Har genom lagakraftägande dom förklarats, att en i registret

gjord inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt

eller att eljest visst förhållande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall

på anmälan av part i registret antecknas, att på nämnda grund den tidigare

anteckningen avföres ur registret.

Varder, sedan i registret gjorts anteckning rörande beslut om avträdan­

de av förenings egendom till konkurs eller om inledande för förening av

ackordsförhandling utan konkurs, av överrätt förklarat, att beslutet ej bort

meddelas, skall på anmälan därom i registret göras anteckning enligt vad i

första stycket stadgas. Har ackordsförhandlingen upphört, gälle ock vad nu

är sagt, där den ej förfallit på grund av att konkurs inträffat.

¬

background image

308. —

649

iriälan en ig ors a s yc e eller andra stycket första punkten skall

vsladft av rättens avgörande, så ock i fall, som i första stycket sägs,

aftbevis. I fall, som avses i andra stycket andra punkten, skall vid

älningen fogas avskrift av protokoll eller annan handling, som visar att

ékordsförhandlingen upphört efter vad där sägs.

14^ mom. Har ansökan enligt 97 § om rättens tillstånd att bringa fusions-

ytal till verkställighet ej inkommit inom föreskriven tid eller har ansökan

enom lagakraftägande beslut avslagits eller har beslutet om tillstånd icke

inälts för registrering inom den därför stadgade tiden, skall länsstyrelsen

rldara frågan om fusion förfallen samt ofördröj ligen med posten över­

ända underrättelse därom till föreningarna, över beslutet om sådan förkla-

'hg må besvär anföras i den ordning som i 100 § sista stycket stadgas.

' Kar genom lagakraftägande beslut frågan om fusion förklarats förfallen,

kall i registret antecknas, att på denna grund den tidigare anteckningen

rörande fusionsavtalet avföres ur registret.

Vid registrering av rättens beslut om tillstånd till fusion skall antecloias,

att den överlåtande föreningen är upplöst.

104 §.

Vad i registret införes, med undantag av meddelande om konkurs eller

ckordsförhandling utan konkurs varom förmäles i 93 §, skall genom läns­

tyrelsens försorg ofördröj ligen kungöras såväl i allmänna tidningarna som

ck i tidning utgiven i den stad där länsstyrelsen har sitt säte eller, om

era tidningar där utgivas, i den av dessa där allmänna påbud för staden

anligen meddelas.

; Där i annat fall än i 103 § 1 mom. andra stycket sägs i registret anteck-

as, att tidigare anteckning avföres därur, skall kungörelse därom äga rum

efter vad ovan stadgas.

105 §.

i Det som i enlighet med denna lag blivit infört eller antecknat i registret

,och kungjort i ortstidning skall anses hava kommit till tredje mans känne­

dom, där ej av omständigheterna framgår, att han varken ägde eller bort

äga vetskap därom.

.. Innan sådant kungörande skett, kan det förhållande, som blivit eller bort

bliva infört eller antecknat i registret, icke med laga verkan åberopas mot

annan än den som visas hava ägt vetskap därom.

Finnes enligt Konungens förordnande tryckt samling av anmälningar till

egistret, skall i fråga om behörighet att inför domstol, länsstyrelse eller

"verexekutor företräda föreningen vad samlingen, i den mån den kommit

.myndigheten till handa, innehåller äga vitsord för myndigheten, där ej an­

nat förhållande visas vara för handen.

Skadestånd.

106 §.

Har styrelseledamot, revisor, likvidator, likvidatioiisrevisor eller sysslo­

man varom sägs i 72 § vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av

vårdslöshet tillskyndat föreningen skada, vare han plilctig att till förening­

en utgiva ersättning för skadan.

Har föreningsmedlem eller röstberättigad, som icke är medlem, genom

överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av grov vårds­

löshet tillskyndat föreningen skada, vare ock han pliktig att till föreningen

utgiva ersättning för skadan.

i-S.

¬

background image

• ^ •

650

— 1951.

prSöB' '

107

j

Har styrelseledamot eller annan som avses i 106 § första stycket g

överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av vårdslö

tillskyndat medlem, borgenär hos föreningen eller annan tredje man skä

vare han pliktig att till denne utgiva ersättning för skadan. Samma la

vare, där medlem eller röstberättigad, som icke är medlem, genom såda

överträdelse uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tillskyndat medlem, bor?

genär hos föreningen eller annan tredje man skada.

108 §.

Åvilar ersättningsskyldighet styrelseledamot eller annan jämlikt 106 §

första stycket eller 107 § f örsta punkten och föreligger allenast ringa vårds

iöshet, må ersättningen nedsättas, där det med hänsyn jämväl till skadan

storlek och omständigheterna i övrigt prövas skäligt.

Har medlem eiUer r östberättigad, som icke är medlem, ådragit sig ersät

ningsskyldighet jämlikt 106 § andra stycket eller 107 § andra punkten, må

ock ersättningen nedsättas, där det med hänsyn till hans skuld och om--

ständigheterna i övrigt prövas skäligt.

Nedsättning efter vad nu är sagt äge ej rum, om den ersättningsskyldi

ges förfarande innefattade brottslig handling.

109 §.

Äro flera ersättningsskyldiga för skada efter vad i 106—108 §§ är stad­

gat, svare de för ersättningen en för alla och alla för en, den vars ersätt-;

ningsskyldighet nedsatts enligt 108 § dock allenast med det nediiatta be­

loppet. Sinsemellan skola de taga del i ersättningens gäldande efter ty med-

hänsyn till den större eller mindre skuld, som finnes ligga envar av dem.

till last, samt till omständigheterna i övrigt prövas skäligt.

Straffbestämmelser.

110 §.

Med dagsböter straffes

1. styrelseledamot, likvidator eller annan, där han uppsåtligen eller av

grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i anmälan eller '

ansökan till länsstyrelsen eller i handling som fogas därvid eller i uppgift

varom förmäles i 10 §, så ock styrelseledamot eller likvidator, där han upp­

såtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande upp

gift i handling, som hålles tillgänglig fÖr medlemmar eller röstberättigade

eller framlägges å föreningsstämma;

2. styrelseledamot, där han vid upprättande av balansräkning, vinst- och

förlusträkning eller förvaltningsberättelse, .som avses i 38 eller 81 §, upp­

såtligen eller av vårdslöshet förfar i strid mot bestämmelserna i 40 §, 41 §

2, 3 och 4 mom., 42 § första stycket eller 43 §;

3. likvidator, där han vid upprättande av balansräkning, likvidationsräk­

ning eller förvaltningsberättelse, varom stadgas i 83, 86 eller 89 §, upp­

såtligen eller av vårdslöshet förfar i strid mot bestämmelser som avses i

sagda lagrum;

4. revisor eller likvidationsrevisor, där han i revisionsberättelse eller an­

nan handling, som framlägges på föreningsstämma eller annorledes hålles

tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade, uppsåtligen eller av grov

vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift rörande föreningens

angelägenheter eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet underlåter att

¬

background image

308. —

651

årkning beträffande förvaltningen, ändå att anledning därtill fö-

glytelseledamot eller likvidator, där han uppsåtligen eller av vårdslös-

i strid mot bestämmelserna i 18 § låter verkställa utdelning eller ut-

älning till medlem eller annan;

j revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors med-

älpare som, oaktat han insett eller bort inse att skada därav kunnat följa,

ar något av vad vid verkställd granskning kommer till hans kännedom,

an att det med nödvändighet erfordras för fullgörande av hans uppdrag;

7. den som bryter mot vad i 7 § sista .stycket är stadgat.

111 §.

'^ivled d agsböter straffes ock

1. styrelseledamot eller likvidator, där han underlåter att iakttaga före­

skrift som är meddelad i 10 § första eller andra stycket, 44 §, 50 § sista

Stycket, 80 § sista stycket, jämfört med 50 § sista stycket, eller 81 § sista

tycket jämfört med 50 § sista stycket;

' 2. styrelseledamot eller likvidator, där han underlåter att ialcttaga före-

krift som beträffande anmälan för registrering är meddelad i 37, 68, 79,

O eller 92 §;

3. styrelseledamot eller likvidator, där han underlåter att till revisorer

ller likvidationsrevisorer avlämna handlingar enligt vad .som stadgas i

8 § andra stycket, 81 § andra stycket, 83 § sista stycket, 86 § sista styc-

et eller 89 § första stycket;

4. styrelseledamot eller likvidator, som försummar att fullgöra vad i

5 § sista stycket, 84 § sis I a stycket, jämfört med 55 § sista stycket, eller

6 § andra stycket sista punkten finnes stadgat eller som underlåter att

•iakttaga föreskrift, som med avseende å framläggande av handlingar å för­

eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar viss tid före stämma är

meddelad i 57 § 1 mom,, 81 § andra eller sista stycket, 87 § andra stycket

eller 89 § andra stycket;

5. revisor, vilken underlåter att iakttaga föreskrift som meddelats i 51 §

första stycket eller 81 § andra stycket, så ock likvidationsrevisor, som för­

summar att fullgöra vad i 87 § första stycket första punkten eller 89 §

första stycket fjärde punkten finnes stadgat;

6. styrelseledamot eller likvidator som upplåter lägenhet i strid mot be-

tämmelsen i 113 §.

112 §.

Förseelse varom i 111 § 4 sägs må åtalas allenast av målsägande; och

skall härvid såsom målsägande anses såväl föreningen som varje medlem

Märi.

Särskilda bestämmelser.

113 §.

Ekonomisk förening med ändamål att bereda bostäder åt medlemmarna

må ej upplåta lägenhet under nyttjanderätt annorledes än för bestämd tid,

med mindre upplåtelsen sker under bostadsrätt enligt vad därom är sär­

skilt stadgat.

114 §.

Avskrift varom i denna lag förmäles skall vara till riktigheten bestyrkt

av två personer, som vid sina namn böra angiva yidce oc h postadress.

168—51002U. S vensk författningssamling 1951, Nr 30S—315.

¬

background image

Öo2

— 1951.

m

K*

115 .

Förening vare uti de mål, för vilka ej annorlunda genom lag stad

lydande under allmän underrätt i den ort, där styrelsen har sitt säte.

116 §.

Innehålla förenings stadgar förbehåll, att tvister mellan föreningen och

styrelsen, styrelseledamot, likvidator, föreningsmedlem eller röstberättigad,

som ej är medlem, skola hänskjutas till avgörande av en eller flera skilje­

män, äge det förbehåll samma verkan som tillkommer skiljeavtal. Om på

kallande av förbehållets tillämpning gälle vad om talans väckande och om

delgivning i denna lag finnes stadgat; där styrelsen vill föra klandertala

mot beslut av föreningsstämma, skall styrelsens rätt till talan anses beva

rad, om den i 36 § andra stycket omförmälda stämman blivit inom klanderr

tiden utlyst att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallel

setid kan ske.

117 §.

Närmare bestämmelser rörande det i denna lag avsedda föreningsregist/

ret samt avgifterna för registrering och kungörande, så ock de föreskrifter

som i övrigt utöver vad denna lag innehåller finnas erforderliga fÖr lagens

tillämpning, meddelas av Konungen.

Vissa bestämmelser rörande lagens tlllämpligliet.

118 §.

Vad i denna lag är föreskrivet skall ej äga tillämpning å:

1. ömsesidiga försäkringsbolag, sjukkassor, understödsföreningar och

andra försäkringsföreningar;

2. de föreningar för anskaffande av lån mot säkerhet av inteckning i[

fast egendom, å vilka gällande bestämmelser om hypoteksföreningar eller

om hostadskreditföreningar äga tillämpning;

3. förening av trafikförsäkringsanstalter, vilken av försäkringsinspek- ,

tionen godkänts att handhava för anstalterna gemensamma angelägenheter.

Ej heller göres genom denna lag ändring i vad om föreningar för visst ,

ändamål eljest är i lag eller författning särskilt stadgat.

119 §.

Förening med ändamål att genom annan ekonomisk verksamhet än i 1 §

sägs främja medlemmarnas ekonomiska intressen kan ej, med mindre an­

nat följer av vad eljest är i lag stadgat, förvärva rättigheter eller ikläda sig

skyldi^eter, ej heller inför domstol eller annan myndighet sÖka, kära eller

svara.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterinem

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill ,

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 juni 1951.

GUSTAF ADOLF.

(L. B.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

• a,'

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.