SFS 2016:93 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2016:93 Lag om ändring i rättegångsbalken
160093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BKHIJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BKHIJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:BKHIJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BKHIJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BKHIJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BKHIJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:BKHIJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BKHIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 27 kap. 2 och 33 �� r�tteg�ngsbal-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ken ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>27 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En skriftlig handling f�r inte tas i beslag om </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den kan antas inneh�lla uppgifter som en befattningshavare eller n�gon</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">annan som avses i 36 kap. 5 � inte f�r h�ras som vittne om, och </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. handlingen innehas av honom eller henne eller av den som tystnadsplik-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ten g�ller till f�rm�n f�r.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett skriftligt meddelande mellan den misst�nkte och en n�rst�ende som av-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ses i 36 kap. 3 �, eller mellan s�dana n�rst�ende inb�rdes, f�r tas i beslag hos<br/>den misst�nkte eller en n�rst�ende endast vid en f�runders�kning om </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett brott f�r vilket det inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv�</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�r,</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,<br/>3. mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse, kapning, sj�-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller<br/>5 b � brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. uppror, v�pnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 � brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. h�gf�rr�deri, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obeh�rig befattning</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">med hemlig uppgift, grov obeh�rig befattning med hemlig uppgift eller olov-<br/>lig underr�ttelseverksamhet mot Sverige, mot fr�mmande makt eller mot per-<br/>son enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b � brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. f�retagsspioneri enligt 3 � lagen (1990:409) om skydd f�r f�retagshem-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ligheter, om det finns anledning att anta att g�rningen har beg�tts p� uppdrag<br/>av eller har underst�tts av en fr�mmande makt eller av n�gon som har agerat<br/>f�r en fr�mmande makts r�kning,</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott, brott</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt 3 eller 3 a � lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt all-<br/>varlig brottslighet i vissa fall eller brott enligt lagen (2010:299) om straff f�r<br/>offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och<br/>annan s�rskilt allvarlig brottslighet, eller</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:1419.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:93</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 februari 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:93</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott som avses i 27, om en</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">s�dan g�rning �r belagd med straff. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut enligt andra stycket 28 f�r meddelas endast av r�tten eller �kla-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">garen.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om �klagaren har beslutat om beslag enligt tredje stycket, ska han eller hon</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">utan dr�jsm�l anm�la �tg�rden hos r�tten. I anm�lan ska sk�len f�r �tg�rden<br/>anges. R�tten ska skyndsamt pr�va �rendet. Om r�tten finner att det inte finns<br/>sk�l f�r �tg�rden, ska den upph�va beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det g�ller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 �, 18 kap. 1, 2 eller 3 �</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">eller 35 kap. 1 eller 2 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) f�r upp-<br/>gifter som avses i 32 �, ska en underr�ttelse enligt 31 � skjutas upp till dess att<br/>sekretess inte l�ngre g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det p� grund av sekretess inte har kunnat l�mnas n�gon underr�ttelse</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">inom ett �r fr�n det att f�runders�kningen avslutades, beh�ver underr�ttelsen<br/>inte l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">En underr�ttelse enligt 31 � ska inte l�mnas, om f�runders�kningen ang�r <br/>1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b � brottsbalken, om brottet</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,<br/>3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 5 eller 6 � eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">9, 10, 10 a, 10 b, 12 eller 13 � brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet �r av det slag</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som anges i 18 kap. 2 � eller 19 kap. 11 � samma balk, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. brott som avses i 3 � lagen (1990:409) om skydd f�r f�retagshemlig-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">heter, om det finns anledning att anta att g�rningen har beg�tts p� uppdrag av<br/>eller har underst�tts av en fr�mmande makt eller av n�gon som har agerat f�r<br/>en fr�mmande makts r�kning,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. brott som avses i 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott, 3 eller</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">3 a � lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslig-<br/>het i vissa fall eller lagen (2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning,<br/>rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig<br/>brottslighet, eller</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott som anges i 16 eller</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">underl�tenhet att avsl�ja s�dant brott, om g�rningen �r belagd med straff.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2016.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Susanne S�dersten<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2014:1419.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 27 kap. 2 och 33 �� r�tteg�ngsbal-

ken ska ha f�ljande lydelse.

27 kap.

2 �

2

En skriftlig handling f�r inte tas i beslag om

1. den kan antas inneh�lla uppgifter som en befattningshavare eller n�gon

annan som avses i 36 kap. 5 � inte f�r h�ras som vittne om, och

2. handlingen innehas av honom eller henne eller av den som tystnadsplik-

ten g�ller till f�rm�n f�r.

Ett skriftligt meddelande mellan den misst�nkte och en n�rst�ende som av-

ses i 36 kap. 3 �, eller mellan s�dana n�rst�ende inb�rdes, f�r tas i beslag hos
den misst�nkte eller en n�rst�ende endast vid en f�runders�kning om

1. ett brott f�r vilket det inte �r f�reskrivet lindrigare straff �n f�ngelse i tv�

�r,

2. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,
3. mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse, kapning, sj�-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b � brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,

4. uppror, v�pnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet

enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 � brottsbalken,

5. h�gf�rr�deri, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obeh�rig befattning

med hemlig uppgift, grov obeh�rig befattning med hemlig uppgift eller olov-
lig underr�ttelseverksamhet mot Sverige, mot fr�mmande makt eller mot per-
son enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b � brottsbalken,

6. f�retagsspioneri enligt 3 � lagen (1990:409) om skydd f�r f�retagshem-

ligheter, om det finns anledning att anta att g�rningen har beg�tts p� uppdrag
av eller har underst�tts av en fr�mmande makt eller av n�gon som har agerat
f�r en fr�mmande makts r�kning,

7. terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott, brott

enligt 3 eller 3 a � lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt all-
varlig brottslighet i vissa fall eller brott enligt lagen (2010:299) om straff f�r
offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och
annan s�rskilt allvarlig brottslighet, eller

1 Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.

2 Senaste lydelse 2014:1419.

SFS 2016:93

Utkom fr�n trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:93

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

8. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott som avses i 27, om en

s�dan g�rning �r belagd med straff.

Ett beslut enligt andra stycket 28 f�r meddelas endast av r�tten eller �kla-

garen.

Om �klagaren har beslutat om beslag enligt tredje stycket, ska han eller hon

utan dr�jsm�l anm�la �tg�rden hos r�tten. I anm�lan ska sk�len f�r �tg�rden
anges. R�tten ska skyndsamt pr�va �rendet. Om r�tten finner att det inte finns
sk�l f�r �tg�rden, ska den upph�va beslutet.

33 �

3

Om det g�ller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 �, 18 kap. 1, 2 eller 3 �

eller 35 kap. 1 eller 2 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) f�r upp-
gifter som avses i 32 �, ska en underr�ttelse enligt 31 � skjutas upp till dess att
sekretess inte l�ngre g�ller.

Om det p� grund av sekretess inte har kunnat l�mnas n�gon underr�ttelse

inom ett �r fr�n det att f�runders�kningen avslutades, beh�ver underr�ttelsen
inte l�mnas.

En underr�ttelse enligt 31 � ska inte l�mnas, om f�runders�kningen ang�r
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b � brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 � brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 5 eller 6 � eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 10 a, 10 b, 12 eller 13 � brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet �r av det slag

som anges i 18 kap. 2 � eller 19 kap. 11 � samma balk,

5. brott som avses i 3 � lagen (1990:409) om skydd f�r f�retagshemlig-

heter, om det finns anledning att anta att g�rningen har beg�tts p� uppdrag av
eller har underst�tts av en fr�mmande makt eller av n�gon som har agerat f�r
en fr�mmande makts r�kning,

6. brott som avses i 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott, 3 eller

3 a � lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslig-
het i vissa fall eller lagen (2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning,
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig
brottslighet, eller

7. f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till brott som anges i 16 eller

underl�tenhet att avsl�ja s�dant brott, om g�rningen �r belagd med straff.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2016.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Susanne S�dersten
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:1419.

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.