SFS 2006:871 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Budgetlag (2011:203) / SFS 2006:871 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
060871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 5, 8,

10, 11 och 13 §§, 4 kap. 11 §, 5 kap. 4 b, 6, 16, 17, 18 a och 18 b §§, 6 kap.
1 §, 7 kap. 2�4, 8, 14 och 31 §§, 8 kap. 3 § och 9 kap. 1 och 3 §§ årsredovis-
ningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas

av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
3. större företag:
� företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid

en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad
eller

� företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

4. mindre företag: företag som inte är större företag,
5. större koncerner: koncerner som uppfyller mer än ett av följande vill-

kor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

6. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.
Vid tillämpningen av första stycket 5 b och c skall fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

Senaste lydelse 1999:1112.

SFS 2006:871

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:871

för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

2 kap.

1 §

3

En årsredovisning skall bestå av

1. en balansräkning,
2. en resultaträkning,
3. noter, och
4. en förvaltningsberättelse.
I årsredovisningen för ett större företag skall det även ingå en finansie-

ringsanalys.

3 kap.

5 §

4

För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och

sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 skall beloppet av motsvarande
post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller in-

delning i poster eller delposter, skall posterna för det närmast föregående rä-
kenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall
kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§, får

avvikelse från vad som föreskrivs i andra stycket göras. I så fall skall upp-
lysning om skälen för avvikelsen anges i en not.

Andra stycket gäller inte mindre företag under förutsättning att upplys-

ningar om den bristande jämförbarheten lämnas i noterna.

8 §

5

Större företag skall i balansräkningen eller i en not specificera större

belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

10 §

6

Större företag skall i balansräkningen eller i en not specificera större

avsättningar som har tagits upp under posten �vriga avsättningar i balans-
räkningen.

11 §

7

Mindre företag får, om det är motiverat av konkurrensskäl, slå sam-

man posterna 1�6 i bilaga 2 respektive posterna 1�3 och 6 i bilaga 3 till en
post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust.

Ett företag som slår samman poster enligt första stycket skall i resultaträk-

ningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna uppgift
om nettoomsättningen. Företaget skall i en not upplysa om skälen för sam-
manslagningen. Uppgift om nettoomsättningen får dock utelämnas om det är
motiverat och Bolagsverket medger det.

3

Senaste lydelse 1999:1112.

4

Senaste lydelse 1999:1112.

5

Senaste lydelse 1999:1112. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 1999:1112. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

7

Senaste lydelse 2004:244.

background image

3

SFS 2006:871

13 §

8

Intäkter och kostnader i annan verksamhet än företagets normala

verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och kostnader.

Större företag skall dessutom specificera extraordinära intäkter och kost-

nader till storlek och art i en not.

4 kap.

11 §

9

Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas

enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt
någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas.

Om det värde som framkommer vid en sådan beräkning väsentligt avviker

från varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen, skall större företag
ange skillnadsbeloppet i en not med fördelning på de poster som är upptagna
i balansräkningen. Nettoförsäljningsvärdet skall därvid beräknas enligt 9 §
tredje stycket första meningen.

5 kap.

4 b §

10

Om finansiella instrument inte värderas enligt 4 kap. 14 a §, gäller

följande.

För varje kategori av derivatinstrument skall upplysningar lämnas om
1. det värde till vilket instrumenten skulle ha värderats vid en tillämpning

av 4 kap. 14 a §, och

2. omfattningen och typen av instrument.
Större företag skall i fråga om finansiella anläggningstillgångar som en-

ligt 4 kap. 14 a�14 c §§ får värderas till verkligt värde och vilkas bokförda
värde är högre än det verkliga värdet lämna upplysningar om

1. bokfört värde och det verkliga värdet, och
2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ner och det stöd som

finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

6 §

11

Större företag skall, om företagets verksamhetsgrenar eller geogra-

fiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoom-
sättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedöm-
ningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt
från varandra skall göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar
försäljningen av varor och tjänster.

16 §

12

Större företag skall lämna uppgift om skillnaden mellan å ena sidan

den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskaps-
året och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som be-
löper sig på verksamheten för dessa år. Uppgift behöver dock inte lämnas
om skillnaden är obetydlig.

8

Senaste lydelse 1999:1112. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

9

Senaste lydelse 2003:774. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

10

Senaste lydelse 2003:774. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

11

Senaste lydelse 1999:1112. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

12

Senaste lydelse 1999:1112. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2006:871

17 §

13

Större företag skall lämna uppgift om hur den för räkenskapsåret re-

dovisade inkomstskatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt resultat.

18 a §

14

Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjuk-

dom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av
de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

Uppgift skall också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhäng-

ande tid av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, och
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30�49 år och

50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall

anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift
skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgif-
ten kan hänföras till en enskild individ.

Bestämmelserna i första�tredje styckena gäller inte anställda utomlands

och inte heller företag i vilka medelantalet anställda under vart och ett av de
två senaste räkenskapsåren har uppgått till högst tio.

18 b §

15

Uppgift skall lämnas om fördelningen mellan kvinnor och män

bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företa-
gets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befatt-
ningshavare skall redovisas var för sig. Uppgifterna skall avse förhållandena
på balansdagen.

Det som sägs i första stycket gäller inte företag i vilka medelantalet an-

ställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till
högst tio.

6 kap.

1 §

16

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det be-
hövs för förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvis-
ningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra de-
lar av årsredovisningen.

Upplysningar skall även lämnas om
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resul-

taträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utveck-
lingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat

under räkenskapsåret eller efter dess slut,

3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,

4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling,
5. företagets filialer i utlandet,

13

Senaste lydelse 1999:1112. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14

Senaste lydelse 2002:1062.

15

Senaste lydelse 2003:487.

16

Senaste lydelse 2005:918.

background image

5

SFS 2006:871

6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den

andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersätt-
ning som har betalats för aktierna,

7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räken-

skapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken
av den ersättning som har betalats,

8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räken-

skapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken
av den ersättning som har erhållits, och

9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett un-

der räkenskapsåret.

Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat,

skall det även lämnas följande upplysningar avseende användningen av fi-
nansiella instrument:

1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för varje

viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, till-
lämpade principer för säkring, och

2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassa-

flödesrisker.

Utöver sådan information som skall lämnas enligt första�tredje styckena

skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar
som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat
och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar
om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplys-
ningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Andra stycket 3 och 5, tredje stycket och fjärde stycket första meningen

gäller inte mindre företag.

7 kap.

2 §

17

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncern-

redovisning, om

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredo-

visning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

2. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats

och reviderats enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europe-
iska gemenskapernas direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redo-
visning (83/349/EEG) eller på likvärdigt sätt.

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §

andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovis-
ningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat

någon koncernredovisning skall ge in det överordnade moderföretagets kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndighe-
ten enligt bestämmelserna i 8 kap. 3�3 b §§. Registreringsmyndigheten skall
på det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om
handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten fö-

17

Senaste lydelse 2004:1173.

background image

6

SFS 2006:871

relägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Sådant
föreläggande skall utfärdas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall
det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte
skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till
registreringsmyndigheten, skall vad som i nämnda paragrafer sägs om att
handlingarna skall hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade
moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio pro-

cent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets
styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning
skall upprättas, eller

2. om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföretaget

har utfärdat är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller nå-
gon annan reglerad marknad inom det Europeiska ekonomiska samarbets-
området.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning

skall upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om
namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda
koncernredovisningen.

3 §

18

Moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredo-

visning.

Första stycket gäller inte om andelar i moderföretaget eller något av dot-

terföretagen eller skuldebrev som moderföretaget eller något av dotterföre-
tagen har utfärdat är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats
eller någon annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

4 §

19

Koncernredovisningen skall bestå av

1. en koncernbalansräkning,
2. en koncernresultaträkning,
3. noter,
4. en förvaltningsberättelse, och
5. en finansieringsanalys.

8 §

20

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen skall var för

sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträk-
ningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncern-
redovisningen. Sammanställningen skall göras med tillämpning av 9�13 §§
och 18�23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag
skall 25�30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. Vad som sägs där om större
och mindre företag skall dock i stället avse större respektive mindre koncer-
ner.

18

Senaste lydelse 2004:1173.

19

Senaste lydelse 1999:1112. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

20

Senaste lydelse 2004:1173. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena

upphävs.

background image

7

SFS 2006:871

14 §

21

Bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap. 2�7 och 10�

13 §§, 14 § andra och tredje styckena, 15�18 §§ samt 18 b�25 §§ tillämpas
även på koncernredovisningen. Vad som sägs där om större företag skall
dock i stället avse större koncerner. Vad som sägs i 5 kap. 18 b § om medel-
antalet anställda skall avse medelantalet anställda i koncernen. Tilläggsupp-
lysningarna skall lämnas på det sätt som anges i 5 kap. 1 § första stycket an-
dra och tredje meningarna och andra stycket.

Trots vad som sägs i första stycket får uppgifter enligt 5 kap. 20 § tredje

stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra stycket tredje meningen ute-
lämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av nämnda bestämmelser
skall dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner
från koncernföretag.

31 §

22

Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för koncernen skall

upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 § och 2 a�5 §§. Vad som sägs i 6 kap.
1 § om mindre företag skall dock i stället avse mindre koncerner.

8 kap.

3 §

23

Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av

6 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) skall fullgöras på följande sätt. På
samma sätt skall även revisionsberättelsen offentliggöras.

1. Aktiebolag
Bestyrkta kopior av handlingarna skall ha kommit in till registrerings-

myndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balans-
räkningen och resultaträkningen.

På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller den verkstäl-

lande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen
har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset
skall även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets
vinst eller förlust.

Med bestyrkt kopia jämställs vid tillämpning av denna lag elektroniskt

original.

2. Ekonomiska föreningar
Kopior av handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresse-

rade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balans-
räkningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registre-
ringsmyndigheten skall bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant
föreläggande skall utfärdas när någon begär det. Föreningar som enligt
1 kap. 3 § utgör större företag och föreningar som är moderföretag i koncer-
ner som enligt samma paragraf utgör större koncerner är skyldiga att ge in
handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte
har utfärdats. Handlingarna skall i dessa fall ha kommit in till myndigheten
inom en månad från fastställelsebeslutet.

På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller den verkstäl-

lande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen

21

Senaste lydelse 2005:918.

22

Senaste lydelse 2005:192.

23

Senaste lydelse 1999:1112.

background image

8

SFS 2006:871

har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset
skall även innehålla föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst
eller förlust.

3. Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare
Kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten

inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

4. Stiftelser
Kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten

inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Beträffande kollektivavtals-
stiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen
(1994:1220) gäller i stället att bestyrkta kopior skall hållas tillgängliga för
alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets ut-
gång.

5. �vriga företag
Kopior av handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresse-

rade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt fö-
reläggande av registreringsmyndigheten skall bestyrkta kopior av handling-
arna ges in dit. Sådant föreläggande skall utfärdas när någon begär det.
Större företag och moderföretag i större koncerner är skyldiga att ge in hand-
lingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har
meddelats. Handlingarna skall i dessa fall ha kommit in till myndigheten
inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

9 kap.

1 §

24

Följande företag skall minst en gång under ett räkenskapsår som om-

fattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport):

1. företag vars andelar eller skuldebrev är noterade vid en börs, en aukto-

riserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, och

2. företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsre-

dovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra
stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyl-
diga att upprätta koncernredovisning enligt de lagarna.

Delårsrapporten skall avse företagets verksamhet från räkenskapsårets

början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form. I aktiebo-

lag får den i stället upprättas i elektronisk form.

3 §

25

I en delårsrapport skall det översiktligt redogöras för verksamheten

och resultatutvecklingen samt för investeringar och förändringar i likviditet
och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare skall det
lämnas beloppsuppgifter om nettoomsättningen och resultatet före boksluts-
dispositioner och skatt under rapportperioden. Om det finns särskilda skäl,
får en ungefärlig beloppsuppgift om resultatet lämnas. Bestämmelserna i
6 kap. 1 § andra stycket 1 och 2 gäller också i fråga om delårsrapport.

24

Senaste lydelse 1999:1112.

25

Senaste lydelse 1999:1112.

background image

9

SFS 2006:871

Ett moderföretag skall i delårsrapporten, utöver uppgifter om moderföre-

taget, lämna uppgifter för koncernen motsvarande vad som sägs i första
stycket. Uppgifter om nettoomsättning och resultat skall avse beloppen efter
avdrag för interna poster inom koncernen och vara beräknade med hänsyn
tagen till internvinsteliminering.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i andra stycket behöver inte

lämnas, om

1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § inte har upprättat någon koncernre-

dovisning för närmast föregående räkenskapsår,

2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registrerings-

myndigheten enligt 7 kap. 2 § har upprättat en delårsrapport som omfattar
samma rapportperiod som företagets delårsrapport,

3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som om-

fattar även koncernen, och

4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets

namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte.

Om uppgifter utelämnas enligt tredje stycket, gäller vad som sägs i 2 §

också den delårsrapport som avses i tredje stycket 2. �r den delårsrapporten
inte avfattad på svenska, får registreringsmyndigheten, om rapporten skall
sändas in till registreringsmyndigheten, förelägga företaget att sända in
också en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande skall ut-
färdas om någon begär det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.