SFS 2004:1173 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Budgetlag (2011:203) / SFS 2004:1173 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
041173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

3

dels att 7 kap. 24 § och rubriken närmast före 7 kap. 24 § skall upphöra att

gälla,

dels att 2 kap. 4 §, 4 kap. 3, 4, 6, 9 och 14 d §§, 5 kap. 14 och 15 §§,

7 kap. 2, 3, 8, 12, 18, 22 §§ samt bilaga 1 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 3 kap. 4 a §, 4 kap.

13 a, 14 f och 14 g §§ samt 7 kap. 32 och 33 §§, samt närmast före 4 kap.
13 a och 14 f §§ och 7 kap. 32 § nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

4 §

4 Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna

skall följande iakttas:

1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.
2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika

posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas
från ett räkenskapsår till ett annat.

3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna

skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultat-

räkningen,

b) hänsyn skall tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till

räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir
kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredo-
visningen, och att

c) hänsyn skall tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räken-

skapsåret är en vinst eller en förlust.

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas

med oavsett tidpunkten för betalningen.

1 Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003 om änd-
ring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om års-
bokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra
finansinstitut samt försäkringsföretag (EGT L

178, 17.7.2003 s.

16, Celex

32003L0051.

3 Senaste lydelse av 7 kap. 24 § 1999:1112.

4 Senaste lydelse 1999:1112.

SFS 2004:1173

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1173

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekom-

mande fall, delposter består av skall värderas var för sig.

6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra.

Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma överens med

den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvi-

kelse göras från vad som föreskrivs i första stycket. I så fall skall upplysning
om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets
ställning och resultat lämnas i en not.

3 kap.

4 a § Trots bestämmelserna i 3 och 4 §§ får företag som avses i andra
stycket dela upp anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt skul-
der och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt
med 2 kap. 2 och 3 §§.

Bestämmelserna i första stycket gäller
1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med till-

lämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder,

5 och

2. andra företag vars andelar eller skuldebrev är noterade vid en börs, en

auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad inom det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 kap.

3 §

6

Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna

för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat
följer av 4�6 §, 12 §, 13 a §, 14 a §, 14 e § eller 14 f §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver in-

köpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall räknas in, utöver så-

dana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en
skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en till-

gång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till till-
verkningsperioden. Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet, skall upp-
lysning om detta och det belopp som har räknats in lämnas i en not.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i an-

skaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats
från tidigare år.

4 §

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av

systematiskt över denna period.

5 EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

6 Senaste lydelse 2003:774.

background image

3

SFS 2004:1173

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 §

skall anses uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig
grad av säkerhet kan fastställas. Om en sådan längre avskrivningstid tilläm-
pas, skall det i en not lämnas upplysning om detta. I noten skall i så fall
också anges skälen för den längre avskrivningstiden.

Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får

dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med 2 kap. 2 och
3 §§.

6 §

7

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar

som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bok-
fört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första�tredje styckena och 12 §
får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond el-
ler, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller ny-
emission.

I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om

hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp

skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna vär-
det.

9 §

8

Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 10 §, 12 §, 13 a §,

14 a §, 14 e § eller 14 f §, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 11 §, utgifterna för

tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvär-
det tillämpas 3 § andra�fjärde styckena.

Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för be-

räknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får återanskaff-
ningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat
värde som är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§ användas i stället för nettoför-
säljningsvärdet.

Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för

anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på ba-
lansdagen.

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk

eller renskötsel värderas till det värde som fastställs av Skatteverket.

Redovisning enligt kapitalandelsmetoden

13 a § Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får redovisa andelar i
intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen med tillämpning av
bestämmelserna i 7 kap. 25�29 §§, om det är förenligt med 2 kap. 2 och
3 §§.

7 Senaste lydelse 1999:1112.

8 Senaste lydelse 2003:1142.

background image

4

SFS 2004:1173

14 d §

9

Om värdering sker enligt 14 a §, skall värdeförändringen sedan fö-

regående balansdag redovisas i resultaträkningen.

I följande fall gäller att värdeförändringen skall redovisas i en fond för

verkligt värde i stället för i resultaträkningen:

1. värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och de tillämpade prin-

ciperna för säkringsredovisning tillåter att en del av eller hela värdeföränd-
ringen inte redovisas i resultaträkningen, eller

2. värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär post

som utgör en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

En värdeförändring på en finansiell tillgång som inte innehas för handels-

ändamål och inte heller är ett derivatinstrument får redovisas i fonden för
verkligt värde i stället för i resultaträkningen.

När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt

värde, skall fonden justeras.

Värdering av vissa tillgängar till verkligt värde

14 f §

Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får ta upp biologiska

tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt im-
materiella tillgångar till tillgångarnas verkliga värde, om det är förenligt med
2 kap. 2 och 3 §§. Det verkliga värdet skall bestämmas på grundval av till-
gångens marknadsvärde.

Värdering enligt första stycket får ske enbart om samtliga företagets till-

gångar inom samma kategori värderas på samma sätt.

14 g §

Om en biologisk tillgång eller en förvaltningsfastighet värderas till

verkligt värde enligt 14 f §, skall värdeförändringen sedan föregående ba-
lansdag redovisas i resultaträkningen.

Om någon annan tillgång som avses i 14 f § värderas enligt den paragra-

fen, skall värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i fonden
för verkligt värde. En värdeökning skall i stället redovisas i resultat-
räkningen, om den utgör en återföring av en tidigare kostnadsförd värde-
nedgång på samma tillgång. En värdeminskning skall redovisas i resultat-
räkningen, om den överstiger vad som tidigare har redovisats som en värde-
ökning på samma tillgång i fonden för verkligt värde.

När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt

värde, skall fonden justeras.

5 kap.

14 §

10

Ett aktiebolags eget kapital skall delas upp i bundet eget kapital och

fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas
upp aktiekapital, överkursfond, uppskrivningsfond, reservfond och kapital-
andelsfond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria
fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för
räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid
upp som avdragsposter.

9 Senaste lydelse 2003:774.

10 Senaste lydelse 2000:73.

background image

5

SFS 2004:1173

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning

skall specificeras. Vid förvärv av egna aktier skall fritt eget kapital minskas
med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier skall fritt eget ka-
pital ökas med inkomsten från överlåtelsen.

Vid aktiekapitalet skall antalet aktier anges. Består aktiekapitalet av aktier

av olika slag, skall motsvarande uppgift lämnas för varje aktieslag.

15 §

11

En ekonomisk förenings eget kapital skall delas upp i bundet eget

kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapi-
tal skall tas upp inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser,
uppskrivningsfond, reservfond och kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och
förlagsinsatser skall redovisas var för sig. Under fritt eget kapital eller an-
samlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller för-
lust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning

skall specificeras.

Vad som sägs i första stycket om insats gäller också upplåtelseavgift i en

bostadsrättsförening.

7 kap.

2 §

12

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncern-

redovisning, om

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredo-

visning som upprättas av ett överordnat moderföretag,

2. det överordnade moderföretaget lyder under lagstiftningen i en stat

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

3. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats

och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlig-
het med Europeiska gemenskapernas direktiv av den 13 juni 1983 om sam-
manställd redovisning (83/349/EEG).

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §

andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovis-
ningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat

någon koncernredovisning skall ge in det överordnade moderföretagets kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndig-
heten enligt bestämmelserna i 8 kap. 3 §. Registreringsmyndigheten skall på
det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om
handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten fö-
relägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Sådant
föreläggande skall utfärdas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall
det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte
skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till
registreringsmyndigheten, skall vad som i nämnda paragrafer sägs om att

11 Senaste lydelse 1999:1112.

12 Senaste lydelse 1999:1112.

background image

6

SFS 2004:1173

handlingarna skall hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade
moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio pro-

cent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets
styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning
skall upprättas, eller

2. om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföretaget

har utfärdat är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller nå-
gon annan reglerad marknad inom det Europeiska ekonomiska samarbets-
området.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning

skall upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om
namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda
koncernredovisningen.

3 §

13

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om

1. antalet anställda hos koncernföretagen under de två senaste räkenskaps-

åren i medeltal har uppgått till högst tio, och

2. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt balansräkningarna

för koncernföretagens senaste räkenskapsår, på moderföretagets balansdag
uppgår till högst 24 miljoner kronor.

Första stycket gäller inte om andelar i moderföretaget eller något av dot-

terföretagen eller skuldebrev som moderföretaget eller något av dotterföreta-
gen har utfärdat är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller
någon annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området.

8 §

14

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen skall var för

sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträk-
ningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncern-
redovisningen. Sammanställningen skall göras med tillämpning av 9�13 §§
och 18�23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag
skall 25�30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap.

När 3 kap. 8 § andra stycket tillämpas skall vad som där sägs om antalet

anställda och tillgångarnas nettovärde avse koncernen som helhet.

Bestämmelsen i 3 kap. 11 § gäller inte om koncernen är en sådan koncern

som avses i 4 § andra stycket.

12 §

15

Koncernredovisningen och årsredovisningen skall upprättas med

tillämpning av gemensamma principer för värderingen av tillgångar, avsätt-
ningar och skulder. Olika värderingsprinciper får användas, om det finns
särskilda skäl. I sådant fall skall upplysning om detta lämnas i not med angi-
vande av skälen för avvikelsen.

13 Senaste lydelse 1999:1112.

14 Senaste lydelse 1999:1112. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

15 Senaste lydelse 1999:1112.

background image

7

SFS 2004:1173

Har något av de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen

tillämpat andra principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och
skulder än dem som tillämpas i koncernbalansräkningen, skall dessa till-
gångar, avsättningar och skulder räknas om enligt sistnämnda principer.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 6 §, får avvikelse gö-

ras från vad som föreskrivs i andra stycket. Sådan avvikelse får även göras,
om en omräkning med hänsyn till kravet på rättvisande bild är av ringa bety-
delse. I dessa fall skall upplysning om skälen för avvikelsen anges i en not.

18 §

16

Sammanställning avseende moderföretag och dotterföretag skall gö-

ras enligt någon av de metoder som anges i 19�22 a §§ eller 23 §.

22 §

17

Om det efter en avräkning enligt 21 § föreligger ett positivt skill-

nadsbelopp, skall detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen.
Bestämmelserna i 4 kap. 4 och 5 §§ gäller även för sådan goodwill.

Om det efter en avräkning enligt 21 § föreligger ett negativt skillnads-

belopp som motsvarar en vid förvärvstidpunkten förväntad ogynnsam resul-
tatutveckling eller förväntade utgifter i dotterföretaget, skall detta skillnads-
belopp redovisas i koncernbalansräkningen. Skillnadsbeloppet får upplösas
och intäktsföras i takt med att förväntningarna infrias.

Om positiva och negativa skillnadsbelopp avräknas mot varandra, skall

upplysning om skillnadsbeloppen lämnas i en not.

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

32 §

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandarder skall tillämpa enbart följande bestämmel-
ser i detta kapitel:

1. 1�3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,
3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och

2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper, och
5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 14 § första stycket om ett aktiebolags eget kapital,
� 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 och andra stycket samt 21 § om löner, ersättningar

och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
� 25 § om avtal om avgångsvederlag, och

16 Senaste lydelse 2003:774.

17 enaste lydelse 1999:1112.

background image

8

SFS 2004:1173

6. 31 §, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1, 3 och 4 §§ om förvalt-

ningsberättelsens innehåll.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar en-

ligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I
sådant fall skall förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvis-
ning till den plats där uppgifterna har lämnats.

33 §

Andra företag än de som avses i 32 § får upprätta koncernredovisning

med tillämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli
2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. I sådant fall
tillämpas 32 §.

Bilaga 1

18

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet
eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. �verkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder

1. Reservfond

2. Kapitalandelsfond

3. Fond för verkligt värde

4. �vrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. �&rets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

1. Medlemsinsatser

2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

1. Reservfond

18 Senaste lydelse 2004:316.

background image

9

SFS 2004:1173

2. Kapitalandelsfond

3. Fond för verkligt värde

4. �vrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. �&rets resultat

�vriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. �&rets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången

för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestäm-
melserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räken-
skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.

2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de

redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av
internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncern-
redovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Sten Anderssson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.