SFS 1981:1263

811263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1263

om ändring i lagen (1981:737) om ändring i

utkom från tn/cket

kreditupplysningslagen (1973:1173);

den 23 december i98i

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)^ i den lydelse paragrafen erhållit genom lagen (1981:737) om
ändring i nämnd a lag skall ha nedan angivna lydelse.

6 § Uppgift om någons politiska eller religiösa uppfattning, ras eller hud­
färg får icke insamlas, lagras eller vidarebefordras i kreditupplysnings­

verksamhet.

Uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har avtjä­

nat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit föremål för

åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missbrukare

i vissa fall, lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vis­

safall, lagen (1967:940) angående omsorgerom vissa psykiskt utvecklings­
störda, lagen (1973:558) om tillfälligt o mhändertagande, lagen (1976:511)
om omhändertagande av berusade personer m.m. eller utlänningslagen
(1980:376) får ej utan medgivande av datainspektionen insamlas, lagras el­
ler vidarebefordras i k reditupplysningsverksamhet. Detsamma gäller upp­
gift om sjuk dom, hälsotillstånd eller liknande.

Medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om synnerliga

skäl föreligger.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82: 8, SoU 22, rskr 91.

^ Lagen omtryckt 1981:737.

2433

153-SFS 1981

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.