SFS 1982:622

820622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1^82:622

om ändring i kreditnpplysningslageni (1973:1173);

utkom från trycket

den 29 juni 1982

utfärdad den 17 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § kreditupplysningslagen

(1973:1173f skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas en­
dast om det från allmänna synpunkter finns behov av verksamheten och
den kan an tas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Tillstånd får meddelas för en tid av högst tio år i sänd er. Tillståndet får

förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om skyl­

dighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för
tillståndet.

Tillstånd får inte meddelas kontrollsubjekt enligt lagen (1982:617) om

utländska förvärv av svenska företag m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens väg nar

CARL AXEL PETRI

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

^ Prop. 1981/82:135, NU 56, rskr 378.

Lagen omtryckt 1981:737.

1277

\

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.