SFS 2001:164 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2001:164 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
010164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 11 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om kreditupplysningslagen

(1973:1173)

3

dels

att 5, 6, 8 och 10�12 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det närmast före 5 a, 9, 13, 14 och 23 §§ skall införas nya rubriker

som skall lyda ⬝Informationsutbyte⬝, ⬝Utlämnande av upplysningar⬝,
⬝�verlåtelse och upplåtelse av register⬝, ⬝Tystnadsplikt⬝ respektive ⬝�ver-
klagande⬝,

dels

att det närmast före 6, 8, 10, 11 och 12 §§ skall införas nya rubriker

av följande lydelse.

5 §

Kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas så att den inte leder till

otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de upplysningar
som förmedlas eller på annat sätt eller till att oriktiga eller missvisande upp-
gifter lagras eller lämnas ut. För sådan behandling av personuppgifter som
omfattas av personuppgiftslagen (1998:204) gäller i stället 9 § första stycket
a, b och d�h den lagen.

Uppgifter om fysiska personer får samlas in endast för kreditupplysnings-

ändamål.

Vid helt eller delvis automatiserad behandling av uppgifter om juridiska

personer skall den som bedriver kreditupplysningsverksamhet vidta lämp-
liga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att behand-
lingen sker på ett otillåtet sätt och att uppgifterna utsätts för otillåten insyn.
Bestämmelser om säkerheten vid behandling av personuppgifter finns i 30�
32 §§ personuppgiftslagen.

Utan hinder av 10 § personuppgiftslagen får personuppgifter behandlas

utan samtycke i kreditupplysningsverksamhet. Den registrerade kan inte hel-
ler motsätta sig behandlingen.

Bestämmelsen i andra stycket tillämpas inte i den utsträckning det skulle

strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets-
grundlagen.

1

Prop. 2000/01:50, bet. 2000/01:FiU21, rskr. 2000/01:184.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex
31995L0046).

3

Lagen omtryckt 1981:737.

SFS 2001:164

Utkom från trycket
den 2 maj 2001

background image

2

SFS 2001:164

Känsliga uppgifter m.m

.

6 §

4

Uppgifter om en persons ras, etniska ursprung, politiska uppfattning,

religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa el-
ler sexualliv får inte behandlas i kreditupplysningsverksamhet.

Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får
inte utan medgivande av Datainspektionen behandlas i kreditupplysnings-
verksamhet.

Ett medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om det finns

synnerliga skäl.

Vad som anges i andra stycket hindrar inte att uppgifter om betalningsför-

summelser, kreditmissbruk eller näringsförbud behandlas i kreditupplys-
ningsverksamhet.

Gallring

8 §

5

En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras se-

nast när tre år har förflutit från utgången av det år då den omständighet in-
träffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser.

Registerbesked

10 §

Var och en har rätt att mot skälig avgift hos den som bedriver kredit-

upplysningsverksamhet få skriftligt besked om huruvida det i verksamheten
behandlas uppgifter om honom. Fysiska personer har rätt att en gång per ka-
lenderår få ett besked gratis. Behandlas sådana uppgifter skall besked läm-
nas om

a) vilka uppgifter som behandlas,
b) om den registrerade är en fysisk person: varifrån uppgifterna har häm-

tats,

c) ändamålen med behandlingen och
d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna läm-

nas ut.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte i den utsträckning det

skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrande-
frihetsgrundlagen.

En begäran om besked enligt första stycket om en fysisk person skall gö-

ras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

Kreditupplysningskopia

11 §

6

När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, skall till den

som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt
meddelande om

4

Senaste lydelse 1997:556.

5

Senaste lydelse 1997:556.

6

Senaste lydelse 1997:556.

background image

3

SFS 2001:164

a) vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten,
b) ändamålen med behandlingen,
c) de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om ho-

nom,

d) möjligheten att få rättelse av de uppgifter som rör honom, och
e) vem som har begärt upplysningen.
Vad som sägs i första stycket gäller också när en kreditupplysning lämnas

om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte kreditupplysningar

som lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfri-
hetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Rättelse

12 §

7

Finns det anledning att misstänka att en uppgift som behandlas i kre-

ditupplysningsverksamhet eller som har lämnats i en kreditupplysning under
den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller att den
annars har behandlats i strid med denna lag, skall den som bedriver verk-
samheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda förhållandet.

Visar det sig att uppgiften är oriktig eller missvisande, eller att den annars

har behandlats i strid med lagen, skall den, om den förekommer i register,
rättas, kompletteras eller uteslutas ur registret. Har en oriktig eller missvis-
ande uppgift tagits in i en kreditupplysning som lämnats på annat sätt än som
avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, skall rätt-
telse eller komplettering så snart det kan ske tillställas var och en som under
den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgiften. Har uppgiften under
den senaste tolvmånadersperioden lämnats i en periodisk skrift eller i en kre-
ditupplysningsverksamhet som bedrivs genom återkommande offentliggör-
anden enligt yttrandefrihetsgrundlagen, skall rättelse eller komplettering så
snart det kan ske införas i ett följande nummer av skriften eller motsvarande
form av offentliggörande enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Vad som sägs i
detta stycke gäller dock inte, om uppgiften uppenbarligen saknar betydelse
för bedömningen av vederbörandes vederhäftighet i ekonomiskt hänseende.

Har en fråga om rättelse eller liknande åtgärd tagits upp efter framställ-

ning från den som uppgiften avser, skall denne kostnadsfritt underrättas om
huruvida sådan åtgärd vidtagits.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.
2. I stället för 5 § första stycket tillämpas 5 § i dess äldre lydelse i fråga

om sådan behandling av personuppgifter för vilken 9 § personuppgiftslagen
(1998:204) enligt övergångsbestämmelserna till den lagen inte är tillämplig.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

7

Senaste lydelse 1991:1563.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.