SFS 2004:301 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2004:301 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
040301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 5 a och 17 §§ kreditupplysnings-

lagen (1973:1173)

2

skall ha följande lydelse.

3 §

3

Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av

Datainspektionen.

Datainspektionens tillstånd behövs dock inte för följande företag, om de-

ras grundläggande tillstånd omfattar kreditupplysningsverksamhet:

1. ett svenskt kreditinstitut,
2. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet i Sverige enligt 4 kap.

1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, eller

3. ett utländskt kreditinstitut som har tillstånd att driva verksamhet i

Sverige enligt 4 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Ett företag som avses i andra stycket 1 eller 3 får börja bedriva kreditupp-

lysningsverksamhet två månader efter det att Datainspektionen har tagit
emot en anmälan från företaget om att det avser att bedriva sådan verksam-
het.

Tillstånd behövs inte för kreditupplysningsverksamhet, i den mån den be-

drivs genom offentliggörande av kreditupplysning på ett sådant sätt som av-
ses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

5 a §

4

Vad som gäller om tystnadsplikt i svenska kreditinstituts och värde-

pappersbolags verksamhet hindrar inte att uppgifter om lämnade krediter,
betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysnings-
ändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana företag som
har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut

som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse samt utländska företag som avses i 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 §
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser

och kreditmissbruk finns även i 7 §.

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Lagen omtryckt 1981:737.

3

Senaste lydelse 1997:556.

4

Senaste lydelse 1997:556.

SFS 2004:301

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:301

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

17 §

5

Om den som har rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet åsido-

sätter en bestämmelse i denna lag eller ett villkor som har meddelats med
stöd av 4 § andra stycket, får Datainspektionen förelägga honom att vidta
rättelse, besluta om att ändra ett villkor som tidigare meddelats eller med-
dela ett nytt villkor.

Om rättelse inte kan åstadkommas på något annat sätt, såvitt gäller någon

som har tillstånd enligt 3 § första stycket, får Datainspektionen återkalla till-
ståndet. Detsamma gäller, om förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte
längre föreligger.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 1 eller 3 inte vidtar rättelse,

skall Datainspektionen underrätta Finansinspektionen.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 2 inte vidtar rättelse, skall

Datainspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hem-
land. Om rättelse ändå inte sker, får Datainspektionen förbjuda företaget att
göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen
underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I brådskande fall
får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hem-
landsmyndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1997:556.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.