SFS 2003:504 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2003:504 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
030504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 3 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 skall ha följande lydelse.

8 §

3 En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras se-

nast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande
upphörde som uppgiften avser. En uppgift om skuldsanering skall dock all-
tid gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller,
om en betalningsplan enligt 8 § skuldsaneringslagen (1994:334) löper under
längre tid, senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som inhämtats från exekutionsväsendet i dess verksamhet med

indrivning och utsökning skall gallras när den inte omfattas av undantaget
från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretesslagen
(1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:59, bet. 2002/03:FiU15, rskr. 2002/03:174.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2001:1179.

SFS 2003:504

Utkom från trycket
den 15 juli 2003

3* SFS 2003:502�517

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003