SFS 2006:747 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kreditupplysningslag (1973:1173) / SFS 2006:747 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
060747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 8 §§ kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 skall ha följande lydelse.

7 §

3 Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får

inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgö-

rande eller åtgärd eller

2. har lett till inledande av skuldsanering eller till betalningsinställelse,

konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla

uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag
som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd ut-
sträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt
missbrukat krediten.

Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att ett företag

skall undantas helt eller delvis från bestämmelserna i första och andra styck-
ena.

Uppgifter som enligt bestämmelserna i första och andra styckena inte får

lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysnings-
verksamhet.

8 §

4 En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras se-

nast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande
upphörde som uppgiften avser. En uppgift om skuldsanering skall dock all-
tid gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller,
om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen (2006:548) löper under
längre tid, senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verksam-

het med indrivning och utsökning skall gallras när den inte omfattas av un-

1 Prop. 2005/06:124 och 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 1997:556.

4 Senaste lydelse 2003:504.

SFS 2006:747

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:747

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

dantaget från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretess-
lagen (1980:100).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt

skuldsaneringslagen (1994:334), gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.