SFS 2022:191 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

SFS2022-191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Utfärdad den 17 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 11 § kreditupplysningslagen
(1973:1173)3 ska ha följande lydelse.

11 §4 När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den
som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt
meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktupp-

gifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i
EU:s dataskyddsförordning,

2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,
3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån upp-

gifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om

honom eller henne,

5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör

honom eller henne,

6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och

vem som har begärt upplysningen, och

7. möjligheten att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller ett

bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, eller till ett
motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för
beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i
artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan
onödigt dröjsmål och begränsas till information enligt första stycket 1, 2
och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information
enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas

om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första–tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom

offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller

1 Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.
3 Lagen omtryckt 1981:737.
4 Senaste lydelse 2021:483.

SFS

2022:191

Publicerad
den

18 mars 2022

background image

2

SFS

2022:191

yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en
databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den
paragrafens första stycke 2 a–c.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.