SFS 2014:867 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 2014:867 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
140867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

Ledamöter av fullmäktige får inte

1. vara statsråd,
2. vara ledamot av Riksbankens direktion,
3. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller ett annat företag

som står under Finansinspektionens tillsyn eller

4. inneha en annan anställning eller ett annat uppdrag som gör dem olämp-

liga för uppdraget som fullmäktig.

Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade

näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan

strida mot bestämmelserna i första stycket, ska riksdagen på förslag av finans-
utskottet entlediga ledamoten från uppdraget i fullmäktige. De anställningar
eller uppdrag som en ledamot tar ska anmälas till riksdagen.

Denna bestämmelse finns i tilläggsbestämmelsen 13.21.1 till riksdagsord-

ningen.

4 kap.

1 §

4

Uppkommer i Riksbankens verksamhet anledning att väcka en fråga

om författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får full-
mäktige eller direktionen inom sitt respektive ansvarsområde göra framställ-
ning i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 9.17.4 till riksdagsord-
ningen eller till regeringen.

Innan en framställning till riksdagen eller regeringen görs ska fullmäktige

och direktionen samråda med varandra.

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

3 Senaste lydelse 2003:186.

4 Senaste lydelse 2003:186.

SFS 2014:867

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:867

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.