SFS 2014:973 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

140973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 a § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 a §

3

Om Riksbanken får kännedom om en sådan kritisk situation som av-

ses i 6 kap. 3 § andra stycket lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit-
institut och värdepappersbolag, ska Riksbanken omgående underrätta berörda
myndigheter inom EES med ansvar för gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut
och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upp-
hävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG

4.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

3 Senaste lydelse 2011:754.

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

SFS 2014:973

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.