SFS 1971:180

710180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:180 Lag

Utkom f rån trycket om ändriag 1 Mkviditets- och kassakvotslagen (1962:256);

den 8 jum 19 71

given Stockholms slott den 27 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterllgt; att Vi, med riks-

dageni, funnit gott att i fråga om likviditets- och kassakvotslagen (1962:
256), som enligt lag (1968: 261) gäller till utgången av juni 1971, för­
ordna,

dels att lagen skall äga fortsatt giltighet till utgången av juni 1974,
dels att 2, 4, 5, 7, 8 och 10 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Förordnande om likviditetskvot må gälla bankaktiebolagen, spar­
bankerna, centralkassorna för jordbrukskredit eller postbanken, För­
ordnande om kassakvot må gälla bankaktiebolagen eller postbanken.

Beträffande bankaktiebolagen, sparbankerna och centralkassorna må

förordnande begränsas att avse sådana inrättningar, vilkas fonder eller
omslutning uppgår till visst belopp, särskilt angivet för varje slag ay
inrättningar. När särskilda omständigheter föranleda därtill, må viss

kreditinrättning undantagas.

4 § Till grund för bestämmandet av nettobeloppet av hkvida medel
lägges summan av följande tillgångar:

a) inneliggande kassa jämte medel, som innestå i riksgäldskontoret

eller på checkräkning i riksbanken,

b) inhemska checkar och postremissväxlar,

c) tillgodohavande hos annan kreditinrättning, som kan underkastas

förordnande om likviditetskvot,

d) av staten utfärdade skattkammarväxlar, obligationer och andra

skuldförbindelser, allt till marknadsvärdet,

e) av Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges stads-

hypotekskassa och Svenska bostadskreditkassan utfärdade obligationer

ävensom av kreditaktiebolag efter den 1 januari 1959 utfärdade obli­

gationer för möjliggörande av bostadskreditgivning, allt till marknads­

värdet, samt

f) kortfristig fordran på utländsk bank eller bankir ävensom i riks­

banken rediskonterbara utrikes växlar i den mån de ej rediskonterats
eller försålts.

226

1 Prop. 1971: 71, FiU 21, r skr 147.

¬

background image

Nettobeloppet av likvida medel utgöres av summan enligt första

stycket minskad med:

a) skuld till riksbanken och förpliktelse på grund av växel, som

rediskonterats i riksbanken, dock ej utrikes växel,

b) skuld till annan kreditinrättning, som kan underkastas förordnan­

de om likviditetskvot, dock med iakttagande i fråga om kreditinrätt­
ning, vars förbindelser huvudsakligen utgöras av inlåning från en sär­

skild grupp av kreditinrättningar, att sådan inlåning avdrages allenast

i den mån tillgodohavande hos inrättning inom gruppen upptagits så­
som tillgång enligt första stycket c), samt

c) kortfristig skuld till utländsk bank eller bankir.

När omständigheterna föranleda därtill, må riksbanken föreskriva

dels att även andra tillgångar må inräknas i bruttosumman, dels att i
nämnda summa icke må inräknas tillgångar i utländsk valuta, efter av­
drag för skulder i sådan valuta, med mer än som svarar mot viss del
av kreditinrättningens samtliga förbindelser med de i 5 § angivna un­
dantagen, dels att viss elle r vissa skuldgrupper enligt andra stycket icke
skola avdragas vid bestämmandet av nettobeloppet.

SFS 1971:180

5 § Vid beräknandet av likviditetskvoten skola från förbindelserna

undantagas:

a) skuld, som avdragits enligt 4 §,
b) beviljad? men icke disponerade krediter,
c) garantiförbindelser,

d) förlagsbevis, som enligt särskilt stadgande likställas med eget ka­

pital eller egna fonder, samt

e) lån, som i samband med återlån och till ett däremot svarande

belopp upptagits hos fondstyrelse för förvaltning av medel, vilka ingå
till allmänna pensionsfonden.

När omständigheterna föranleda därtill, må riksbanken föreskriva, att

jämväl viss eller vissa and ra förbindelser undantagas.

7 § Meö kassakvot avses förhållandet vid viss beräkningstidpunkt

mellan kreditinrättningens på checkräkning i riksbanken innestående

medel och inrättningens samtliga förbindelser med de i 5 § angivna

undantagen.

Det procpnttal, vartill kassakvot minst skall uppgå, fastställes av riks­

banken. Talet må ej sättas högre än till femton. Vid dess fastställande

må tillämpas vad i 6 § andra stycket stadgas.

8 § Oavsett förordnande enligt denna lag skola bankaktiebolag, spar­

bank, postbanken och centralkassa för jordbrukskredit iakttaga bestäm­
melserna om kassareserv i lagen om bankrörelse, lagen om sparbanker,
lagen om postbanken och lagen om jordbrukskasserörelsen.

10 § Hgr kreditinrättning avvikit från fastställd likviditetskvot eller

kassakvot, skall inrättningen efter föreläggande av riksbanken till stats­

verket utgiva ett belqpp, som motsvarar ränta å underskottet. Räntan
skall avse tiden fråp nästföregående beräkningstillfälle eller, där tidi­
gare beräkning ej ägt rum, från förordnandets ikraftträdande till det

227

⬢J' -v

¬

background image

SFS 1971:180

beräkningstillfälle, då underskottet förelåg. Räntesatsen fastställes av
riksbanken, i fråga om likviditetskvot till högst fyra procent för år

samt i fråga om kassakvot till högst tre procentenheter över riksban­

kens diskonto.

Riksbanken äger medgiva, att vid tillämpning av första stycket ut­

jämning må ske mellan överskott och underskott under viss tidrymd

(utjämningsperiod). Räntan skall därvid beräknas å det genomsnittliga
underskottet vid beräkningstillfällena inom utjämningsperioden samt

avse denna period.

Har centralkassa för jordbrukskredit avvikit från fastställd likvidi­

tetskvot, må riksbanken medgiva befrielse från skyldighet att utgiva be­
lopp, som avses i deima paragraf, därest samtliga centralkassor sam­

mantagna uppfyllt likviditetskraven.

Då särskilda skäl föranleda därtill, må även eljest skyldighet som

ovan sagts helt eller delvis eftergivas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. TiU ytt er­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.