SFS 1971:181

710181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 8 juni 19 71

SFS 1971:181 Lag

om ändring i placeringskvotslagen (1962:257);

given Stockholms slott den 27 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott att i fråga om placeringskvotslagen (1962: 257),

som enligt lag (1968: 262) gäller till utgången av juni 1971, förordna,

dels att lagen skall äga fortsatt giltighet till utgången av juni 1974,

dels att 2, 4 och 8 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Förordnande om placeringskvot må gälla försäkringsbolagen,
sparbankerna, postbanken eller fondstyrelserna för förvaltning av me­

del, vilka ingå till a llmänna pensionsfonden.

Beträffande försäkringsbolagen och sparbankerna må förordnande

begränsas att avse sådana inrättningar, vilkas fonder eller omslutning
uppgår till visst belopp, särskilt angivet för varje slag av inrättningar,

eller sådana inrättningar, vilkas rörelse är av speciell beskaffenhet. När

särskilda omständigheter föranleda därtill, må viss kreditinrättning un­

dantagas.

228

» Prop. 1971:71, FiU 21 , rskr 1 47.

¬

background image

4 § Prioriterade placeringar vid beräknandet av placeringskvolen äro:

a) kassa, checkar och banktillgodohavanden, med avdrag för bank­

skulder,

b) av staten utfärdade obligationer eller andra skuldförbindelser,

c) av Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges s tads-

hypotekskassa och Svenska bostadskrcditkassan utfärdade obligationer

ävensom av kreditaktiebolag efter den 1 januari 1959 utfärdade obliga­

tioner för möjliggörande av bostadskreditgivning,

d) lån mot inteckning i fastighet med bebyggelse övervägande för

bostäder eller i tomträtt till fastighet med dylik bebyggelse, dock skola
under tiden för förordnandet utlämnade lån betraktas som prioriterade

allenast i den mån de avsetts för ny bebyggelse av angivet slag,

e) lån, för vilkas fiilla gäldande kommun eller därmed jämförlig sam-

fällighet är ansvarig och vilka beviljats för bebyggelse övervägande för

bostäder, dock skola under tiden för förordnandet utlämnade lån be­
traktas som prioriterade allenast i den mån de avsetts för ny bebyggelse

av angivet slag, samt

f) kreditinrättningen tillhörig fastighet med bebyggelse övervägande

för bostäder samt tomträtt till fastighet med dylik bebyggelse, e fter av­
drag för lån mot intecloiing i egendomen, dock skall under tiden för

förordnandet förvärvad egendom betraktas som prioriterad allenast i

den mån bebyggelsen är ny eller förvärvet i värde svarar mot avyttring
av fastighet med bebyggelse övervägande för bostäder eller av tomträtt
till fastighet med dylik bebyggelse.

Lika med lån enligt första stycket e) skall anses till kommun utläm­

nad kredit, motsvarande det jämlikt 4 kap. 11 § andra punkten lagen

om nyttjanderätt till fast egendom beräknade värdet av mark, som kom­
munen upplåtit med tomträtt för ny bebyggelse övervägande för bo­
städer.

När omständigheterna föranleda därtill, må riksbanken föreskriva,

att även andra placeringar må räknas som prioriterade, under förutsätt­

ning att de avse ny bebyggelse övervägande för bostäder.

SFS 1971:181

8 §2 Har kreditinrättning avvikit från fastställd placeringskvot eller

från vad i 6 § tredje stycket stadgas, skall inrättningen efter föreläg­
gande av riksbanken till statsverket utgiva ett belopp, som motsvarar

ränta å underskottet för den beräkningsperiod, då det uppstått. För

följande beräkningsperioder räknas räntan å vad av underskottet allt­

jämt kvarstår efter avdrag för överskott, som uppkommit under dessa

perioder. Ränta räknas dock icke för mer än fem år efter ingången av

den beräkningsperiod, för vilken underskottet redovisades, ej heller för

tid efter det förordnandet utlöpt utan att efterföljas av nytt förordnan­

de. Räntesatsen skall utgöra två procent för år.

Riksbanken äger medgiva att vid tillämpning av första stycket utjäm­

ning må ske mellan överskott och underskott under viss tidrymd (ut­

jämningsperiod). Har sådant medgivande lämnats, skall utjämnings­
period ersätta beräkningsperiod vid bestämmande av räntan.

Då särskilda skäl föranleda därtill, må även eljest skyldighet som

ovan sagts helt eller delvis eftergivas.

2 Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

229

<•-? •• •

¬

background image

;' I

SFS 1971:181

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligcn att efterrätta. Till ytter-

lii

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

\

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1971.

Il

GUSTAF ADOLF

G. E. STRÄNG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.