SFS 1982:1158

821158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1158

om riksgäldskontoret;

utkom Mn trycket

den 27 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Riksgäldskontoret är den myndighet under riksdagen som avses i 9

kap. 10 § andra stycket regeringsformen.

2 § Riksgäldskontoret förvaltas av sju fullmäktige som väljs av riksda­
gen. Fullmäktige svarar för sin verksamhet endast inför riksdagen.

Uppgifter

3 § Riksgäldskontoret bemyndigas att i enlighet med 4 och 5 §§ denna lag

ta upp och förvalta lån till staten.

Riksgäldskontoret har vidare till uppgift att i enlighet med riksdagens

beslut ställa kred iter till förfogande för statlig och annan verksamhet samt

ikläda staten garantier. Kontoret skall även utföra övriga uppdrag och
åligganden som k ontoret far av riksdagen eller av regeringen med riksda­
gens medgivande.

4 § Riksgäldskontoret får ta upp lån till staten för

1. finansiering av löpande underskott i statsbudgeten och av andra

utgifter som grundar sig på riksdagens beslut,

2. tillhandahållande av sådana krediter och fullgörande av sådana garan­

tier som sägs i 3 §,

3. amortering och inlösen av statslån ävensom uppköp av statslån i

utländsk valuta samt

4. tillgodoseende av riksbankens behov av valutareserv och av statspap­

per för marknadsoperationer.

5 § Obligationer och andra förbindelser som riksgäldskontoret ger ut för
statens räkning skall vara ställda att återbetalas på viss bestämd förfallo­
dag eller efter uppsägning eller genom årliga avbetalningar enligt uppgjord
amorteringsplan.

Med den begränsning som följer av första stycket far riksgäldskontoret

bestämma villkoren för lån som skall tas upp.

6 § Riksgäldskontorets kontanta medel skall, i den mån de inte behöver
användas för utbetalningar, insättas på kontorets checkräkning i riksbank­
en.

7 § Uppstår överskott på statsverkets checkräkning i riksbanken får

riksgäldskontoret bes tämma att överskottet skall överföras till riksgälds­
kontorets checkräkning i riksbanken.

' Förs. 1980/81; 19. FiU 1 982/83; 16, rskr 52.

2855

¬

background image

\

⬢ '

SFS 1982:1158

Uppstår underskott på statsverkets checkräkning i riksbanken skall

riksgäldskontoret täcka detta.

8 § Det åligger riksgäldskontoret att utbetala de anslag som anvisas på

statsbudgeten avseende riksdagen och dess verk samt kostnader för stats­
skulden och sådana övriga anslag på statsbudgeten, som enligt särskild a
beslut av riksdagen skall disponeras av riksgäldskontoret. Kontoret får i
mån a v behov lyfta nämnda anslag genom uttag från statsverkets check­
räkning i riksbanken.

9 § Efter prövning i vaije särskilt fall far riksgäldskontoret besluta om
avskrivning eller ackord. Ackordsförslag far antas endast om det kan anses

vara till förmån för det allmänna. Ackordsförslag som inte framställs i
konkurs eller enligt ackordslagen (1970:847) får antas endast på villkor att

även övriga borgenärer som ackordet angår godkänner detta.

Om det på grund av gäldenärens sjukdom eller av annan anledning måste

anses uppenbart obilligt att kräva betalning för fordran får riksgäldskon­

toret efterge fordringen helt eller delvis intill ett högsta belopp av 50000
kronor i vaije särskilt fall.

Utöver vad som följer av första och andra styckena får beslut om ackord

eller eftergift inte fattas utan riksdagens särskilda medgivande.

10 § Om inte särskilda skäl talar däremot får riksgäldskontoret medge

inlösen av obligationer och räntekuponger samt utbetalning av vinster på
premieobligationslån, oaktat betalningsrätten förfallit på grund av pre­
skription.

11 § Uppkommer under riksgäldskontorets verksamhet anledning att

väcka fråga om författningsändring eller annan åtgärd från statens sida, får

fullmäktige göra framställning i ämnet såväl till riksdagen som till regering­
en.

12 § Fullmäktige svarar för att intern revision av riksgäldskontoret sker.

Fullmäktige skall vidare söija för att intern revision av den inre riksdags­

förvaltningen och andra riksdagens verk än riksbanken och riksgäldskon­

toret kan verkställas enligt lagen (RFS 1968:8) om revision av riksdagsför­

valtningen.

13 § Vaije år före den 15 okt ober skall fullmäktige till riksdagen avge

berättelse över förvaltningen av riksgäldskontoret under det senaste bud­

getåret.

Organisation

14 § Riksgäldsfullmäktige väljs för riksdagens valperiod. Endast den

som är myndig kan vara fullmäktig. Statsråd får ej vara fullmäktig.

Riksdagen väljer en av fullmäktige att vara ordförande. Fullmäktige

väljer inom sig en vice ordförande.

2856

15 § Fullmäktige utser för en tid av högst tre år en riksgäldsdircktör att

vara chef för riksgäldskontoret.

¬

background image

När riksgäldsdirektören har förhinder fullgörs riksgäldsdirektörens ålig-

SFS 1982:1158

gatlden av en tillfällig ersättare som fullmäktige utser.

16 § För beredning och rådgivning skall inom riksgäldskontoret finnas

ett arbetsutskott bestående av fullmäktiges ordförande, riksgäldsdirek-
tören och en tredje ledamot, som fullmäktige utser inom sig.

17 § Inom riksgäldskontoret skall finnas en revisionsenhet samt de enhe­

ter i övrigt som riksdagen bestämmer.

Riksgäldskontorets verksamhet leds under fullmäktige av riksgäldsdi­

rektören. Verksamheten vid revisionsenheten leds dock av fullmäktige
såvitt annat inte följer av lagen (RFS 1968:8) om revision av riksdagsför­
valtningen.

�rendenas fördelning mellan enheterna skall framgå av en arbetsordning

som beslutas av fullmäktige.

�rendenas handläggning m. m.

18 § Av fullmäktige avgörs

1. viktigare förfättningsfrågor;
2. viktigare frågor om riksgäldskontorets organisation och arbetsformer;
3. frågor om upptagande av lån mot obligationer eller andra förbindelser;
4. frågor om utfärdande av statlig garanti eller lämnande av annat statligt

stöd som enligt riksdagens beslut skall prövas av riksgäldskontoret;

5. frågor om villkor för rörliga krediter;
6. frågor om avskrivning, ackord och eftergift rörande fordringar;
7. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse;
8. frågor om in rättande av tjänst samt om tillsättande av tjänst i vilken

lönegrad F 19 eller högre kan tillämpas på innehavaren;

9. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar,

åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning;

10. övriga frågor som enligt denna lag skall avgöras av fullmäktige;
11. an dra frågor som fullmäktige finner vara av större vikt eller som

riksgäldsdirektören hänskjuter till fullmäktige.

Fullmäktige får i den utsträckning förhållandena påfordrar överlåta till

riksgäldsdirektören rä tten att besluta om upptagande av dagslån och lån
mot skattk ammarväxlar och statsskuldväxlar, att bestämma de närmare

villkoren för a ndra lån som skall tas upp samt att besluta i ärenden som

anges i första stycket 4,5 och 6. Rätten för riksgäldsdirektören att besluta i
de angivna frågorna far, i de n utsträckning fullmäktige medger, av riks­
gäldsdirektören överlåtas till annan tjänsteman. Sådana bemyndiganden
för riksgäldsdirektören skall framgå av en av fullmäktige beslutad arbets­
ordning eller genom ett särskilt fullmäktiges beslut. Fullmäktige kan be­

stämma att beslut som fattas med stöd av fullmäktiges bemyndiganden

skall anmälas för fullmäktige.

�renden som inte skall avgöras av fullmäktige avgörs av riksgäldsdirek­

tören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av riksgäldsdirektören får de avgöras av annan tjänsteman i d en

omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

2857

¬

background image

SFS 1982:1158

19 § När fullmäktige i riksgäldskontoret eller fullmäktige i riksbanken

begär det skall gemensam överläggning ske i frågor som är av betydelse

från kredit- eller valutapolitisk synpunkt.

20 § Fullmäktige i riksgäldskontoret skall sammanträda en gång varan­
nan vecka eller oftare om ärendenas beskaffenhet och oavbrutna gång
kräver det. Vid vaij e sammanträde skall föras protokoll.

Fullmäktige far inte sammanträda på område som är ockuperat av främ­

mande makt.

Fullmäktige är beslutsföra när minst fem ledamöter är närvarande. Som

fullmäktiges beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid

lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

21 § Riksgäldsdirektören skall närvara vid fullmäktiges sammanträden
och får delta i förhan dlingarna, även om han inte är fullmäktig. Han ska ll
låta anteckna skiljaktig mening till proto kollet.

22 § Fullmäktige kan föreskriva eller för särskilt fall be sluta att endast

den som är svensk medborgare far inneha eller utöva tjänst inom riksgälds­

kontoret.

23 § Av st adgan (RFS 1978:7) om vissa medbestämmandeformer inom

riksdagen och dess myndigheter följer att riksgäldskontorets befogenhet

att besluta kan vara begränsad i vissa h änseenden.

24 § Beträffande arvoden till fullmäktig och suppleant finns föreskrifter i
arvodesstadgan (RFS 1979:1) för riksdagen och dess organ.

25 § För resor som fullmäktig företar för riksgäldskontorets räkning har
han rätt till resekostnadsersättning, traktamente och annan ersättning en­
ligt allmänt reseavtal (ARA) eller, när det är fråga om utrikes resa, enligt
utlandsresereglementet (1953:666). Fullmäktig skall hänföras till rese­

klass A.

Fullmäktig som är ledamot av riksdagen har inte rätt till traktamente för

deltagande i sammankomst i S tockholm med fullmäktige eller för annan
förrättning eller annat uppdrag där för riksgäldskontorets räkning under tid

då riksmöte pågår. Vid förrättning på annan ort än Stockholm under

pågående riksmöte skall dagtraktamentet för fullmäktig som är ledamot av
riksdagen minskas med det belopp för dag som utgår enligt ersättningsstad­

gan (1971:1197) för riksdagens ledamöter.

Vad som stadgas i den na paragraf skall även äga tillämpning på supple­

ant.

Besvär

26 § Om besvär över beslut inom riksgäldskontoret föreskrivs i besvärs-
stadgan (RFS 1970: 3) för riksdagen och dess verk.

2858

¬

background image

If

Ansvarsbestämmelse

SFS 1982:1158

17' § Fullmäktig som riksdagen vägrar ansvarsfrihet är därmed skild från

sitt uppdrag.

�&tal mot fullmäktig för brott, begånget i utövningen av uppdraget, far

beslutas endast av finansutskottet.

�&tal mot tjänsteman som avses i 15 § för brott, begånget i utövningen av

tjänsten som riksgäldsdirektör, får beslutas endast av finansutskottet. �r
tjänstemannen inte fullmäktig far sådant åtal också beslutas av fullmäktige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1983. Genom lagen upphävs

lagen (1974:568) om riksgäldskontoret och lagen (RFS 1967:17) med regle­

mente för riksgäldskontoret.

2. Fullmäktige i riksgäldskontoret skall före utgången av januari 1983 till

riksdagen avge berättelse över förvaltningen av riksgäldskontoret under

första halvåret 1982.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

(Ekonomidepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.