SFS 1989:189

890189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:189

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

Utkom från trycket

Utfärdad den 11 m aj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 56 § lagen (1988:1385) om Sveri­

ges riksbank skall ha följande lydelse.

56 § Riksbankens beslut enligt denna lag får överklagas endast i den

utsträckning och i den ordning som sägs i lagen (1989:186) om överklagan­

de av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndig­

heter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

den 23 maj 1989

' Förs. 1988/89:23, KU35, rskr. 210.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.